SKRA - Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie m.st. Warszawy, 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów budowy hali sportowej na 6-7 tysięcy widzów na terenie Skry w pobliżu ul. Ondraszka.

1. Ratusz nigdy nie przeprowadził konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu Skry, choć jest on przestrzenią publiczną w centrum miasta. Konsultacje są w tej chwili standardowym narzędziem planowania zmian na terenach publicznych w miastach europejskich.

Wnioskujemy o zorganizowanie takich konsultacji w sprawie terenu Skry.

2. Teren Skry powinien być w pełni zintegrowany z sąsiednim terenem zieleni miejskiej – parkiem Pole Mokotowskie. Na terenie Skry funkcje sportowe (obiekty służące profesjonalnemu, wyczynowemu uprawianiu lekkoatletyki i ewentualnie innych dyscyplin) powinny przenikać się z funkcjami społecznymi i rekreacyjnymi (obiektami służącymi mieszkańcom – amatorom aktywnego wypoczynku). Zwycięska praca, nagrodzona w konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu Skry z 2018 r., należycie uwzględniała potrzebę harmonijnego połączenia tych funkcji i obiektów, co uśpiło czujność lokalnej społeczności wobec działań władz miasta w tym miejscu.

Obecnie planowane przez władze Warszawy przeznaczenie terenu publicznego w centrum miasta praktycznie wyłącznie dla potrzeb sportu zawodowego jest całkowitą pomyłką. Takie zmonopolizowanie terenu przez funkcję sportową nie miało miejsca nawet za czasów PRL (dużą część terenu Skry zajmowały wtedy baseny publiczne służące amatorskiej rekreacji).

Stanowczo domagamy się przedstawienia koncepcji zagospodarowania terenu Skry, która będzie odpowiadała nie tylko potrzebom sportu zawodowego, ale w dużym stopniu także potrzebom zwykłych mieszkańców Warszawy, związanych z amatorską rekreacją i aktywnym wypoczynkiem, oraz będzie scalała Skrę z Polem Mokotowskim zgodnie z ustaleniami koncepcji, wybranej przez jury w 2018 r. Taki projekt byłby rzeczywistą realizacją hasła „Warszawa dla wszystkich” – w przeciwieństwie do obecnie forsowanych planów, służących jedynie wybranej, wąskiej grupie interesariuszy. 

3. Konieczne jest rozwiązanie kwestii parkowania przy tak dużym kompleksie sportowym, jak Skra. Proponowanie 50 miejsc parkingowych (a także docelowe 500 miejsc) należy uznać za kpinę z mieszkańców okolicznych kwartałów Starej Ochoty, w tym zabytkowych Kolonii Staszica i Lubeckiego. W razie realizacji obecnie forsowanych planów inwestycyjnych okolice Skry będą całkowicie zastawione samochodami, i to nie tylko podczas imprez sportowych, lecz także w związku z codziennym funkcjonowaniem obiektu.

Żądamy przedstawienia analiz wpływu realizacji inwestycji (budowy hali sportowej i odbudowy stadionu Skry) na zwiększenie ruchu drogowego w rejonie oraz propozycji konkretnych sposobów zaspokojenia potrzeb parkingowych pracowników obsługi obiektów, zawodników, kibiców itd. 

4. Wobec zapowiedzi organizowania koncertów na terenie nowej hali i stadionu Skry, przedstawionych 24 stycznia 2023 r. przez Bartosza Kusiora, dyrektora Stołecznego Centrum Sportu „Aktywna Warszawa”, na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wnioskujemy o wypracowanie – w drodze konsultacji społecznych – sposobów użytkowania obiektów Skry w przyszłości, na wzór ustaleń poczynionych podczas konsultacji dot. Pola Mokotowskiego w 2016 r., a także późniejszego ustalenia limitów poziomu hałasu wspólnie z mieszkańcami rejonu Bulwarów Wiślanych. W przeciwnym razie życie okolicznych mieszkańców stanie się nie do wytrzymania i dojdzie do wyludniania się kolejnej centralnej dzielnicy miasta oraz zmiany dominującej funkcji Starej Ochoty z mieszkaniowej na biurową. Zjawiska takie w świecie zachodnim uważane są za wysoce niepożądane i władze miast starają się im zapobiegać lub przeciwdziałać, a nie podsycać je i intensyfikować, do czego prowadzą forsowane obecnie przekształcenia terenu Skry. 

5. Lekceważenie, z jakim władze Warszawy traktują istniejący na terenie Skry ekosystem, obejmujący kilkaset dużych drzew, jest bulwersujące. Nie rozumiemy, jak plany inwestycyjne, zakładające wycięcie w pień praktycznie wszystkiego, co rośnie na tym terenie, mają się chociażby do przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy z 20 kwietnia 2023 r. „Zielonej Wizji Warszawy”. Ratusz w uzgodnieniu z mieszkańcami proponuje w tym dokumencie wzmacnianie odporności miasta na zmianę klimatu poprzez ochronę bioróżnorodności, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, minimalizację odpływu wód opadowych i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, dzięki czemu nastąpi zmniejszenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, poprawa jakości powietrza i redukcja poziomu hałasu. Forsowane obecnie inwestycje na terenie Skry są wprost sprzeczne z tymi wszystkimi postulatami.

Zwracamy się zatem ze stanowczą prośbą o powtórne przemyślenie kształtu inwestycji i zmianę ich charakteru na zgodny ze strategicznymi dokumentami miasta dotyczącymi przeciwdziałania skutkom zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.

6. Sprzeciwiamy się również budowie boiska do rugby na terenie dawnych basenów. Zwycięski projekt z 2018 roku przewidywał w tym miejscu stworzenie obszaru parkowego. Zgodnie w aktualnymi planami miasta konieczne będzie usunięcie wszystkich rosnących w tym miejscu drzew. Boisko do rugby do tej pory otaczała jedna z treningowych bieżni Skry, obiekt nie zabierał więc publicznie dostępnego terenu.

Z poważaniem,

Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy


Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy    Skontaktuj się z autorem petycji