Stop likwidacji ROD Siekierki II

Szanowny Pan Prezydent m. st. Warszawy

Szanowni Radni m.st. Warszawy

Szanowni Radni dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 

Stop likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siekierki II”!

 

P e t y c j a 
w sprawie zmiany projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2023 r.
dla obszaru Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siekierki II” przy ul. Nadrzecznej 2/4, 00-705 Warszawa

 

W dniu 2 czerwca 2023 r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Dokument ten zmienia dotychczasowe przeznaczenie obszaru, na którym położony jest Rodzinny Ogród Działkowy „Siekierki II”, ul. Nadrzeczna 2/4, 00-705 Warszawa, z terenów „ogrodów działkowych” (ZD) na tereny „zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej” (MU3). 

Powyższa zmiana w praktyce oznacza likwidację ogrodu w niedalekiej przyszłości i wybudowanie w tym miejscu dużego osiedla mieszkaniowego, złożonego z dziesiątek budynków w zabudowie szeregowej.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw takiemu postępowaniu Miasta Stołecznego Warszawy, które działając w ten sposób przedkłada interesy deweloperów nad dobro mieszkańców Warszawy. Nie ma innego wytłumaczenia dla tej decyzji. Rodzinne ogrody działkowe funkcjonujące w obrębie Warszawy od dziesiątek lat pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonalnej strukturze miasta.

Podnieść należy, iż opisana powyżej zmiana przeznaczenia terenu, zawarta w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2023 r., która umożliwiająca całkowitą zabudowę tego obszaru, oznacza:

1. Likwidację prężnie działającego od ponad 60 lat rodzinnego ogrodu działkowego.

Rodzinny Ogród Działkowy „Siekierki II” został założony na przełomie lat 50 i 60 XX wieku. Ogród powstał na podmokłych, niejednokrotnie zalewanych przez Wisłę terenach, wchodzących w skład Folwarku Siekierki. Przez dziesięciolecia kolejne pokolenia działkowców zamieniły to miejsce w zieloną, tętniącą życiem przestrzeń, która obecnie stanowi zarówno miejsce wypoczynku i międzypokoleniowej integracji dla ponad 400 rodzin, jak i miejsce spacerów okolicznych mieszkańców. 

2. Likwidację unikalnych terenów zielonych o powierzchni ok. 17ha, cechujących się ogromną bioróżnorodnością. 

Na terenie ogrodu „Siekierki II” rośnie ponad 1000 drzew – z których większość stanowią drzewa ponad 50-letnie, w tym dęby szypułkowe, wierzby białe, sosny, świerki, modrzewie i cisy, a także dziesiątki tysięcy krzewów i kwiatów. Zabudowanie tego terenu oznacza zatem nie tylko zniszczenie dobrze zagospodarowanych terenów zielonych, ale i likwidację miejsca bytowania licznych gatunków ssaków, ptaków, płazów, gadów i owadów. Na terenie ogrodu powszechnie bowiem można spotkać jeże, kuny, nietoperze, kosy, dzięcioły, wilgi, kwiczoły, sikorki, salamandry, traszki czy zaskrońce. Odbudowanie zniszczonych nasadzeń pochłonie wielomilionowe nakłady i zajmie kilkadziesiąt lat.

3. Pogorszenie jakości powietrza w obrębie terenów wzdłuż doliny Wisły.

Rodzinny Ogród Działkowy „Siekierki II” pełni funkcję zielonych płuc tej części Mokotowa oraz jest sercem błękitno – zielonej infrastruktury miejskiej, tj. strategicznie zaplanowanej sieci obiektów naturalnych i półnaturalnych, pokrytych roślinnością lub wodami, zaprojektowanej i zarządzanej w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Powstanie rozległej zabudowy mieszkaniowej tuż obok Wału Wiślanego, kosztem ogrodu Siekierki II, radykalnie ograniczy wymianę mas powietrza, doprowadzając do degradacji klinów napowietrzających Warszawę (klinu Doliny Wisły i klinu Wilanowskiego). To z kolei spowoduje pogorszenie jakości powietrza, tj. wzrost stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz nasilenie występowania smogu.

4. Powstanie kolejnej betonowej wyspy ciepła. 

Warto zwrócić uwagę na to, iż na obszarze Siekierek od wielu lat powstaje gęsta zabudowa wielorodzinna. Zlikwidowanie ogrodu w celu wybudowania kolejnego dużego osiedla mieszkaniowego, wylanie milionów metrów sześciennych betonu doprowadzi zatem do ponownego lokalnego wzrostu temperatury. Jednocześnie aktualni mieszkańcy okolicznych osiedli zostaną pozbawieni dostępu do terenów zielonych. Z całą pewnością dojdzie tym samym do znaczącego pogorszenia komfortu aero-sanitarnego społeczności.

5. Zaburzenie stosunków wodnych w rejonie Siekierek.

W chwili obecnej ogród Siekierki II, zajmujący 17 ha terenów zielonych, to jeden z największych w tej części Warszawy obszarów retencji, który pochłania znaczne ilości wody podczas ulewnych deszczy i nawałnic. Chroni w ten sposób okolicznych mieszkańców przed zalaniami. Podkreślić należy, iż znaczna część Siekierek nie posiada aktualnie dostępu do kanalizacji, a część ulic nie posiada nawet kanalizacji burzowej. Wybudowanie osiedla zamiast ogrodu może zatem spowodować cykliczne występowanie zalań i podtopień, na których skutki w szczególności narażeni będą mieszkańcy istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Jednocześnie poziom wód gruntowych może się znacznie obniżyć, co spowoduje całkowite wyschnięcie cennych przyrodniczo stawów (zlokalizowanych wzdłuż Trasy Siekierkowskiej) oraz wyczerpanie studni głębinowych, z których do dziś korzysta znaczna część mieszkańców tego obszaru.

Mając na względzie wszystkie powyższe argumenty, stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom Miasta Stołecznego Warszawy, których skutkiem jest likwidacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siekierki II”. Takie działanie nie tylko w oczywisty sposób godzi w interes mieszkańców oraz środowiska naturalnego miasta, ale i pozostaje w rażącej sprzeczności z ogólną polityką klimatyczną i przestrzenną Warszawy.

Wskazać należy, iż w Strategii adaptacji do zmian klimatu dla M.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 – Miejski Plan Adaptacji, przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku nr XV/339/2019, wskazano, iż rodzinne ogrody działkowe jako element błękitno-zielonej infrastruktury są kluczowym elementem podnoszenia odporności Warszawy na zmiany klimatu. Ogrody powinny być traktowane na równi z infrastrukturą mieszkaniową i techniczną, a będąc szczególnie narażone na skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, powinny wręcz zostać otoczone przez miasto opieką. Należy więc zadać pytanie, czy Miasto Stołeczne Warszawa poprzez likwidację Rodzinnego Ogrodu „Siekierki II” realizuje własną koncepcję klimatyczną?

Równie istotne jest, że likwidacja ogrodu na rzecz zabudowy mieszkaniowej stoi w rażącej sprzeczności z podstawowymi celami zawartymi w samym projekcie studium z dnia 2 czerwca 2023 roku, do których zaliczono:

  1. ochronę i wzmocnienie bioróżnorodności;
  2. wytworzenie brakujących połączeń ekologicznych;
  3. ochronę podstawowych terenów błękitno-wodnej infrastruktury Warszawy;
  4. zwiększenie powierzchni i poprawę dostępności do terenów zielonych;
  5. zachowanie istniejących obszarów wymiany i regeneracji powietrza;
  6. poprawienie retencji i filtracji wód.

Projekt polegający na zlikwidowaniu dobrze zagospodarowanych i regularnie użytkowanych, wieloletnich obszarów zielonych, w celu wybudowania blokowisk, nie tylko nie realizuje podstawowych założeń studium, ale w oczywisty sposób działa przeciwko nim. Zwiększenia powierzchni i poprawa dostępności terenów zielonych nie dokonuje się poprzez likwidację ogrodów działkowych o powierzchni kilkudziesięciu obszarów na samym tylko Mokotowie. Poprawienia poziomu retencji wód i zachowania obszarów wymiany i regeneracji powietrza nie dokonuje się przeznaczając 17ha stabilnej infrastruktury błękitno-zielonej tuż przy Wale Wiślanym, na rzecz osiedli mieszkaniowych.

W tym świetle, projekt wydaje się być raczej realizacją interesów ekonomicznych deweloperów i firm odtwarzających zieleń, a nie realnym dbaniem o dobro i przyszłość mieszkańców Warszawy.

Stop likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Siekierki II”!


Małgorzata Zakrzewska (w imieniu grupy działkowców ROD Siekierki II)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Zakrzewska (w imieniu grupy działkowców ROD Siekierki II) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...