Pomóż zapobiec deportacji z Polski Pawła Juszkiewicza wprost do kraju politycznych represji wobec polskiej mniejszości oraz opozycjonistów białoruskiego reżimu!

Pomóż zapobiec deportacji z Polski Pawła Juszkiewicza wprost do kraju politycznych represji wobec polskiej mniejszości oraz opozycjonistów białoruskiego reżimu!

IMG-20240116-WA0011.jpgPaweł Juszkiewicz: “Wierzę jednak, że dobrych ludzi jest więcej i dobro zwycięży.”

PL, EN, BY

Paweł Juszkiewicz urodził się 01 grudnia 1985 roku w Wasiliszkach (obwód grodzieński, Białoruś) w rodzinie polskiego pochodzenia. Rodzice Pawła Juszkiewicza jako pierwsi w Wasiliszkach otrzymali Kartę Polaka w 2008 roku, jego dziadkowie byli Polakami, którym tuż po wojnie nie udało się w porę wyjechać, ponieważ nie zdążyli z wymaganymi dokumentami. Został wychowany w duchu polskim, a siłą rzeczy także białoruskim, jak również w wierze katolickiej. Od zawsze czuł się z krajem swoich przodków bardzo silnie związany, w wyniku czego w 2003 roku, w wieku 17 lat, przeprowadził się do Polski, gdzie zaczął studia i przebywał na podstawie wizy studenckiej. Następnie uzyskał zezwolenie na pobyt stały ze względu na swoje polskie korzenie. Na polskim uniwersytecie ukończył 3 kierunki studiów, zrobił doktorat, pracuje w polskiej firmie, otworzył własną działalność, został też wykładowcą na uczelni.

W 2011 roku został uznany za najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także za najlepszego studenta w województwie kujawsko-pomorskim. Został wpisany do Złotej Księgi Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej.

Od momentu przyjazdu nie zaniedbywał spraw formalno-prawnych związanych z pobytem w Polsce. Nigdy nie miał konfliktów z prawem i nie toczyły się przeciwko niemu żadne postępowania sądowe. Nigdy też nie podżegał nikogo do nienawiści na jakimkolwiek tle.

W 2012 r. złożył wniosek o obywatelstwo. Spotkał się jednak z odmową. Odpowiedź przyszła w 2013 roku. Wówczas, oprócz odmowy nadania obywatelstwa, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał decyzję o deportacji Juszkiewicza (1). Ostatecznie do deportacji i pozbawienia prawa pobytu nie doszło. Paweł odwołał się od decyzji. Urząd do Spraw Cudzoziemców skierował ją do ponownego rozpatrzenia. Sprawa trafiła na drogę sądową W 2016 roku Paweł przeniósł się do innego województwa, gdzie jego sprawa również nie została pozytywnie rozpatrzona.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) nieustannie podtrzymywała swoją negatywną opinię, zasłaniając się klauzulą tajności z uwagi na domniemane zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W 2017 roku ABW złożyła wniosek o cofnięcie Pawłowi Juszkiewiczowi zezwolenia na pobyt stały.

Paweł próbował uzyskać dostęp do opinii polskich służb specjalnych, według których stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Sprawa ewentualnego odtajnienia opinii ABW jest zamknięta. Żaden sąd nie zdecydował się jej odtajnić. Ani pełnomocnik Pawła, ani nawet on sam nie może się z nią zapoznać. Rezultatem jest wpadnięcie w kleszcze systemu i błędne koło. Brak jest również jakiegokolwiek zrozumienia i poczucia, że ktokolwiek starał się dotychczas naprawdę rzetelnie przyjrzeć tej sprawie i jej absurdom, a polegał wyłącznie na jakimś tajnym dokumencie sprzed lat, bo tak było najwidoczniej łatwiej, szybciej i wygodniej. Jak się w tej sytuacji bronić, jak zaskarżyć coś, co nie jest jawne?!

W maju 2023 r. Paweł złożył odwołanie, a 5 stycznia 2024 r. otrzymał decyzję z dnia 30 listopada 2023 r. o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały. W odpowiedzi stwierdzono, że Paweł ma 14 dni na zwrot karty pobytu a co za tym idzie 30 dni na opuszczenie Polski. Przypuszczamy, że po upływie tego czasu rozpocznie się procedura przymusowej deportacji Pawła na Białoruś: z konwojem i strażą graniczną.

Paweł zamierza odwołać się od decyzji i pójść do sądu. Za Pawłem wstawił się Marcin Czyżniewski (2), przewodniczący Rady Miasta Torunia: "Pan Paweł, Białorusin mieszkający w Polsce od 17 roku życia nie może uzyskać polskiego obywatelstwa za sprawą tajnej opinii ABW, która, jestem w pełni przekonany, jest efektem prowokacji reżimu Łukaszenki.".

Dzięki pomysłowości dziennikarzy w sieci społecznościowej ”Vkontakte” znaleziono dwa fałszywe konta wykorzystujące zdjęcia Pawła Juszkiewicza. Jednym z nich był profil Ivana Gritskevicha, mieszkańca Jarosławia (Rosja). Gritskevich publikował zdjęcia Juszkiewicza, przedstawiając życie Pawła Juszkiewicza jako swoje własne.

Paweł nie wiedział o istnieniu tych stron. Swój prawdziwy profil usunął jeszcze w 2017 roku. Nie wiadomo, czy zawartość tych stron jest w jakikolwiek sposób związana z postawą polskich służb bezpieczeństwa wobec Juszkiewicza.

Paweł prowadzi stronę na Facebooku i aktywnie uczestniczy w akcjach pokojowych przeciwko represjom politycznym na Białorusi i agresji Rosji na Ukrainę. Wnosi istotny wkład w rozwój społeczny i kulturalny Polski, bierze aktywny udział w rozwoju życia publicznego w Polsce. Pomaga zaadaptować się w Polsce Białorusinom, którzy w trybie pilnym opuścili Białoruś z powodu represji politycznych. Wszystkie te działania są oczywiste i widoczne w jego otoczeniu, co jest bezpośrednim dowodem na to, że Pawłowi przyświecają zasady i wartości moralnie właściwe oraz jak najbardziej pożądane. Swojemu otoczeniu, przynosi on swoją postawą, działalnością i obecnością wyłącznie korzyści, które w żaden sposób nie pokrywają się z pojęciem "stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Polski".

Obecnie około 1500 osób jest uznawanych za więźniów politycznych na Białorusi (3). Aresztowania te są związane z protestami w 2020 r., w wyniku których dziesiątki tysięcy Białorusinów przeszło przez postępowania karne i administracyjne. Wszelka działalność polityczna skierowana przeciwko reżimowi Łukaszenki jest bezpośrednią drogą do tortur i więzienia.

Tylko w 2023 r. co najmniej 207 osób zostało zatrzymanych po powrocie na Białoruś (4). Prawie wszyscy zatrzymani zostali skazani na dni aresztu i grzywny za publikowanie wiadomości z niezależnych mediów, "drobne chuligaństwo" lub "pikietowanie" z symbolami narodowymi. Co najmniej 18 z nich zostało skazanych na podstawie artykułów karnych, z czego 12 zostało wysłanych do kolonii.

Deportacja Pawła na Białoruś to prosta droga do tortur i okrutnego więzienia o podłożu politycznym. Czy Paweł na to zasłużył? Czy tak postępuje się teraz z ludźmi, którzy przez całe życie wnosili integralny wkład w życie Polski i pomoc potrzebującym? Teraz to Paweł potrzebuje naszej pomocy, solidarności i wsparcia!

Cała ta sytuacja ma bardzo zły wpływ na samopoczucie i stan psychiczny Pawła, w nocy pojawiają się niepokojące sny, często również bezsenność, a przede wszystkim przytłaczające poczucie bezradności, głębokiej niesprawiedliwości i rozpaczliwego poczucia beznadziei. Konieczne jest korzystanie z pomocy psychoterapeuty.

Mamy wielką nadzieję, że szanowane polskie władze i odpowiednie organy zwrócą uwagę na ten incydent i podejmą sprawiedliwą i właściwą decyzję. Podpisując petycję, wyrażamy przekonanie, że Paweł Juszkiewicz nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Polski, a jego deportacja na Białoruś może narazić go na karę więzienia i tortury w więzieniu. Wobec powyższych przesłanek prosimy:

a) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zmianę decyzji;

b) organy sądowe o dokładniejsze zbadanie problemu;

c) Rzecznika Praw Obywatelskich o wsparcie Pawła Juszkiewcza podczas rozpatrywania jego sprawy przez organy państwowe oraz sąd.

----------------------------------------

Pavel Yushkevich was born on December 1, 1985 in Vasilishki (Grodno region, Belarus) into a family of Polish origin. Pavel Yushkievich's parents were the first in Wasiliszki to receive the Pole's Card in 2008, his grandparents were Poles who did not manage to leave in time right after the war because they did not have enough time to submit the required documents. He was brought up in the Polish spirit, and inevitably also in the Belarusian spirit, as well as in the Catholic faith. He has always felt very strongly connected to the country of his ancestors, and as a result, in 2003, at the age of 17, he moved to Poland, where he started studies and stayed on a student visa. Later he obtained a permanent residence permit due to his Polish roots. He completed three fields of study at a Polish university, obtained a doctorate, works in a Polish company, started his own business, and became a lecturer at the university.

In 2011, he was recognised as the best foreign student in Poland, and was also the best student in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. His name has been added in the Golden Book of Students of Nicolaus Copernicus University (city of Toruń). Moreover he was a scholarship holder of the Minister of Education.

Since his arrival, he has not neglected formal and legal matters related to his stay in Poland. He has never had any conflicts with the law and there have been no legal proceedings against him. It should also be mentioned that he has never incited anyone to hate for any reason.

In 2012, he applied for citizenship. But he was refused. The answer came in 2013. Then, in addition to the denial of citizenship, the The Greater Poland (Wielkopolska) Voivode Piotr Florek issued a decision to deport Yushkevich (1). In the end, the case did not come to deportation and deprivation of residence permit. Pavel appealed the decision. The Office for Foreigners sent it for revision. The case went to court. In 2016, Pavel moved to another voivodeship, where his case was also not considered positively.

The Internal Security Agency (ISA; pol. ABW) constantly maintained its negative opinion, citing a secrecy clause due to the alleged threat to state security and public order. In 2017, the ISA submitted an application to withdraw Pavel Yushkevich’s permanent residence permit.

Pavel tried to gain access to the opinion of the Polish ISA, according to which he probably (in their opinion) poses a threat to state security. The case of possible declassification of the ISA opinion is closed. No court has decided to declassify it. Neither Pavel’s representative nor even he himself can read it. The result is falling into the trap of the system and a vicious circle. There is also no understanding or sense that anyone has so far tried to take a really honest look at this case and its absurdities and relied solely on some secret document from years ago, because it was apparently easier, faster and more convenient. How to defend yourself in this situation, how to complain about something that is not public?!

In May 2023, Pavel filed an appeal, and on January 5, 2024, he received the decision (dated November 30, 2023) to withdraw his permanent residence permit. The response stated that Pavel had 14 days to return the residence card and therefore 30 days to leave Poland.

We assume that after this time, the procedure for Pavel’s forced deportation to Belarus will begin: with a convoy and border guards. Pavel is going to appeal against the decision and go to court. Marcin Czyżniewski (2), chairman of Toruń City Council, interceded for him: "Pavel, a Belarusian living in Poland since the age of 17, cannot obtain Polish citizenship because of the secret ISA conclusion, which, in my deep conviction, is the result of provocation by the Lukashenka regime."

Thanks to the ingenuity of journalists, two fake accounts using Pavel Yushkevich's photos were found in the social network Vkontakte. One of them is the profile of Ivan Hrytskevich, a resident of Yaroslavl (Russia). Gritskevich posted photos of Yushkevich, passing off Pavel Yushkevich's life as his own. There is speculation that this may have caused ISA to be suspicious of Pavel's identity.

Pavel did not know about the existence of these pages. He deleted his real profile back in 2017. It is unknown whether the content of these pages is in any way connected with the attitude of the Polish security services towards Yushkevich.

Pavel maintains a Facebook page and actively posts his participation in peacekeeping actions against political repression in Belarus and Russia's aggression against Ukraine. He makes an important contribution to the social and cultural development of Poland, takes an active part in the development of public life in Poland. He helps Belarusians who have urgently left Belarus because of political repressions to adapt in Poland. All these activities are obvious and visible in his environment, which is direct proof that Pavel is guided by morally appropriate and most desirable principles and values. By his attitude, activities and presence, he brings only benefits to his surroundings, which in no way coincide with the concept of “posing a threat to Poland’s national security.”

At the moment about 1,500 people are recognised as political prisoners in Belarus (3). These arrests are related to the 2020 protests, which resulted in tens of thousands of Belarusians going through criminal and administrative proceedings. Any political activity directed in opposition to Lukashenka's regime is a direct road to torture and prison.

In 2023 alone, at least 207 people were detained upon return to Belarus (4). Almost all detainees were sentenced to days of arrest and fines for reposting news from independent media, "petty hooliganism" or "picketing" with national symbols. And at least 18 of them were convicted under criminal articles, 12 of whom were sent to a colony.

Pavel's deportation to Belarus is a straight road to torture and a cruel politically motivated prison. Is this what Pavel deserved? Is this what is being done now to people who have spent their lives making an indispensable contribution to Polish life and helping those in need? Pavel needs our help, solidarity and support now!

The whole situation has a very bad impact on Pavel's well-being and psychological state, disturbing dreams appear at night, often also insomnia, and above all, an overwhelming sense of helplessness, deep injustice and a desperate sense of hopelessness. It is necessary to use the help of a psychotherapist.

We very much hope that the respected Polish authorities and relevant bodies will pay their attention to this incident and make a fair and correct decision in favour of common sense. By signing the petition, we are convinced that Pavel Yushkevich does not pose a threat to Poland's national security and that deporting him to Belarus could expose him to a huge prison term and possible prison torture. Due to the above conditions, we ask:

a) The Internal Security Agency to change its decision;

b) the judicial authorities to examine the problem more closely;

c) we are asking the Ombudsman to support Pavel Yushkevich while his case is being considered by state authorities and the court.

----------------------------------------

Павел Юшкевіч нарадзіўся 01 снежня 1985 г.у Васілішках (Гродзенскай вобласці, Беларусь) у сям'і польскага паходжання. Бацькі Паўла Юшкевіча першымі ў Васілішках атрымалі Карту Паляка ў 2008 годзе. Яго бабуля і дзядуля былі палякамі, якія адразу пасля вайны не паспелі з'ехаць, таму што не паспелі аформіць неабходныя дакументы. Выхоўваўся ў польскім і беларускім духу і каталіцкай веры. Ён заўсёды адчуваў моцную сувязь з краінай сваіх продкаў, у выніку чаго ў 2003 годзе, ва ўзросце 17 гадоў, пераехаў у Польшчу, дзе пачаў вучыцца і знаходзіўся па студэнцкай візе. Затым ён атрымаў пастаянны від на жыхарства дзякуючы сваім польскім караням. У польскім універсітэце ён скончыў тры курсы навучання, атрымаў доктарскую ступень, працаваў у польскай кампаніі, адкрыў уласны бізнэс і стаў выкладчыкам ва ўніверсітэце.

У 2011 годзе ён быў прызнаны найлепшым замежным студэнтам у Польшчы, таксама стаў найлепшым студэнтам Куяўска-Паморскага ваяводства. Ён быў занесены ў Залатую кнігу студэнтаў універсітэта Мікалая Каперніка (г. Торунь) і з'яўляўся стыпендыятам міністра адукацыі.

З моманту свайго прыезду ён не пакідаў без увагі фармальнымі і юрыдычнымі пытаннямі, звязанымі з яго знаходжаннем у Польшчы. У яго ніколі не было канфліктаў з законам і супраць яго не было судовых разглядаў. Ён таксама ніколі не падбухторваў нікога да нянавісці з любой нагоды.

У 2012 годзе падаўся на грамадзянства. Але яму адмовілі. Адказ прыйшоў у 2013 годзе. Тады, акрамя адмовы ў грамадзянстве, Вялікапольскі ваявода Пётр Флорэк вынес рашэнне аб дэпартацыі Юшкевіча (1). Да дэпартацыі і пазбаўлення ВНЖ справа ў выніку не дайшла. Павел абскардзіў рашэнне. Упраўленне па справах замежнікаў адправіла яго на дапрацоўку. Справа дайшла да суда. У 2016 годзе Павел пераехаў у іншае ваяводства, дзе яго справа таксама не была станоўча разгледжана.

Агенцтва ўнутранай бяспекі (АЎБ) пастаянна адстойвала сваё адмоўнае меркаванне, прыкрываючыся агаворкай аб сакрэтнасці з-за меркаванай пагрозы дзяржаўнай бяспекі і грамадскаму парадку. У 2017 годзе АЎБ падала хадайніцтва аб ануляванні пастаяннага віду на жыхарства Паўла Юшкевіча.

Павел спрабаваў атрымаць доступ да заключэння польскіх спецслужбаў, згодна з якім ён уяўляе пагрозу дзяржаўнай бяспецы. Справа аб магчымым рассакрэчванні заключэння для Паўла або яго адваката закрытая, ні адзін суд не прыняў рашэння аб рассакрэчванні заключэння, і нават сам Павел не можа з ім азнаёміцца. У выніку трапіў у лапы сістэмы, у замкнёнае кола і ў адсутнасць якога-небудзь разумення ці сэнсу таго, што хтосьці да гэтага часу спрабаваў сапраўды сумленна зірнуць на справу і яго абсурднасць, а абапіраўся выключна на нейкі сакрэтны дакумент шматгадовай даўнасці, таму што так, мабыць, было прасцей, хутчэй і зручней. Як абараніцца ў такой сітуацыі, як аспрэчыць тое, што не з'яўляецца публічным?!

У маі 2023 года Павел падаў апеляцыю і 5 студзеня 2024 г. атрымаў рашэнне, датаванае 30 лістапада 2023 г., аб ануляванні яго дазволу на пастаяннае пражыванне. У адказе напісана, што ў Паўла ёсць 14 дзён, каб вярнуць карту рэзідэнта, і, такім чынам, 30 дзён, каб пакінуць Польшчу. Мы мяркуем, што па заканчэнні гэтага тэрміну пачнецца працэдура прымусовай дэпартацыі Паўла ў Беларусь: з канвоем і памежнікамі.

Павел збіраецца абскардзіць рашэнне і ісці ў суд. За яго заступіўся старшыня Торуньскай гарадской рады Марцін Чыжнеўскі (2): "Павел, беларус, які жыве ў Польшчы з 17 гадоў, не можа атрымаць польскае грамадзянства праз сакрэтнае зняволенне АЎБ, якое, на маё глыбокае перакананне, з'яўляецца вынікам правакацыі з боку рэжыму Лукашэнкі".

Дзякуючы знаходлівасці журналістаў, у сацыяльнай сетцы "Вконтакте" былі знойдзеныя два фэйкавыя акаўнты, якія выкарыстоўваюць фатаграфіі Паўла Юшкевіча. Адзін з іх - профіль Івана Грыцкевіча, жыхара Яраслаўля (Расія). Грыцкевіч посціў фатаграфіі Юшкевіча, выдаючы жыццё Паўла Юшкевіча за сваё. Ёсць здагадкі, што менавіта гэта магло выклікаць падазрэнні да асобы Паўла з боку АЎБ.

Павел пра існаванне дадзеных старонак не ведаў. Свой сапраўдны профіль ён выдаліў яшчэ ў 2017 годзе. Ці зьвязана нейкім чынам зьмест гэтых старонак з стаўленьнем польскіх спэцслужбаў да Юшкевіча, невядома.

Павел вядзе старонку ў Фэйсбуку і актыўна посціць свой удзел у міратворчых акцыях супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі і агрэсіі Расеі супраць Украіны. Робіць важны ўклад у сацыяльнае і культурнае развіццё Польшчы, прымае актыўны ўдзел у развіцці грамадскага жыцця Польшчы. Дапамагае беларусам, якія экстранна пакінулі Беларусь праз палітычныя рэпрэсіі, адаптавацца ў Польшчы. Усе гэтыя дзеянні відавочныя і прыкметныя ў яго асяроддзі, што з'яўляецца прамым доказам таго, што Павел кіруецца маральна правільнымі і найбольш пажаданымі прынцыпамі і каштоўнасцямі. Свайму асяродку, дзейнасцю і прысутнасцю ён прыносіць навакольным толькі карысць, якая ніякім чынам не супадае з паняццем "пагроза нацыянальнай бяспецы Польшчы".

На дадзены момант у Беларусі каля 1500 чалавек прызнаныя палітвязнямі (3). Гэтыя арышты звязаныя з пратэстамі 2020 года, у выніку якіх дзясяткі тысяч беларусаў прайшлі праз крымінальныя і адміністрацыйныя справы. Любая палітычная актыўнасць, накіраваная ў апазіцыю рэжыму Лукашэнкі - гэта прамая дарога да катаванняў і турмаў.

Толькі за 2023 год пры вяртанні ў Беларусь было затрымана не менш за 207 чалавек (4). Амаль усе затрыманыя былі прысуджаныя да сутак арышту і штрафаў за рэпосты навінаў з незалежных СМІ, "дробнае хуліганства" або "пікетаванне" з нацыянальнай сімволікай. І як мінімум 18 з іх былі асуджаныя па крымінальных артыкулах, 12 з якіх былі адпраўленыя ў калонію.

Дэпартацыя Паўла ў Беларусь - гэта прамая дарога да катаванняў і жорсткая палітычна матываваная турма. Хіба гэта заслужыў Павел? Менавіта так цяпер паступаюць з людзьмі, якія ўсё жыццё ўносіць неад'емны ўклад у жыццё Польшчы і ў дапамогу тым, хто мае патрэбу? Зараз Паўлу патрэбна наша дапамога, салідарнасць і падтрымка!

Уся дадзеная сітуацыя вельмі дрэнна адбіваецца на самаадчуванні і псіхалагічным стане Паўла, узнікае бяссоніца або парушаецца сон з-за трывожных сноў, з'явілася пачуццё бездапаможнасці, глыбокага адчаю і несправядлівай безвыходнасці. У сувязі з чым даводзіцца звяртацца да дапамогі псіхатэрапеўта.

Мы вельмі спадзяемся на тое, што паважаныя польскія ўлады і адпаведныя органы звернуць на гэты інцыдэнт сваю ўвагу і прымуць справядлівае і дакладнае рашэнне на карысць здаровага сэнсу. Падпісваючы петыцыю, мы перакананыя, што Павел Юшкевіч не ўяўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы Польшчы і дэпартацыя яго ў Беларусь можа пагражаць яму велізарным турэмным тэрмінам і магчымымі турэмнымі катаваннямі. Улічваючы вышэйпададзенае, мы просім:

a) Агенцтва нацыянальнай бяспекі змяніць сваё рашэнне;

b) судовым органам больш уважліва вывучыць праблему;

c) амбудсмена падтрымаць Паўла Юшкевіча падчас разгляду яго справы дзяржаўнымі органамі і судом.

----------------------------------------

Sources of information:

1) https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,30594007,polska-chce-wydac-bialoruskiego-opozycjoniste-w-rece-lukaszenki.html

2) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=893979369395641&id=100063507580775

3) https://prisoners.spring96.org/en

4) https://spring96.org/en/news/113911

 


Kamila Adaszewska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamila Adaszewska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...