Apel o zaniechanie planowanej likwidacji Biennale Warszawa

(English below)

 

APEL DO WŁADZ M.ST. WARSZAWY

O zaniechanie planowanej likwidacji Biennale Warszawa

 

My, niżej podpisane i podpisani apelujemy do władz Warszawy, w tym do:

 

- prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

- przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej – Grupińskiej

- członków i członkiń Komisji Kultury i Promocji Miasta

 

o wstrzymanie wszelkich prac mających na celu likwidację Biennale Warszawa, jednej z najciekawszych instytucji kultury powstałych w ostatnim czasie.

Jesteśmy głęboko przekonane i przekonani, że decyzja jest błędem. Zaskakującym jest, że uzyskała ona rekomendację Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady Warszawy oraz wsparcie radnych, szczególnie teraz, kiedy Polska mierzy się z kryzysem humanitarnym na granicy, erozją demokracji, rozpadem sfery publicznej, pandemiczną zapaścią oraz postępującą katastrofą klimatyczną.

Nasze zaniepokojenie wzbudza likwidacja instytucji takiej jak Biennale Warszawa, która poprzez swój interdyscyplinarny program pomaga warszawiankom, warszawiakom i nie tylko, zrozumieć zmieniający się w zawrotnym tempie świat oraz znaleźć kolektywną odpowiedź na wielopoziomowy kryzys, w którym się znaleźliśmy.

Przez cztery lata swojego istnienia zespół Biennale Warszawa udowodnił, że stolica Polski potrzebuje instytucji, która odważnie podejmuje wyzwania współczesności, która zajmuje wyraziste stanowisko w toczącej się debacie publicznej, która wspiera ruchy społeczne i inicjuje zmiany światopoglądowe. Za swoją działalność Biennale było regularnie atakowane przez nacjonalistyczne media. Zadziwiającym jest, że Prezydent i Rada Miasta zamiast lojalnie bronić i wspierać Biennale Warszawa, poddaje się nacjonalistycznej presji i ramię w ramię z prawicowymi radnymi doprowadza do likwidacji tej instytucji.

Uznajemy to działanie za nie tylko tchórzliwe, ale także szkodliwe. W ten sposób urzędująca w Warszawie ekipa unaocznia wszystkim aktywistom i aktywistkom, artystom i artystkom oraz pracownikom_czkom kultury, że w czasach kryzysu nie mogą liczyć na wsparcie polityków i polityczek, których pomogli wybrać i z którymi jakoby mają wspólnie bronić tak zwanej „demokracji”. Likwidacja Biennale udawadnia, że politycy i polityczki kierują się nie wizją, lojalnością czy wspólnymi wartościami, a jedynie polityczną kalkulacją albo zwykłą bezmyślnością.

Idea Biennale opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu realnie demokratycznego społeczeństwa, działającego w poszanowaniu praw człowieka bez względu na pochodzenie, wyznanie, płeć, orientację seksualną, stopień sprawności, sytuację materialną, pochodzenie klasowe i poglądy.

Nie ma naszej zgody na to, by Warszawa straciła bezpowrotnie tak ważną instytucję kultury w efekcie autorytarnej i małostkowej decyzji urzędniczej, która jest niezrozumiała, nieskonsultowana z publicznością i środowiskiem kultury oraz niepoparta żadnymi merytorycznymi argumentami.

Na uratowanie Biennale Warszawa nie jest jeszcze za późno. Każdą decyzję można cofnąć, każdy błąd można naprawić. Dlatego apelujemy o:

 

- wstrzymanie wykonania uchwały Rady Warszawy w sprawie zmiany nazwy i statutu Biennale Warszawa (druk nr 1961)

- zagwarantowanie kontynuacji działania Biennale Warszawa oraz rozpoczęcie otwartej, publicznej debaty mającej na celu wypracowanie wizji jego przyszłości

- zorganizowania otwartego wysłuchania publicznego na temat ewentualnych zmian w statucie Biennale Warszawa.

_____________________________

EN

APPEAL TO THE AUTHORITIES OF THE CITY OF WARSAW  

To abandon the planned liquidation of the Biennale Warszawa    

 

We, the undersigned, appeal to the authorities of Warsaw, including:  

- President of the Capital City of Warsaw Rafał Trzaskowski  

- Chairperson of the Warsaw City Council Ewa Malinowska-Grupinska  

- members of the Commission for Culture and City Promotion  

to hold off on all work aimed at liquidating the Biennale Warszawa, one of the most interesting cultural institutions to have been established in recent times.  

We are deeply convinced that the decision is a mistake. It is surprising that it was recommended by the Committee on Culture and City Promotion of the Council of Warsaw and supported by councillors, especially now that Poland is facing a humanitarian crisis on its borders, the erosion of democracy, the disintegration of the public sphere, a pandemic and a progressive climate catastrophe.  

We are concerned about the liquidation of an institution like the Biennale Warszawa, which through its interdisciplinary program has helped residents of Warsaw, and beyond, to understand the rapidly changing world and to find a collective response to the multi-level crisis we find ourselves in.  

Over the four years of its existence, the Biennale Warszawa team has proved that the capital of Poland needs an institution that boldly takes up the challenges of the present day, that takes a clear stand in the ongoing public debate, that supports social movements and initiates changes in worldview. The Biennale has regularly been attacked for its activities by the nationalist media. It is astonishing that the Mayor and City Council, instead of loyally defending and supporting the Biennale Warszawa, are giving themselves up to nationalist pressure and working hand in hand with right-wing councillors to liquidate this institution. We consider this action not only cowardly, but also harmful. In this way, the people in power in Warsaw are making it clear to all activists, artists and cultural workers that in times of crisis they cannot count on the support of the politicians they helped elect and with whom they are supposed to be jointly defending so-called 'democracy'. The liquidation of the Biennale proves that politicians are not guided by vision, loyalty or shared values, but by political calculation or sheer thoughtlessness.  

The idea of the Biennale is based on the assumption that culture and art play a key role in building a truly democratic society that respects human rights regardless of origin, religion, gender, sexual orientation, level of ability, economic situation, class background or beliefs.  

We cannot consent to Warsaw losing such an important cultural institution irretrievably as a result of an authoritarian and petty bureaucratic decision that is incomprehensible, not consulted with the public and the cultural community and not supported by any relevant arguments.  

It is not yet too late to save the Biennale Warszawa. Every decision can be withdrawn and every mistake can be corrected. That is why we are calling for:  

- to withhold the execution of the resolution of the Council of Warsaw on the change of the name and the statute of the Biennale Warsaw (print no. 1961)  

- to guarantee the continuation of the Biennale Warszawa and to initiate an open, public debate aimed at developing a vision of its future   - to organise an open public hearing on possible changes to the statute of the Biennale Warszawa.  

 

Maria Poprzęcka, profesor, historyk sztuki

Agnieszka Arnold, reżyserka

Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny Le Monde diplomatique - edycja polska

Katarzyna Kasia, filozofka, wykładowczyni ASP w Warszawie

Andrzej W. Nowak, pracownik akademicki, dr hab prof UAM

Agnieszka Polska, artystka / Królewska Akademia Sztuk Pięknych, Kopenhaga

Tomasz Kitliński, dr hab., Margherita-von-Brentano-Zentrum, Freie Universitaet Berlin / UMCS

dr Małgorzata Ludwisiak - krytyczka sztuki, kuratorka, członkini międzynarodowego zarządu CIMAM

dr Małgorzata Kaźmierczak, wiceprezydentka AICA International

dr hab. prof. Rafał Milach, Uniwersytet Śląski

Joanna Rajkowska, artystka

Bogna Burska, artystka, prof. ASP 

Magdalena Ujma, Sekcja Polska AICA  

Anna Królikiewicz, prof. , artystka wizualna, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk

dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP, wykładowca akademicki, Poznań

prof. Marek Wasilewski, dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu 

Ewa Wójciak, aktorka, Teatr Ósmego Dnia  

Marcin Kęszycki, aktor, Teatr Ósmego Dnia  

Jolanta Kilian - kulturoznawczyni. Stowarzyszenie Młodych twórców - "Ku Teatrowi" 

Adam Borowski - aktor Teatru Ósmego Dnia

Janusz Stolarski aktor, reżyser - Teatr Ósmego Dnia  

Renata Stolarska - prezeska Stowarzyszenia Teatralnego ANTRAKT  

dr Kuba Szreder, ASP w Warszawie

Urszula Sara Zielińska, posłanka na sejm, Partia Zieloni

Michał Suchora, Partia Zieloni

dr Zofia nierodzińska, z-ni dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

dr Helena Chmielewska-Szlajfer, Akademia Leona Koźmińskiego i London School of Economics and Political Science

dr Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej UW

Małgorzata Szymankiewicz, artystka wizualna, dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie

dra hab. Agata Zbylut, Akademia Sztuki w Szczecinie

dr Agata Szydłowska, ASP w Warszawie

Agnieszka Kalinowska, artystka

Agnieszka Brzeżańska, artystka

Sławomir Pawszak, artysta

Adam Adach, artysta
 
dr Witek Orski, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

dr Piotr Cichocki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski

Szymon Adamczak, dramaturg STUDIO teatr galeria, współpracownik Biennale Warszawa

dr Justyna Struzik Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński  

Ela Petruk, producentka, Biennale Warszawa

Joanna Krakowska, prof. Instytutu Sztuki PAN

Anna Wachowska-Kucharska społeczniczka, aktywistka miejska  

Iwona Demko, ASP Kraków  

Karolina Breguła, Akademia Sztuki w Szczecinie  

Agnieszka Rayzacher, lokal_30  

Monika Drożyńska, hafciarka  

Karolina Maciejaszek, reżyserka, wykładowczyni akademicka (Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu)  

Szymon Maliborski, kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie  

Joanna Sokołowska

Katarzyna Różniak, kuratorka, Galeria Arsenał w Białymstoku  

Tytus Szabelski, fotograf i artysta wizualny

Jacek Zwierzyński, specjalista ds. wydawnictw w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu  

Marta Romankiv, artystka  

Luiza Kempińska, historyczka sztuki i graficzka  

Katarzyna Wojtczak, mgra sztuki inż. arch., DOMIE  

Malgorzata Nierodzińska, Kreatywna Strateg  

dr Anna Witkowska, Akademia Sztuki w Szczecinie

Ewa Ciepielewska, artystka

Rafał Żarski, mgr sztuki, artysta, Domie

Kinga Mistrzak, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Marta Kudelska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury, kuratorka

dr hab. Małgorzata Gurowska ASP w Warszawie

Magdalena Staroszczyk, kulturoznawczyni, artystka, kuratorka Muzeum Woli

Stanisław Kroszczyński, artysta wizualny, tłumacz

Anna Krenz, artystka

Daniel Kotowski, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Michał Frydrych, artysta wizualny

Bartek Arobal Kociemba, artysta, rysownik, nauczyciel medytacji

dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP

Anka Mitus, krytyczka i kuratorka programu BWA Wrocław Główny

Mateusz Kowalczyk, asystent w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, artysta wizualny

dra Wiktoria Kozioł, Katedra Nauk o Sztuce, Wydział Sztuki UP w Krakowie

Anna Ptak, kuratorka CSW Zamek Ujazdowski i doktorantka Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski

Post Brothers (Matthew Post), niezależny kurator, Białystok

Arek Pasożyt, artysta wizualny, doktorant AAH UMK Toruń

Elżbieta Łebkowska, socjolożka

Ramona Nagabczyńska-de Barbaro, niezależna tancerka i choreografka

dra Liliana Zeic, artystka

inża archtka Adelina Cimochowicz, kucharka, nauczycielka

Martyna Miller, kulturoznawczyni, artystka, doktorantka UAP w Poznaniu, DOMIE

dr Przemek Branas, artysta wizualny

Adam Kozicki, artysta

Franciszek Orłowski, artysta i kurator sztuk wizualnych

Aleksandra Szkudłapska, tłumaczka

Katarzyna Nestorowicz

Marcin Nowicki, Noviki Post Studio

dra Katarzyna Malejka, artystka wizualna, pedagożka

Agnieszka Kilian, kuratorka i prawniczka

Magdalena Kosek, artystka, edukatorka

Olga Byrska, teatrolożka, kulturoznawczyni, historyczka (European University Institute)

Dorota Pawiłowska, artystka  

Magdalena Komborska, kuratorka i producentka, Publish Art   

Jakub de Barbaro, projektant  

Waldemar Kamiński, radny dzielnicy Białołęka, Partia Zieloni

Wojciech Kucharczyk, artysta

Anna Czaban, kuratorka CSW Zamek Ujazdowski

Magdalena Kreis – edukatorka, animatorka kultury, kuratorka

Krzysztof Gutfrański, kurator

Marcin Polak, artysta, kurator, Galeria Czynna, Miej Miejsce

Bruno Neuhamer, malarz ścienny

Paweł Brylski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Magda Mosiewicz, reżyserka i operatorka
 
Grzegorz Jarzynowski, artysta 
 
Julia Harasimowicz, kuratorka CSW Zamek Ujazdowski, doktorantka Instytut Historii Sztuki UW
 
Agata Cieślak, artystka
 
Ada Piekarska, kuratorka, Galeria Bielska BWA
 
Aga Szreder, artystka
 
Kornelia Sobczak, dr, Instytut Kultury Polskiej UW
 
Tomasz Załuski, historyk sztuki, dr, Katedra Badan Kulturowych, Uniwersytet Łódzki
 
Karol Sienkiewicz, krytyk sztuki
 
Emilia Orzechowska, p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL
 
Xawery Deskur, artysta, filmowiec, doktorant na ASP w Warszawie
 
Daniel Rumiancew, artysta
 
Weronika Zalewska, pracowniczka Fundacji Bęc Zmiana, artystka
 
Julia Golachowska, artystka, doktorantka UJ
 
 
 

Zofia nierodzińska / Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu    Skontaktuj się z autorem petycji