Stop Betonozie! Nie dla likwidacji 38 rodzinnych ogrodów działkowych w Warszawie

logos3.jpgSzanowny Pan Prezydent m. st. Warszawy

Szanowni Radni m.st. WarszawyPetycja

w sprawie zmiany projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2023 r. dla obszarów 38 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie tj. ROD Augustówka I, ROD Uprawa Budowlani, ROD Bilonik, ROD Budowlani II, ROD Czerniaków, ROD Drogowiec Kalina, ROD Energetyk, ROD Hutnik Studio, ROD Imielińska, ROD Jedność, ROD Siekierki MHZ, ROD Kaloria, ROD Kalina, ROD Mechanizacja, ROD Rosa, ROD Siekierki I, ROD Siekierki II, ROD Spartańśka, ROD Mazowsze, ROD Wuzetem, ROD Prasa Stegny, ROD Wodociągowiec, ROD Zgoda, ROD Nad Jeziorem, ROD Avia, ROD Wyczółki, ROD Park Dolny, ROD Fort Szczęśliwice, ROD Jutrzenka, ROD Dworzec Gdański, ROD Przylesie, ROD Relaks I, ROD Relaks II, ROD Pelargonia, ROD Klaudyny, ROD Kępa Potocka, ROD Dywizjonu 303, ROD Syrenka.My niżej podpisani wnosimy o dokonanie zmian w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2023 r. polegających na zmianie przeznaczenia terenu, na których znajdują się wymienione powyżej Rodzinne Ogrody Działkowe na zieleń działkową (ZD).

Uzasadnienie

W dniu 2 czerwca 2023 r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Dokument ten zmienia dotychczasowe przeznaczenie obszarów, na których położonych jest 38 Rodzinnych Ogród Działkowych, z terenów zieleń działkowa (ZD) na inne, głównie zieleń parkowa , zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa. Powyższa zmiana w praktyce oznacza likwidację w niedalekiej przyszłości wszystkich powyższych ogrodów. O ile zmiana przeznaczenia terenu zajmowanego przez Rodzinne Ogrody Działkowe na inny niż zieleń działkowa musi oznaczać likwidację ogrodu. Co wynika przede wszystkim z faktu, iż działkowcy mając świadomość, iż ich ogród znajduje się na terenach, które przeznaczone są ma inne cele, przestaną inwestować w ogród oraz zaprzestaną prac naprawczych. Wtenczas ogród „umrze śmiercią naturalną”. Jednocześnie zmiany zawarte w projekcie studium polegające na zmianie przeznaczenia terenów Rodzinnych Ogródków Działkowych na zieleń parkową (ZP) wcale nie musi oznaczać, iż zieleń parkowa faktycznie w tym miejscu powstanie. Nie można bowiem wykluczyć, iż w niedalekiej przyszłości studium zostanie zmienione w taki sposób, iż obszary Rodzinnych Ogródków Działkowych, dla których projekt z dnia 2 czerwca 2023 r. przewiduje zmianę przeznaczenia terenu na zieleń parkową zostaną przeznaczone pod zabudowę usługową lub mieszkaniową. Należy mieć też na względzie, iż rozwiązania zawarte w studium nie determinują ostatecznie przeznaczenia konkretnego terenu. Decydujące znaczenie w tym zakresie mają postanowienia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie można więc wykluczyć, iż obszary Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dla których projekt studium z dnia 2 czerwca 2023 r. przewiduje zmianę funkcji zagospodarowania na zieleń parkową w przyszłości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostaną przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub usługową.

Podkreślić należy, iż projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2023 r. przewiduje zmianę przeznaczenia terenu na inny niż zieleń działkowa dla obszaru 38 spośród 151 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie ! Oznacza to, iż likwidacją zagrożonych jest 1/4 stołecznych ogrodów. Łączna powierzchnia tych Ogrodów wynosi 90 ha! To więcej niż powierzchnia Łazienek (76 ha) czy Pola Mokotowskiego 70 ha.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw takiemu postępowaniu Miasta Stołecznego Warszawy, które działając w ten sposób przedkłada interesy deweloperów nad dobro mieszkańców Warszawy. Nie ma innego wytłumaczenia dla tej decyzji. Rodzinne ogrody działkowe funkcjonujące w obrębie Warszawy od dziesiątek lat pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonalnej strukturze miasta.

Podnieść należy, iż opisana powyżej zmiana przeznaczenia terenu, zawarta w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2023 r., która w praktyce może wiązać się z całkowitą zabudową usługową lub mieszkaniową tych obszarów, oznacza:

I. Likwidację 38 działających od ponad 60 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Większość stołecznych Rodzinnych Ogrodów Działkowych powstało na przełomie lat 50 i 60 XX wieku. Najczęściej ogrody powstawały na terenach nieużytków rolnych lub terenach zagrożonych powodzią. Przez dziesiątki lat kolejne pokolenia działkowców zmieniały te miejsca w zieloną, tętniącą życiem przestrzeń, która obecnie stanowi miejsce wypoczynku i międzypokoleniowej integracji dla mieszkańców Warszawy.

II. Likwidację unikalnych terenów zielonych o łącznej powierzchni 90 ha.

Łączny obszar 38 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zagrożonych likwidacją wynosi 90 ha. Na terenie tych ogrodów rośnie łącznie ponad 5000 drzew w wieku ponad 40 lat. Na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych możemy spotkać dorodne dęby szypułkowe, wierzby białe, sosny, świerki, modrzewie i cisy, a także dziesiątki tysięcy krzewów i kwiatów.. Zabudowanie tego terenu oznacza zatem nie tylko zniszczenie dobrze zagospodarowanych terenów zielonych, ale i likwidację miejsca bytowania licznych gatunków ssaków, ptaków, płazów, gadów i owadów. Dziś na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych powszechnie spotyka się jeże, kuny, nietoperze, kosy, dzięcioły, wilgi, kwiczoły, sikorki, salamandry, traszki czy zaskrońce. W niektórych ogrodach funkcjonują również ule co w oczywisty sposób wpływa na poprawę stanu stołecznej populacji pszczół. Odbudowanie zniszczonych nasadzeń pochłonie wielomilionowe nakłady i zajmie kilkadziesiąt lat.


III. Pogorszenie jakości powietrza w Warszawie.

Rodzinne Ogrody Działkowe pełni funkcję zielonych płuc Warszawy. Można zaryzykować stwierdzenie, iż Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią serce błękitno – zielonej infrastruktury miejskiej, tj. strategicznie zaplanowanej sieci obiektów naturalnych i półnaturalnych, pokrytych roślinnością lub wodami, zaprojektowanej i zarządzanej w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Powstanie rozległej zabudowy mieszkaniowej w szczególności tuż obok Wału Wiślanego (kosztem ogrodu Siekierki II o pow. 17 ha przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową i usługową) radykalnie ograniczy wymianę mas powietrza, doprowadzając do degradacji klinów napowietrzających Warszawę (klinu Doliny Wisły i klinu Wilanowskiego). To z kolei spowoduje pogorszenie jakości powietrza, tj. wzrost stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz nasilenie występowania smogu.


IV. Powstanie betonowej wyspy ciepła.

Problemem, który od lat coraz bardziej dokucza Warszawiakom są lokalne wyspy ciepła będące wynikiem rozrastającej się w niekontrolowany sposób gęstej zabudowy mieszkaniowej. Zlikwidowanie ogrodów, które znajdują się w większości w centralnych dzielnicach Warszawy w celu wybudowania tam kolejnych dużych osiedli mieszkaniowych i wylanie milionów metrów sześciennych betonu doprowadzi zatem do ponownego lokalnego wzrostu temperatury. Jednocześnie aktualni mieszkańcy okolicznych osiedli zostaną pozbawieni dostępu do terenów zielonych. Z całą pewnością dojdzie tym samym do znaczącego pogorszenia komfortu aero-sanitarnego społeczności.

V. Zaburzenie stosunków wodnych w Warszawie

Rodzinne Obszary Działkowe to z całą pewnością jedne z największych w Warszawie obszarów retencji, które pochłaniają znaczne ilości wody podczas ulewnych deszczy i nawałnic. Chronią one w ten sposób okolicznych mieszkańców przed zalaniami. Podkreślić należy, iż znaczna część Warszawy w dalszym ciągu nie posiada dostępu do kanalizacji, a część ulic nie posiada nawet kanalizacji burzowej. Wybudowanie osiedli zamiast ogrodu może zatem spowodować cykliczne występowanie zalań i podtopień, na których skutki w szczególności narażeni będą mieszkańcy istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Jednocześnie poziom wód gruntowych może się znacznie obniżyć, co spowoduje całkowite wyschnięcie cennych przyrodniczo zbiorników wodnych np. stawów zlokalizowanych wzdłuż Trasy Siekierkowskiej, Jeziorka Czerniakowskiego oraz wyczerpanie studni głębinowych.Mając na względzie wszystkie powyższe argumenty, stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom Miasta Stołecznego Warszawy, których skutkiem jest likwidacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie. Takie działanie nie tylko w oczywisty sposób godzi w interes mieszkańców oraz środowiska naturalnego miasta, ale i pozostaje w rażącej sprzeczności z ogólną polityką klimatyczną i przestrzenną Warszawy.

Wskazać należy, iż w Strategii adaptacji do zmian klimatu dla M.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 – Miejski Plan Adaptacji, przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku nr XV/339/2019, wskazano, iż rodzinne ogrody działkowe jako element błękitno- zielonej infrastruktury są kluczowym elementem podnoszenia odporności Warszawy na zmiany klimatu. Ogrody powinny być traktowane na równi z infrastrukturą mieszkaniową i techniczną, a będąc szczególnie narażone na skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, powinny wręcz zostać otoczone przez miasto opieką. Należy więc zadać pytanie, czy Miasto Stołeczne Warszawa poprzez likwidację 38 Rodzinnych Ogrodów Działkowych o pow. 90 ha realizuje własną koncepcję klimatyczną?

Równie istotne jest, że likwidacja ogrodów na rzecz zabudowy mieszkaniowej stoi w rażącej sprzeczności z podstawowymi celami zawartymi w samym projekcie studium z dnia 2 czerwca 2023 roku, do których zaliczono:

  1. ochronę i wzmocnienie bioróżnorodności;

  2. wytworzenie brakujących połączeń ekologicznych;

  3. ochronę podstawowych terenów błękitno-wodnej infrastruktury Warszawy;

  4. zwiększenie powierzchni i poprawę dostępności do terenów zielonych;

  5. zachowanie istniejących obszarów wymiany i regeneracji powietrza;

  6. poprawienie retencji i filtracji wód.Projekt polegający na zlikwidowaniu dobrze zagospodarowanych i regularnie użytkowanych, wieloletnich obszarów zielonych, w celu wybudowania blokowisk, nie tylko nie realizuje podstawowych założeń studium, ale w oczywisty sposób działa przeciwko nim. Zwiększenia powierzchni i poprawa dostępności terenów zielonych nie dokonuje się poprzez likwidację ogrodów działkowych o powierzchni kilkudziesięciu obszarów na samym tylko Mokotowie. Poprawienia poziomu retencji wód i zachowania obszarów wymiany i regeneracji powietrza nie dokonuje się przeznaczając 17ha stabilnej infrastruktury błękitno-zielonej tuż przy Wale Wiślanym, na rzecz osiedli mieszkaniowych. W tym świetle, projekt wydaje się być raczej realizacją interesów ekonomicznych deweloperów i firm odtwarzających zieleń, a nie realnym dbaniem o dobro i przyszłość mieszkańców Warszawy.Stop Betonozie!

Nie dla likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie!

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stop Betonozie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...