STOP! ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ w GIEBUŁTOWIE na terenie NATURA 2000

ELEKTROWNI_FOTOWOLTAICZNEJ_w_GIEBUŁTOWIE_na_terenie_NATURA_2000zakładka_.jpg

Petycja skierowana do Prezydenta Miasta Bolesławiec 

Rynek 41

59-700 Bolesławiec

 

Niniejsza petycja wyraża sprzeciw wobec planowanej budowy farmy fotowoltaicznej o powierzchni 122,3 ha, w miejscowości Giebułtów, w gminie Mirsk, w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku. Około 85 ha pod lokalizację tej inwestycji obejmuje tereny stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, siedliska o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

W styczniu 2021 r. wszczęto w tej sprawie postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 671, 673, 676, 677, 679, 680/1, 681, 686, 689, 717, 712, 718, 720, 721, 743, 744 795, 803, 801, 791 w miejscowości Giebułtów”.  

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014., poz. 870), w związku z:

- prowadzonym postępowaniem administracyjnym dot. wniosku inwestora, tj. firmy Gigawat Wytwarzanie II Sp. Z o.o. Sp.k., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 671, 673, 676, 677, 679, 680/1, 681, 686, 689, 717, 712, 718, 720, 721, 743, 744 795, 803, 801, 791 w miejscowości Giebułtów”,

- treścią norm zawartych w art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008  Nr 199, poz. 1227, z póź. zm.),

my, niżej podpisani, wnioskujemy i żądamy:  

- aby organ prowadzący w/w  postępowanie - w toku dokonywania oceny oddziaływania na środowisko, dokonał negatywnej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i kulturowe Giebułtowa i sąsiadujących z nim miejscowości Pogórza Izerskiego;

- aby organ prowadzący w/w postępowanie wydał decyzję, w której odmówi udzielenia zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia. Petycja składana jest w interesie publicznym.

                                                  UZASADNIENIE          

Poniższe wnioski uzasadniają konieczność nie wydania zgody przez Prezydenta Miasta Bolesławiec na realizację inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 671, 673, 676, 677, 679, 680/1, 681, 686, 689, 717, 712, 718, 720, 721, 743, 744 795, 803, 801, 791 w miejscowości Giebułtów”.  

1.     Dewastacja środowiska w tym obszaru Natura 2000.  

Kontrowersyjnym aspektem inwestycji związanej z budową farmy fotowoltaicznej jest jej lokalizacja – na ponad 122 ha i ogromna skala 150 MW.. Aż 85 ha jej powierzchni  ma zostać zlokalizowana na terenach objętych ochroną - obszar Natura 2000, tj. Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 Dodatkowo zlokalizowany jest on w obrębie Głównego Korytarza Zachodniego Sudety – Bory Dolnośląskie a do najbliższego Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków, tj. Gór Izerskich PLB020009 jest zaledwie 4 km. Głównym celem funkcjonowania obszarów Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Na obszarze Natura 2000 obowiązuje zakaz „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. Natomiast, według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 „zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także  w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.’  

W naszej opinii zabudowa systemami fotowoltaicznymi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą należy do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, które nieodwracalne zniszczy tutejsze siedliska przyrodnicze i chronione gatunki.  

2.     Degradacja krajobrazu kulturowego.  

Giebułtów i otaczający go obszar Natura 2000, to krajobraz mający duże znaczenie historyczne oraz kulturowe. Zachował się tu historyczny układ ruralistyczny oraz wiele zabytków. Wioska jest niezwykle historycznie bogatą osadą wzmiankowaną już w 1328 r.. We wsi Giebułtów znajduje się ok. 100 zabytkowych domów, zabytkowy kościół, cmentarz ewangelicki, zabytkowy zespół pałacowy (obecnie remontowany pałac barokowo-klasycystyczny z 1665 roku), oraz najstarszy dom przysłupowy w Polsce. Lokalizacja w XVII w pałacu na szczycie płaskowzgórza, była celowym zabiegiem planistycznym, mającym na celu uzyskanie panoramy widokowej na Kotlinę Mirską, Góry Izerskie i Karkonosze oraz sąsiadujący krajobraz otwarty - obszar rolny. Planowana inwestycja o powierzchni 122,3 ha nie tylko graniczy z zabytkowym zespołem pałacowym w Giebułtowie, ale również jest na terenie powyżej opisanej historycznej panoramy, która potwierdzona w wielu źródłach informacji architektoniczno-krajobrazowych jest utrwalona w czasie, w przekazach i w świadomości.  

Według Audytu Krajobrazowego wykonanego na zlecenie Gminy Mirsk, krajobraz Gminy Mirsk to krajobraz priorytetowy, który w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiowany jest jako: „krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki, wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania” /art. 2 pkt. 16 f u.p.z.p./.  

Farma fotowoltaiczna na tak dużą skalę nie tylko zniekształci krajobraz Giebułtowa, ale przede wszystkim kompletnie i nieodwracalnie zmieni krajobraz całego Pogórza Izerskiego.  

Środowisko, obszary Natura 2000 oraz krajobraz kulturowy Pogórza Izerskiego są pojmowane jako dobro wspólne, zasługujące na zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. W naszej opinii, inwestycja pogorszy walory krajobrazowe, zdewastuje siedliska przyrodnicze oraz wpłynie na wyginięcie chronionych gatunków. Wskutek działalności takiej elektrowni, ucierpi gleba rolnych użytków, wody powierzchniowe i podziemne, ucierpi ludzkie zdrowie i życie poprzez zwiększoną emisję hałasu, wibracji oraz promieniowania elekromagnetycznego. Ponadto skala planowanej farmy fotowoltaicznej pogorszy walory dziedzictwa kulturowego w przestrzeni geograficznej skutkując zmniejszeniem atrakcyjności regionu, a co za tym idzie negatywnym wpływem na rozwój turystyki.  

Mechanizmem ochrony przed niepożądanymi skutkami projektowanej  inwestycji - farmy fotowoltaicznej - jest m.in. udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008  Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) organ wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach /w tym przypadku Prezydent Miasta Bolesławiec/, ma obowiązek brać pod uwagę wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. Niniejsza petycja jest wyrazem  naszego sprzeciwu, dla realizacji przedmiotowej inwestycji w jej planowanej lokalizacji i gigantycznej skali.

 

Fundacja Pałac Giebułtów

ul. Lwówecka 1

59-620 Gryfów Śląski


Roksana Stana Robak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Roksana Stana Robak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...