BARDZO WAŻNA PETYCJA - o zaprzestanie przymusowego umieszczania obywateli RP w zakładach psychiatrycznych.

 

Petycja kierowana do:

Prezydent RP - Andrzej Duda

Premier RP - Beata Szydło

Rzecznik Praw Obywatelskich  - Adam Bodnar

Prezes NIK - Krzysztof Kwiatkowski

Prezes PIS - Jarosław Kaczyński

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny - Zbigniew Ziobro

Posłów za pośrednictwem Marszałka Sejmu - Marka Kuchcińskiego

Senatorów za pośrednictwem Marszałka Senatu - Stanisława Karczewskiego.

 

Szanowni przedstawiciele mający dbać o nasze dobro i przestrzeganie Konstytucji RP.

My podpisani pod petycją ŻĄDAMY, by nasze Konstytucyjne prawa nie były już więcej naruszane, przez władze publiczne a szczególnie przez sędziów i prokuratorów, w kwestii zmuszania obywateli do badań psychiatrycznych oraz, w kwestii umieszczania ich, wbrew ich woli i zgody, w zakładach psychiatrycznych w celu obserwacji i leczenia. 

Wyżej opisane działania ewidentnie naruszają, między innymi art 2, art 32 i art 177 Konstytucji, gdyż nie wszyscy podejrzani o przestępstwo, są kierowani na takie badania i obserwację. Ponadto stan zdrowia obywateli nie jest zaliczany do spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, a w związku z tym nie może być on przedmiotem rozważań oraz działań sądu w tej kwestii.

Zwracamy uwagę na to, że żaden artykuł z Konstytucji nie przewiduje, by osoby chore psychicznie i nieświadome swoich czynów oraz, osoby które są między innymi pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy jakichś leków lub innych środków psychotropowych, mogłyby być traktowane w szczególny oraz korzystniejszy dla nich sposób, w przypadku, gdy popełnili jakiś czyn niedozwolony.

Art 32 Konstytucji jednoznacznie stanowi, że: "1)Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do RÓWNEGO traktowania przez władze publiczne. 2) Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z JAKIEJKOLWIEK przyczyny.", a to oznacza, że w poruszanej kwestii nie mogą być stosowane ŻADNE wyjątki, a każdy, kto dopuścił się czynu zabronionego musi ponieść stosowną karę na takich samych zasadach jak wszyscy inni, tym bardziej, że ten artykuł nie przewiduje żadnej ustawy w tej sprawie, a w związku z tym należy stosować go bezpośrednio.

Tu też można by zadać ironiczne pytanie, aczkolwiek bardzo logiczne w odniesieni do tego bezprawnego stanu co obecnie obowiązuje, dlaczego osoby, które popełniają przestępstwo pod wpływem alkoholu, czy narkotyków nie są zwolnieni z odpowiedzialności karnej, tak jak osoby chore psychicznie, skoro byli niepoczytalni i nieświadomi tego co robią? Ponadto,  dlaczego takie osoby nie są osadzani w zakładach odwykowych, tylko w zakładach karnych, skoro w ten sposób traktuje się osoby "niby" chore psychicznie? Gdzie tu widać sprawiedliwość i równe traktowanie obywateli?!

Również w przedmiotowej sprawie naruszany jest rażąco art. 39 Konstytucji, z którego wprost wynika, że: "Nikt nie może być poddany eksperymentom (czyli badaniom) naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.", a to oznacza, że w celu dokonania jakichkolwiek badań medycznych, musi być wcześniej wyrażona na to pisemna zgoda osoby badanej. Jak wiemy jest to już od wielu lat powszechnie praktykowane w większości szpitali i niektórych instytucjach medycznych, ale nie w kwestii badań psychiatrycznych. Dlaczego!!! Skąd ten wyjątek wynika i jaka jest w tej kwestii inna i ważniejsza od ustawy zasadniczej, podstawa prawna, skoro art 39 Konstytucji też nie przewiduje żadnych wyjątków oraz ustawy w tej sprawie?

Przecież z powyższego wprost wynika, że art 2, art 32 i art 39 Konstytucji należy stosować bezpośrednio zgodnie z art 8 ust 2 i art 37 Konstytucji!!! Dlaczego więc tak nie jest, tylko sędziowie i prokuratorzy na bezczelnego, bezkarnie, świadomie i celowo naruszają powyższe artykuły, jak też,  art 7, art. 30, art 31, art 40, art 45 i art 177 Konstytucji, gdyż swoimi działaniami pozbawiają wolności, godności i konstytucyjnych praw tych obywateli, którzy dodatkowo są przez owych funkcjonariuszy publicznych poniżani, dyskryminowani i nieludzko traktowani. Przykładem takich działań był między innymi już nie żyjący Krystian Broll, którego tego typu ludzie wykończyli i nikt z tego tytułu, że zniszczył życie niewinnej osobie, nie poniósł żadnej kary. Przecież to jest ewidentnym przyzwoleniem władz publicznych na dalsze tego typu bezprawne występki oraz, przyzwoleniem by wszyscy obywatele również nie przestrzegali prawa, bo przecież skoro kasta sędziowsko-prokuratorska jest zwolniona z tego obowiązku, to mając na uwadze art 2 i art 32 Konstytucji, musi to dotyczyć i innych osób. Czy do tego zmierzamy? 

Obecnie większość z nas dobrze wie, że bardzo często sędziowie i prokuratorzy popełniają przestępstwa, między innymi z art 231 k.k. i art 271 k.k., gdyż na skutek ich nienależycie wykonywanych obowiązków oraz, na skutek ich niesprawiedliwych i niezgodnych z prawem decyzji wiele osób zostaje siłą pozbawionych wolności, gdzie później są zmuszani do poddania się badaniom i leczeniu lekami psychotropowymi, pomimo to, że w ich sprawie jeszcze nie zapadł żaden ostateczny i sprawiedliwy wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Takie bezprawie nie może dłużej trwać!!!

Dlatego My, podpisujący tę petycję stanowczo protestujemy przeciwko takim bezprawnym działaniom na szkodę obywateli i ŻĄDAMY natychmiastowego pozbawiania urzędu sędziego i prokuratorskiego, wszystkie te osoby, które nie stosują Konstytucji bezpośrednio, gdyż uważają, że nielegalnie obowiązujące przepisy prawne i nie spełniające  koniecznych wymagań zapisanych w art 188 ust 3 Konstytucji w związku z art 8, art 37 i art 190 ust 2 Konstytucji, są ważniejsze od ustawy zasadniczej, przez co, naruszają rażąco i świadomie nasze konstytucyjne prawa, a szczególnie art 37 Konstytucji.

Przypominamy, że skoro korzystamy z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji, to znaczy, że wszystkie przepisy prawne WYDAWANE muszą być koniecznie zgodne z Konstytucją i posiadać orzeczenie TK w tej kwestii, co wprost wynika z art 188 ust 3 Konstytucji.  

Też, niedopuszczalne, a zarazem karalne jest oszukiwanie i wmawianie nieświadomym obywatelom, że istnieje jakieś śmieszne domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie inaczej, gdyż po pierwsze żaden artykuł z Konstytucji tak nie stanowi, a po drugie mając na uwadze art 195 ust 1 Konstytucji, żaden sędzia TK podlegający tylko pod konstytucję, nie może twierdzić, że istnieje jakieś domniemanie przepisów prawnych, gdyż to nie wynika z Konstytucji.  

Ponadto ŻĄDAMY natychmiastowego wypuszczenia z zakładów psychiatrycznych wszystkie osoby, które nie wyraziły pisemnej zgody na badania, obserwację i leczenie, jak też, zamknięcie ich w więzieniu jeśli dopuścili się czynów zabronionych, co zostało potwierdzone prawomocnym i ostatecznym i sprawiedliwym wyrokiem sądowym, gdyż tylko w ten sposób będą natychmiast zlikwidowanie  "Obozy Zagłady Narodu Polskiego" istniejące w XXI wieku pod przykrywką ośrodków psychiatrycznych oraz, tylko wówczas zostanie znacznie ukrócone bezprawie dotyczące tej kwestii.

Inicjator petycji:

Mirosław Moskwa z Kielc

tel. 725 374 800

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mirosław Moskwa do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook