Umowa o Przetwarzanie Danych (DPA)

Ostatnia aktualizacja: 2024-06-07

Ostatnia aktualizacja strony Podprocesorów: 2024-05-12

Niniejsza Umowa o Przetwarzaniu Danych określa warunki, na jakich przetwarzamy dane osobowe w Twoim imieniu.

Niniejsza Umowa o Przetwarzaniu Danych (Umowa) określa zobowiązania i warunki, na jakich Petitions24 Oy (Dostawca Usług) przetwarza dane osobowe w imieniu autora petycji (Autor Petycji lub Administrator Danych) w zakresie świadczenia usług hostingowych petycji online (Usługi).

Modyfikacja Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

Definicje i Role

  • Dostawca Usług: Petycjeonline.com (Petitions24 Oy), działający jako Przetwarzający Dane, przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.
  • Administrator danych: Autor petycji, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zebranych od sygnatariuszy jego petycji. Jako autor petycji zamieszczonej na Petycjeonline.com, jesteś uznawany za administratora danych. Ty decydujesz o treści petycji, o tym, co jest wymagane od sygnatariuszy, o celach przetwarzania ich danych osobowych oraz o okresie, przez jaki dane osobowe są przechowywane. Petycjeonline.com udostępnia platformę internetową do tworzenia i hostowania petycji, umożliwiając Ci pełnienie roli administratora danych z autonomią w zakresie kształtowania zbierania i wykorzystania danych w petycji zgodnie z Twoimi celami i zobowiązaniami prawnymi.

Zakres przetwarzania

Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na podstawie instrukcji Administratora Danych i tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Zakres działań przetwarzania jest ograniczony do hostingu, zarządzania i ułatwiania korzystania z petycji online.

Ochrona danych

Dostawca Usług zobowiązuje się do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Podwykonawcy przetwarzania

Usługodawca może angażować podprzetwarzających w celu pomocy w świadczeniu Usług. Dostawca usług zapewni, że podprzetwarzający spełniają obowiązki dotyczące ochrony danych zgodne z niniejszą Umową Powierzenia Przetwarzania Danych. Potwierdzasz i zgadzasz się, że Usługodawca zachowuje swobodę wyboru i zastępowania podprzetwórców w razie potrzeby, aby usługodawca mógł efektywnie świadczyć Usługi.

List of the subprocessors. (Ostatnia aktualizacja: 2024-05-12)

Obowiązki Administratora Danych

Administrator danych jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Identyfikacja Administratora Danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) wymagane jest, aby tożsamość administratora danych była jasno określona. Poniższe postanowienia dotyczą autorów petycji korzystających z naszej strony internetowej:

Poszczególni autorzy petycji

Jeżeli jako osoba fizyczna tworzysz petycję, jesteś zobowiązany podać swoje pełne imię i nazwisko. To służy jako Twoja identyfikacja jako administrator danych na potrzeby RODO.

Organizatorzy petycji

Jeśli petycja jest tworzona w imieniu organizacji, należy podać jej pełną nazwę prawną. Ponadto organizacja powinna wyznaczyć i udostępnić dane kontaktowe przedstawiciela odpowiedzialnego za czynności przetwarzania danych, takiego jak Inspektor Ochrony Danych (IOD) lub osoba o podobnych kompetencjach.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator danych musi zapewnić, że osoby, których dane dotyczą (sygnatariusze petycji), mogą wykonywać swoje prawa wynikające z RODO, takie jak prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozliczalność i Zgodność z Przepisami

Administrator danych musi być w stanie wykazać zgodność z RODO, w tym odpowiadać na żądania osób, których dane dotyczą, dotyczące ich danych osobowych.

Polityka prywatności lub nota informacyjna

Należy zapewnić jasną i dostępną politykę prywatności lub zawiadomienie, które określa, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, cele przetwarzania oraz w jaki sposób podmioty danych mogą wykonywać swoje prawa.

Powiadomienie o Zmianach

Autorzy petycji są zobowiązani powiadomić Petycjeonline.com (Petitions24 Oy) o wszelkich zmianach w ich statusie jako administratora danych lub o zmianach w danych kontaktowych ich przedstawiciela.

Coroczny przegląd przetwarzania danych

Autor petycji jest zobowiązany do przeprowadzania corocznej weryfikacji w celu ustalenia, czy nadal istnieje uzasadniony powód do dalszego przetwarzania danych osobowych sygnatariuszy. Ta ocena powinna ocenić konieczność i istotność danych w odniesieniu do celu petycji. Jeśli Autor Petycji ustali, że nie ma już ważnego powodu do kontynuowania przetwarzania danych, musi podjąć odpowiednie kroki w celu zakończenia przetwarzania i rozpoczęcia usuwania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Przechowywanie i usuwanie danych

W przypadku naruszenia przez Administratora Danych (autora petycji) jakichkolwiek warunków Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych (DPA), w tym między innymi niewykonania rocznej weryfikacji działań związanych z przetwarzaniem danych lub niepodania ważnego uzasadnienia dla dalszego przetwarzania danych osobowych sygnatariuszy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danych osobowych związanych z ich petycją.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego wobec administratora danych za wszystkie szkody, straty i przyczyny działań, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy innego, nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej przez administratora danych podmiotowi przetwarzającemu na mocy niniejszej umowy.

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa będzie regulowana przez prawo Finlandii.