Ekrany Akustyczne dla POW - Wilanów STOP HAŁASOWI!

 

Pan Tomasz Żuchowski

p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury  

Pan Adam Struzik 

Marszałek Województwa Mazowieckiego  

Pan Arkadiusz Siembida 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie   

 

PETYCJA Ekrany Akustyczne dla POW - Wilanów STOP HAŁASOWI!

W związku z oddaniem do użytku w dniu 22.12.2020 r. drogi ekspresowej S-2 – Południowa Obwodnica Warszawy na terenie dzielnicy Wilanów - wzywamy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zabezpieczenia nas - mieszkańców Wilanowa - przed hałasem płynącym od strony POW.

Osiedla naszych domów nie zostały w żaden sposób zabezpieczone przed hałasem. W ich pobliżu nie zaprojektowano ekranów akustycznych, przewidując jedynie rezerwę na ich budowę, w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Zabezpieczenie mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem możliwe jest poprzez budowę obustronnych ekranów akustycznych na całym odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy, przebiegającym przez teren dzielnicy Wilanów oraz modyfikację istniejących, m.in. poprzez ich podniesienie.

W planach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy ekrany akustyczne przewidziano jedynie na kilku fragmentach odcinka przebiegającego przez teren Dzielnicy Wilanów. Konieczność budowy ekranów akustycznych na terenie całego wilanowskiego przebiegu trasy oraz właściwego zabezpieczenia przed hałasem od strony POW wielokrotnie postulowali mieszkańcy, organizacje społeczne, przedstawiciele lokalnych instytucji, radni i Zarząd Dzielnicy Wilanów w wystąpieniach kierowanych do GDDKiA, na spotkaniach poświęconych realizacji niniejszej inwestycji, a także na etapie udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz dotyczącym ponownej oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Tak duża inwestycja drogowa, przebiegająca przez tereny miejskie, powinna zostać należycie zabezpieczona, aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz środowisko naturalne, w tym zwierzęta i ptactwo żyjące na terenach chronionych. Zupełnie niezrozumiałe jest pozostawienie tzw. „dziur” w zabudowie dźwiękochłonnej, pomimo oczywistego faktu rozbudowy mieszkaniowej terenów wzdłuż POW i perspektywy jej ekspansji w najbliższych latach.

Już teraz, po otwarciu odcinka pomiędzy węzłami Lubelska i Warszawa Wilanów, odczuwalny jest wzrost natężenia hałasu i uzasadnione obawy, iż po otwarciu odcinka ursynowskiego i pełnym ruchu, w tym tranzytowym, wbrew analizom i prognozom etapu przygotowania inwestycji, normy natężenia hałasu będą znacznie przekroczone. Oznacza to, iż prace zabezpieczające akustycznie nas - mieszkańców Wilanowa - przed uciążliwościami drogi zostały wykonane nienależycie.

Obecnie zastosowane i wykonane ekrany ziemne oraz ekrany panelowe są niewystarczające. „Dziury” w ekranach na całej długości trasy przebiegającej przez obszar Wilanowa powodują, że hałas niesie się dużo bardziej i dociera do domów znajdujących się nawet w odległości ok. 2 km od trasy, a dopuszczalne poziomy hałasu są przekroczone. Analiza akustyczna, którą GDDKiA wykonała w 2016 roku, pomimo, iż zgodna z obowiązującymi wówczas przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie przystaje dzisiaj do rzeczywistych warunków zabudowy i było to wiadomo już w 2017 roku!

Przyjęte do planu założenia dotyczące prognozowanego natężenia ruchu trasy S2 oraz nie uwzględnienie wydanych i realizowanych pozwoleń na budowę, czy warunków zabudowy, jak również nie odniesienie się do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spowodowały zastosowanie błędnych zmiennych do projektu.

Ponadto, zastosowana przez wykonawcę nawierzchnia trasy szybkiego ruchu podnosi poziom decybeli, przyczyniając się do zwiększonego hałasu, co jest bezpośrednio odczuwalne przez mieszkańców Wilanowa.

Powyższe działania GDDKiA oraz wykonawców Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), akceptowane przez GDDKiA, w zakresie projektu i wykonania zabezpieczeń akustycznych na terenie Wilanowa dowodzą, iż kosztem zdrowia, spokoju i komfortu życia nas - mieszkańców Wilanowa – zostały wprowadzone oszczędności przy realizacji tej inwestycji.

Wnioskujemy do GDDKiA oraz do RDOŚ o podjęcie pilnych działań mających na celu ograniczenie wpływu hałasu na nasze zdrowie i jakość życia, poprzez obustronne uzupełnienie ekranów akustycznych o odpowiednich parametrach dźwiękochłonności na całej długości POW w Wilanowie i modyfikację istniejących w zakresie wysokości i rodzaju, aby skutecznie chroniły mieszkańców przed hałasem.  

 

Mieszkańcy Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy     


Urszula Włodarska-Sęk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Urszula Włodarska-Sęk będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...