Petycja ws. zapewnienia środków UE na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim

Petycja_ws._środków_UE_na_rozwój_organizacji_pozarządowych_1.jpg
Toruń, 22 maja 2022 roku


Szanowny Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 


Środki unijne, które nasze województwo będzie wydatkowało w najbliższych kilku latach mogą być przeznaczone m.in. na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, czyli kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji powołanych i prowadzonych przez mieszkańców. Unijne środki mają być w tym zakresie wydatkowane w ramach tzw. mechanizmu 0,25% EFS+. Z korespondencji z Marszałkiem Województwa wiemy, że Urząd Marszałkowski zamiast tego mechanizmu chce ograniczyć się do przeznaczenia na rozwój organizacji kwoty równej 0,1% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. To przedostatni najniższy procent i przedostatnia najniższa kwota spośród wszystkich województw!

Takie podejście uznajemy za wysoce błędne oraz za szkodliwe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście potrzeb i aktywności kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych. Należy zwrócić uwagę, że sektor pozarządowy w naszym województwie w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim zabiega bezskutecznie o wprowadzanie rozwiązań, które wesprą potencjał stowarzyszeń i fundacji, prowadząc do wyższej aktywności obywatelskiej mieszkanek i mieszkańców, do jeszcze szerszej i jeszcze lepszej oferty świadczonej przez organizacje lokalnym społecznościom i osobom indywidualnym. Niestety wszystkie te działania z ostatnich lat nie powiodły się:

* wypracowany w 2019 roku przez organizacje pozarządowe wspólnie z Urzędem Marszałkowskim model regrantingu w konkursach o środki Województwa, który miał nie tylko zwiększyć pulę dotacji przekazywanych na działania organizacji, ale przede wszystkim uprościć procedury i dać szansę dofinansowania mniejszych inicjatyw i pomysłów, trafił do kosza; 

proces udzielenia wsparcia dla organizacji pozarządowych na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 nie tylko trwał długo (np. od przyjęcia mozolnie przygotowywanych zasad konkursu w marcu 2021 roku do jego ogłoszenia minął rok), to dodatkowo został tak skomplikowany i obudowany ograniczeniami, że wydatkowano jedynie połowę przeznaczonych na konkurs środków;

wysoki stopień biurokratyzacji i skomplikowania procedur okazał się główną przeszkodą w wykorzystaniu środków unijnych na tzw. rozwój lokalny kierowany przez społeczność, co w efekcie spowodowało m.in. niewydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na realizację tego mechanizmu.

Mimo powtarzanych przy wielu okazjach przez Członkinie i Członków Zarządu Województwa deklaracji o ważnej dla regionu roli organizacji pozarządowych, kolejne propozycje oraz wypracowane wspólnie ze środowiskiem pozarządowym rozwiązania albo są ignorowane, albo wprowadzane w bardzo ograniczonej formule, silnie naznaczonej podejściem biurokratycznym, dlatego w efekcie nie przynoszą konkretnych i zadowalających efektów.

Obecnie, gdy zdecydowana większość polskich województw planuje wykorzystać fundusze unijne na rozwój organizacji pozarządowych na poziomie znacznie wyższym niż dostępne dla nich 0,25% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w  naszym regionie Urząd Marszałkowski bazuje na interpretacji, że zapewnienie ww. środków jest zadaniem dla programów krajowych, nie regionalnych, a rozwiązaniem w województwie kujawsko-pomorskim – zgodnie z informacjami przekazanymi przez Marszałka Województwa – ma być 0,1% EFS+. 

Dlatego wnosimy o zmianę podejścia we wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim – wnioskujemy o ustalenie wsparcia finansowego na "budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim" ze środków nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na poziomie 1% EFS+ oraz o przygotowanie takich zasad i rozwiązań służących wydatkowaniu tych środków, aby były one dostępne dla szerokiego kręgu kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji, bez biurokratycznych wymagań i ograniczeń szkodzących celom mechanizmu 0,25% EFS+ i ograniczających aktywność społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

Dzięki tym środkom możliwe będzie podejmowanie działań służących rozwojowi organizacji jak chociażby edukacja liderów lokalnych, przeciwdziałanie wypaleniu społecznikowskiemu, wzmacnianie potencjału technicznego i administracyjnego organizacji, wsparcie dla think-thanków społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie działań strażniczych, sieciowanie i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwiązywania konkretnych lokalnych i regionalnych problemów, edukacja o społeczeństwie obywatelskim poprzez kampanie społeczne i szkolenia oraz wiele innych kwestii, tak ważnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nie straćmy tej szansy!

Z wyrazami szacunku 

Jan M. Grabowski
Elżbieta Wysocka
Andrzej Maczassek
- Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych


Jan M. Grabowski, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych    Skontaktuj się z autorem petycji