STOP! ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ w GIEBUŁTOWIE na terenie NATURA 2000

ELEKTROWNI_FOTOWOLTAICZNEJ_w_GIEBUŁTOWIE_na_terenie_NATURA_2000zakładka_.jpgPetycja skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

Niniejsza petycja wyraża sprzeciw wobec planowanej budowy farmy fotowoltaicznej o powierzchni 122,3 ha, w miejscowości Giebułtów, w gminie Mirsk, w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku. Około 85 ha pod lokalizację tej inwestycji obejmuje tereny stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, siedliska o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.  

W styczniu 2021 r. wszczęto w tej sprawie postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 671, 673, 676, 677, 679, 680/1, 681, 686, 689, 717, 712, 718, 720, 721, 743, 744 795, 803, 801, 791 w miejscowości Giebułtów”.  

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014., poz. 870), w związku z:

- prowadzonym postępowaniem administracyjnym dot. wniosku inwestora, tj. firmy Gigawat Wytwarzanie II Sp. Z o.o. Sp.k., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 671, 673, 676, 677, 679, 680/1, 681, 686, 689, 717, 712, 718, 720, 721, 743, 744 795, 803, 801, 791 w miejscowości Giebułtów”,

- treścią norm zawartych w art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008  Nr 199, poz. 1227, z póź. zm.),

my, niżej podpisani, wnioskujemy i żądamy:  

- aby organ prowadzący w/w  postępowanie - w toku dokonywania oceny oddziaływania na środowisko, dokonał negatywnej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i kulturowe Giebułtowa i sąsiadujących z nim miejscowości Pogórza Izerskiego;

- aby organ prowadzący w/w postępowanie wydał decyzję, w której odmówi udzielenia zgody na realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia.   Petycja składana jest w interesie publicznym.

                                                  UZASADNIENIE          

Poniższe wnioski uzasadniają konieczność nie wydania zgody przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na realizację inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 671, 673, 676, 677, 679, 680/1, 681, 686, 689, 717, 712, 718, 720, 721, 743, 744 795, 803, 801, 791 w miejscowości Giebułtów”.  

1.     Dewastacja środowiska w tym obszaru Natura 2000.  

Kontrowersyjnym aspektem inwestycji związanej z budową farmy fotowoltaicznej jest jej lokalizacja – na ponad 122 ha i ogromna skala 150 MW.. Aż 85 ha jej powierzchni  ma zostać zlokalizowana na terenach objętych ochroną - obszar Natura 2000, tj. Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 Dodatkowo zlokalizowany jest on w obrębie Głównego Korytarza Zachodniego Sudety – Bory Dolnośląskie a do najbliższego Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków, tj. Gór Izerskich PLB020009 jest zaledwie 4 km. Głównym celem funkcjonowania obszarów Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Na obszarze Natura 2000 obowiązuje zakaz „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. Natomiast, według ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 „zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także  w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.’  

W naszej opinii zabudowa systemami fotowoltaicznymi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą należy do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, które nieodwracalne zniszczy tutejsze siedliska przyrodnicze i chronione gatunki.  

2.     Degradacja krajobrazu kulturowego.  

Giebułtów i otaczający go obszar Natura 2000, to krajobraz mający duże znaczenie historyczne oraz kulturowe. Zachował się tu historyczny układ ruralistyczny oraz wiele zabytków. Wioska jest niezwykle historycznie bogatą osadą wzmiankowaną już w 1328 r.. We wsi Giebułtów znajduje się ok. 100 zabytkowych domów, zabytkowy kościół, cmentarz ewangelicki, zabytkowy zespół pałacowy (obecnie remontowany pałac barokowo-klasycystyczny z 1665 roku), oraz najstarszy dom przysłupowy w Polsce. Lokalizacja w XVII w pałacu na szczycie płaskowzgórza, była celowym zabiegiem planistycznym, mającym na celu uzyskanie panoramy widokowej na Kotlinę Mirską, Góry Izerskie i Karkonosze oraz sąsiadujący krajobraz otwarty - obszar rolny. Planowana inwestycja o powierzchni 122,3 ha nie tylko graniczy z zabytkowym zespołem pałacowym w Giebułtowie, ale również jest na terenie powyżej opisanej historycznej panoramy, która potwierdzona w wielu źródłach informacji architektoniczno-krajobrazowych jest utrwalona w czasie, w przekazach i w świadomości.  

Według Audytu Krajobrazowego wykonanego na zlecenie Gminy Mirsk, krajobraz Gminy Mirsk to krajobraz priorytetowy, który w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiowany jest jako: „krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki, wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania” /art. 2 pkt. 16 f u.p.z.p./.  

Farma fotowoltaiczna na tak dużą skalę nie tylko zniekształci krajobraz Giebułtowa, ale przede wszystkim kompletnie i nieodwracalnie zmieni krajobraz całego Pogórza Izerskiego.  

Środowisko, obszary Natura 2000 oraz krajobraz kulturowy Pogórza Izerskiego są pojmowane jako dobro wspólne, zasługujące na zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. W naszej opinii, inwestycja pogorszy walory krajobrazowe, zdewastuje siedliska przyrodnicze oraz wpłynie na wyginięcie chronionych gatunków. Wskutek działalności takiej elektrowni, ucierpi gleba rolnych użytków, wody powierzchniowe i podziemne, ucierpi ludzkie zdrowie i życie poprzez zwiększoną emisję hałasu, wibracji oraz promieniowania elekromagnetycznego. Ponadto skala planowanej farmy fotowoltaicznej pogorszy walory dziedzictwa kulturowego w przestrzeni geograficznej skutkując zmniejszeniem atrakcyjności regionu, a co za tym idzie negatywnym wpływem na rozwój turystyki.  

Mechanizmem ochrony przed niepożądanymi skutkami projektowanej  inwestycji - farmy fotowoltaicznej - jest m.in. udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008  Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) organ wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach /w tym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk/, ma obowiązek brać pod uwagę wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. Niniejsza petycja jest wyrazem  naszego sprzeciwu, dla realizacji przedmiotowej inwestycji w jej planowanej lokalizacji i gigantycznej skali.

 

Fundacja Pałac Giebułtów


Roksana Stana Robak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Roksana Stana Robak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )