List Komitetu Biologii Molekularnej PAN w sprawie zasad zatrudniania w grantach NCN

logo_KBMK_PAN.jpgRada Narodowego Centrum Nauki

ul. Twardowskiego 16

30-312 Kraków

List ten ma na celu wyrażenie sprzeciwu środowiska naukowego wobec wprowadzanych nowych regulacji zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dotyczy on zapisu w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. odnośnie wynagrodzenia etatowego na stanowisku typu post-doc. Zgodnie z nowym regulaminem na to stanowisko mogą być zatrudniane osoby, którym „stopień doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.”

Zwracamy się do Rady o ponowne rozpatrzenie zasadności powyższego zapisu limitującego zatrudnienie pracowników w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisku typu post-doc. We wrześniu 2018 zostały wprowadzone podobne ograniczenia dotyczące zatrudniania byłych doktorantów na stanowisku post-doc. Komitet Naukowy Biologii Molekularnej Komórki PAN, uznani naukowcy, jak również i ci będący na początku swojej kariery, w reakcji na te zmiany wystosowali listy wyrażające zdecydowany sprzeciw całego środowiska naukowego. Pod naporem siły naszych argumentów oraz masowości protestu, Rada NCN zrezygnowała z kontrowersyjnego zapisu, co spotkało się z ogromną aprobatą. Ku naszemu zdziwieniu, rok później, we wrześniu 2019 Rada NCN wprowadziła jeszcze bardziej restrykcyjny zapis. Według nowych założeń na stanowisku post-doc nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora nie tylko w grupie kierownika projektu, ale również w całej jednostce, w której planowana jest realizacja projektu.

Tymczasem, od kilku lat z niepokojem obserwujemy obniżone zainteresowanie młodych ludzi prowadzeniem badań naukowych. Na zamieszczone oferty pracy w projektach NCN zgłaszają się co najwyżej pojedyncze osoby. Ponadto, centra naukowe dużych koncernów farmaceutycznych z powodzeniem Drenują potencjalnych kandydatów z rynku pracy, a pandemia wyeliminowała właściwie możliwość zatrudnienia kogoś zza granicy. Uważamy, że wprowadzenie tak restrykcyjnych ograniczeń utrudnia skompletowanie wartościowych i kompetentnych zespołów badawczych, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia konkurencyjności polskiej nauki.

Pragniemy zauważyć, że podobnie jak dla Państwa, doskonałość naukowa jest naszym priorytetem. Chcielibyśmy móc wykorzystać w pełni nasz potencjał do prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie, uzyskiwać wyniki, które opublikujemy w prestiżowych czasopismach. Aby to osiągnąć, nasze projekty muszą realizować zespoły wieloosobowe i multidyscyplinarne, złożone z doświadczonych, często wyspecjalizowanych w określonych technikach badawczych ekspertów. Przedmiotowy zapis uniemożliwi zatrudnienie osób już wprowadzonych w daną tematykę i sprawnie operujących niezbędnym warsztatem badawczym. Trzeba też podkreślić, że pełna realizacja projektu naukowego rzadko ogranicza się do trzy- czy czteroletniego okresu. Wprowadzone w regulaminie zmiany oznaczają destabilizację grup badawczych. Brak zgody na możliwość kontynuacji ciekawie zapowiadających się badań przez byłych doktorantów czy pracowników wpłynie również niekorzystnie na ich rozwój zawodowy. Ucieczką od tak restrykcyjnych przepisów przez byłych pracowników jest pisanie własnych wniosków grantowych, co doprowadza z kolei do rozDrobnienia tematycznego grupy. Młodzi i zdolni badacze często też porzucają pracę naukową ze względu na brak perspektywy dłuższego zatrudnienia w jednostkach naukowych.

Choć rozumiemy intencje NCN i wspieramy ideę mobilności, to w naszej ocenie proponowana zmiana nie przyniesie pożądanych efektów, a jej negatywne konsekwencje odczują wszyscy pracownicy naukowi. Uważamy, że prawdziwą mobilność wnosi jedynie konkurencyjność zespołów prowadzących badania na najwyższym poziomie naukowym. Dodatkowo, mobilność powinny wspierać rozwiązania systemowe, usuwające realne przeszkody dla swobodnego przemieszczania się między różnymi ośrodkami naukowymi np. ułatwiony dostęp do lokalnej infrastruktury (w tym do mieszkań, żłobków, przedszkoli i szkół).

Chcemy zaznaczyć, że poprzednio wysłane listy, jak i obecny apel, jest spójny z końcowymi wnioskami ostatnio opublikowanego raportu (29 czerwca 2020) zatytułowanego “Wyzwania, przed którymi stają naukowcy pracujący w Polsce, związane z występowaniem o środki europejskie do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wraz z możliwymi działaniami zwiększającymi ich szanse w tych konkursach”. W raporcie tym czytamy m.in.: „Brak dużych, stabilnych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych w Polsce, zdolnych konkurować na arenie międzynarodowej jest kolejną barierą powstrzymującą składanie wniosków w konkursach (…). Laureaci NCN podkreślali, że bez systemowych rozwiązań wspierających tworzenie oraz utrzymanie w długiej perspektywie czasowej zespołów badawczych, afiliowanych w polskich jednostkach naukowych i złożonych z najlepszych oraz najbardziej aktywnych naukowców, nie zwiększymy udziału środków spoza budżetu państwa w finansowaniu nauki w Polsce”.

Zwracamy też uwagę, że konsekwencje wprowadzonej poprawki są dalekosiężne. Naukowiec ze stopniem doktora przyznanym przez dużą uczelnię, nie znajdzie zatrudnienia jako post-doc w projekcie NCN na całej uczelni, w żadnym z jej instytutów, na żadnym wydziale. Osoby broniące swego doktoratu przed Radą Naukową danej jednostki są wykluczone z dalszej pracy, natomiast bez ograniczeń mogą być pracownikami ośrodka, gdzie wykonały swój doktorat. Co z kierownikami projektów, którzy mają więcej niż jedną afiliację? Jeśli wystąpią z wnioskiem o finansowanie z jednej jednostki, legalnie zatrudnią swojego doktoranta z Drugiej jednostki. Ponadto, obowiązujący zapis może prowokować nieetyczne zachowania, prowadzące do zatrudnienia wybranych kandydatów mimo niespełnienia warunków.

Uważamy, że wszystkie wcześniejsze ograniczenia w zatrudnianiu byłych doktorantów czy pracowników danej instytucji na stanowisku post-doc jedynie utrudniają wydajną pracę naukową. Konkludując, chcielibyśmy, żeby NCN, zamiast wymuszać pożądane zachowania wśród kadry naukowej zakazami, zagwarantowało większą autonomię kierownikom projektów w kształtowaniu polityki kaDrowej, zaś młodym pracownikom w podejmowaniu decyzji o dalszym rozwoju kariery naukowej. Dlatego zwracamy się do Rady Naukowej NCN o wykreślenie z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki zapisów ograniczających zatrudnienie na stanowisku typu post-doc.

W imieniu Komitetu Biologii Komórki PAN,

Przewodniczący Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  

                                                        27.07.2020

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN wyraża zdecydowane poparcie dla stanowiska Komitetu Naukowego Biologii Molekularnej Komórki PAN,

W imieniu Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN,

Przewodniczący, Prof. dr hab. Krzysztof Spalik

Lista Sygnatariuszy (494 nazwiska):

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Prof. UG Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Marcin Sieńczyk Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Katarzyna Raczyńska, Prof. UAM  Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Mgr Maciej Jasiński   Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy     Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Dr Adam Dobrowolski Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Piotr Młynarz Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Grażyna Dąbrowska  Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Mgr Aleksandra Mirończuk        Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Mgr Lidia Gaffke   Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

 Mgr Marta Kłopotowska    Zakład Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Prof. dr hab. n. med. Michał Pikuła   Wydział lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Paweł Sachadyn, Prof. PG  Wydział Chemiczny, Politechika Gdańska

 Mgr Estera Rint Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

 Dr hab. Agnieszka Wacławik, Prof. PAN       Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

Dr hab. Alicja Boryło, Prof. UG  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Damian Graczyk   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

 Dr Anna Żaczek Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański

Dr Aleksandra Markiewicz  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański

 Dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka, Prof. UAM Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 Dr Zofia Bakuła Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Drożak   Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Monika Adamczyk-Popławska  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Anna Niedźwiecka, Prof. IF PAN Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Marek Cieplak   Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Dr hab. Maksymilian Zienkiewicz Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Wioleta Wasilewska-Dębowska Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Piotr Ziółkowski, Prof. UAM  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Elżbieta Romanowska Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Paula Roszczenko-Jasińska   Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Anna Michalska-Ciechanowska Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Wojciech Macyk   Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Wojciech Kamysz Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Joanna Kruszewska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

 Dr Beata Kaczmarek Wydział Chemii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Dr hab. Łukasz Dziewit  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk   Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański

Dr hab. Mariola Koszytkowska, Prof. PW Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Dr hab. Jan Fronk Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Lucyna Mrówczyńska, Prof. UAM Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Jakub Drożak  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr n. med. Angelika Muchowicz  Zakład Immunologii  Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Anna Bajer  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Alicja Węgrzyn, Prof. PAN   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Dr hab. Bożena Szal Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawki

Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak, Prof. IF PAN  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie

Dr hab. Michał Rurek, Prof. UAM  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Anna Szakiel, Prof.ucz. Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Urszula Wojda   Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Dr Karolina Archacka Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Adrianna Raczkowska Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab Piotr P. Stępień Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Anna Ciemerych-Litwinienko   Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marcin Zych, Prof. UW  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jerzy Moraczewski emerytowany profesor UW  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Areta Czerwińska Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Barbara Nawrot  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Mgr Klaudyna Fidyt Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Katarzyna Bocian Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr inż. Anita Wiśniewska  Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Bożena Zakryś Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Paweł Koperski, prof ucz.  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Justyna Rogalska  Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

Dr hab. Anna Nowakowska, Prof. UMK   Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

Dr hab. Ewa Jabłońska  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Alicja Nowak-Zaleska Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Dr Milena Jankowska    Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

Dr hab. Paweł Majewski   Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr inż. Paulina Kosikowska-Adamus       Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. inż. Adrianna Zalewska-Medynska  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Andrei Sybirny   Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Dominika Saniewska  Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr inż. Edyta Dyguda-Kazimierowicz   Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Lucyna Falkowska  Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Mgr Monika Pępek   Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Agnieszka Góral   Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży             Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz, Poznań

Dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska, Prof. UG    Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Iwona Łakomska  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr Anna Konturek-Cieśla Developmental Hematopoiesis Group, Division of Molecular Hematology, Uniwersytet w Lund, Szwecja

Dr Przemysław Jurczak Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec  Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska  Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Aneta Kasza   Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Agnieszka Piwkowska   Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr inż. Wioletta Rut        Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Magdalena Król    Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Monika Riegel   Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Dr hab. Waldemar Surosz, Prof. UG  Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Joanna Kowalska   Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dr Adam Sokołowski     Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka       Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr Justyna Kobos   Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Agata Bielecka-Dąbrowa    Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Jarosław Mazuryk     Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Dr Małgorzata Zawadzka    Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Dr hab. Katarzyna Niedojadło   Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler  Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak   Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Dr hab. n. med. Katarzyna Gach-Janczak   Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. Ewelina Król, Prof. UG  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Magdalena Winiarska    Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Dr Anna Grochot-Przęczek Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Uniwersytet Gdański

Dr hab. n. med. Bernadeta Szewczyk Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Prof. dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz   Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr hab. Joanna Sulkowska, Prof. UW Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Prof. UWr Małgorzata Zakrzewska   Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Aneta Balcerczyk, Prof. UŁ  Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Katarzyna Lisowska, Prof. NIO  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Dr Karolina Pierzynowska  Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Ewa Balcerczak  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. Agnieszka Łoboda, Prof. UJ Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krystyna Dąbrowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Prof. dr hab. Artur Krężel  Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Anna Bar  Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Krzysztof Czamara Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Jakub Dybaś Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Patrycja Kaczara Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Agnieszka Kij Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Anna Kurpińska Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Edyta Kuś      Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr hab. Kamilla Małek   Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr hab. Katarzyna Marzec Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Tasnim Mohaissen  Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Bartosz Proniewski   Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Kamil Przyborowski  Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Marta Smęda Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr Grzegorz Zając Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Dr hab. Beata Burzyńska  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Prof. dr hab. Teresa Żołądek Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Małgorzata Cieśla Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Anna Chełstowska  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr hab. Marek Skoneczny Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Prof. dr hab. Magdalena Boguta  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Katarzyna Niedźwiecka  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Chiranjit Panja  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr hab. Joanna Kamińska  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr hab. Adrianna Skoneczna  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Justyna Antoniuk-Majchrzak  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr inż. Tuguldur Enkhbaatar  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Anna Długajczyk  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Milena Denkiewicz-Kruk Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Michał Krawczyk Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr inż. Martyna Wiśniewska  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Aleksandra Sobolewska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Agnieszka Hałas Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Michał Dmowski  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr hab. Anna Bębenek Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Prof. dr hab. Jacek Bardowski   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Joanna Radziwiłł-Bieńkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Karolina Kotecka  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Joanna Klim Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Tomasz Walter  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Vandana Kaushal  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr hab. Urszula Zielenkiewicz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Anna Radulewicz   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Aleksandra Głowacka-Rutkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Agnieszka Rózga Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr hab. Małgorzata Łobocka Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr Przemysław Sałańsk Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Agnieszka Szczepankowska  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Prof. dr hab. Małgorzata Skup Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Dr hab. Inż.. Małgorzata Slocińska  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Monika Szymczak  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Karolina Walkowiak-Nowicka  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Szymon Chowański  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Jan Lubawy  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Alicja Warowicka       Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr inż. Daria Zdżalik-Bielecka      Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dr hab. Anna Błasiak      Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska   Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr Łukasz Chrobok Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Marcin Czarnoleski Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Małgorzata Duda Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Paweł Grzmil  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Anna Hejmaj Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Joanna Homa   Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr Iwona Jabłońska       Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Krzysztof Janeczko             Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr Ewelina Klichowska Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński  

Dr Michał Kobiałka        Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Elżbieta Kołaczkowska  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Robert Konieczny  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Paweł Koteja  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Małgorzata Kruczek   Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Mgr Małgorzata Lipowska  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr Anna Łabęcka Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Łukasz Michalczyk Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

Dr Anna Michalik  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr Magdalena Migalska Wydziau Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Maria Niklińska Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Agnieszka Nobis   Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Marcin Nobis    Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Anna Osyczka Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Mgr Agnieszak Pajdak-Stós    Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Anna Pecio Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Barbara Płytycz  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Ewa Pocheć  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Zbigniew Polański  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Elżbieta Pyza Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Agnieszka Rak Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Krzysztof Rakus  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko    Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz    Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Prof. dr hab. Jacek Szymura    Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński  

Dr hab. Renata Świergosz Kowalewska   Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr Monika Tuleja   Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Aleksandra Walczyńska   Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr Marta Zakrzewska Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

 Dr hab. Prof. UJ Joanna Zalewska-Gałosz  Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński  

Dr hab. Krystyna Żuwała Wydział Biologii Uniwersytet Jagieloński

Dr Agnieszka Katarzyna Banaś Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Joanna Bereta Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr n. med. Sylwia Bobis-Wozowicz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Michał Bukowski  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Joanna Cichy Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jarosław Czyż Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Ewelina Dobosz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Józef Dulak Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Martyna Elas, Prof. UJ Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Małgorzata Figiel Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Mgr Justyna Furso Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Michał Gabruk Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Halina Gabryś Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Anna Grochot-Przęczek Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Beata Grygier Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Ibeth Guevara Lora Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr inż. Anna Hebda Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Agnieszka Jaźwa Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Alicja Józkowicz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jolanta Jura Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Mgr Alicja Karabasz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Aneta Kasza Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, Prof. UJ  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Jerzy Kotlinowski Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Joanna Kozieł, Prof. UJ   Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Wojciech Krzeptowski  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Patrycja Kwiecińska Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Agnieszka Łoboda, Prof. UJ  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Jan Jakub Łyczakowski Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr inż. Mariusz Madej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Paweł Mak, Prof. UJ  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Mgr Paulina Marona Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Marta Michalik, Prof. UJ  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Katarzyna Miękus Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Mgr Olga Mucha Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Piotr Mydel Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Witold Nowak Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Zuzanna Nowakowska Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Beatrycze Nowicka Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Artur Osyczka Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Pawlak Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. n. med. Aleksandra Piechota-Polańczyk              "Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Mgr Paulina Podkalicka                "Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jan Potempa   Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński"

Prof. dr hab. Hanna Rokita Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Damian Ryszawy Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński"

Prof. dr hab. Tadeusz Sarna Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Maja Sochalska Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Agata Szade Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Krzysztof Szade Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Krystyna Urbańska Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr Marcin Zawrotniak Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Andrzej Żądło Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Mgr Monika ŻukowskaWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Rafał Kowalczyk   Wydział Chemii Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Artur Mucha  Wydział Chemii Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Inż. Łukasz Berlicki  Wydział Chemii Politechnika Wrocławska

Dr Monika Szefczyk  Wydział Chemii Politechnika Wrocławska

Dr Katarzyna Ożga  Wydział Chemii Politechnika Wrocławska

Dr Marek Koter  Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr Ewa Siedlecka   Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr Beata Bakera  Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr Piotr Gawroński  Instytut Biologii SGGW Warszawa

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska       Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr inż. Magdalena Święcicka      Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr inż. Mateusz Matuszkiewicz Instytut Biologii SGGW Warszawa

Mgr inż. Agnieszka Skarzyńska  Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr inż. Bartosz Szabała  Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr Anna Hawliczek          Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr inż. Renata Słomnicka Instytut Biologii SGGW Warszawa

Mgr inż. Jakub Mielecki Instytut Biologii SGGW Warszawa

Dr Izabela Samborska-Skutnik Instytut Biologii SGGW Warszawa

Prof. dr Stanisław Karpiński  Instytut Biologii SGGW Warszawa

Prof. dr hab. Piotr Widłak   Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr Tomasz Cichoń  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr Ryszard Smolarczyk  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. Ewa Grzybowska  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr hab. Katarzyna Lisowska        Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. Wiesława Widłak Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr Agnieszka Gogler-Pigłowska   Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr n. med. Agnieszka Mazurek Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr n. med. Katarzyna Kujawa    Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr n. med. Małgorzata Krześnicka  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr n. med. Patryk Janus Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr n. med. Natalia Vydra  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr n. med. Joanna Jazowiecka-Rakus    Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Mgr Joanna Syrkis Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr Aleksander Sochanik Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Mgr Damian Sojka          Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr hab. Dorota Ścieglińska    Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Mgr Marlena Paździor   Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Oddział Badawczy, Oddział w Gliwicach

Dr Przemysław Jagodzik  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekofizjologii Roślin

Prof. dr hab. Joanna Deckert     Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekofizjologii Roślin

Dr Anna Ekner-Grzyb    Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekofizjologii Roślin

Dr Izbiańska-Jankowska Karolina   Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekofizjologii Roślin

Dr Chmielowska-Bąk Jagna         Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekofizjologii Roślin

Dr hab. Jarosław Gzyl     Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekofizjologii Roślin

Dr inż. Mirosław Sobczak  Katedra Botaniki SGGW, Warszawa

Dr inż. Anna Rusaczonek  Katedra Botaniki SGGW, Warszawa

Dr inż. Marzena Sujkowska -Rybkowska  Katedra Botaniki SGGW, Warszawa

Dr hab. Wojciech Borucki Prof. SGGW   Katedra Botaniki SGGW, Warszawa

Dr inż. Mirosława Górecka   Katedra Botaniki SGGW, Warszawa

Dr Elżbieta Różańska      Katedra Botaniki SGGW, Warszawa

Dr inż. Ewa Muszyńska Katedra Botaniki SGGW, Warszawa

Dr inż. Monika Dymarska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Mgr inż. Mateusz Łużny  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr inż. Ewa Kozłowska  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, Prof. uczelni    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Mgr inż. Magdalena Rychlicka   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr inż. Aleksandra Wilczak  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr inż. Sandra Sordon   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Mgr inż. Dawid Hemik Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Mgr inż. Joanna Gach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr hab. inż. Katarzyna Wińska, Prof. uczelni       Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Prof. dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr hab. inż. Witold Gładkowski, Prof. uczelni Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr hab. inż. Anna Chojnacka, Prof. uczelni   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Mgr inż. Agnieszka Krawczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Mgr inż. Jacek Łyczko    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr hab. Tomasz Janeczko, Prof. uczelni Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii

Dr Monika Liguz-Lęcznar  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Dr hab. Krzysztof Nieznański, Prof. nadzw.  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Dr Patrycja Plewka   Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Dr Katarzyna Kruszka  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Dr Świda-Barteczka Aleksandra  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Grabowska Aleksandra  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Jóźwiak Monika Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Szewc Łukasz  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Gulanicz Tomasz  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Dr Pietrykowska Halina Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Dr Mateusz Bojczyk Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Bhat Susheel Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr DariaNiewiadomska Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Zuzanna  Rogalska Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Wejnerowska Sandra  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Gadgil Ankur Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Mgr Bartłomiej Surpeta Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Dr Dawid Bielewicz Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ekspresji Genów

Dr hab. Nawrot Robert Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Wirusologii Molekularnej

Dr Barylski Jakub Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Wirusologii Molekularnej

Dr Martyna Węglewska  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Wirusologii Molekularnej

Mgr Musidlak Oskar Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Wirusologii Molekularnej

Dr Kułak Karolina Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Biologii Obliczeniowej

Mgr Piotr Kopeć  Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Biologii Obliczeniowej

Dr Andrzej Zieleziński Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Biologii Obliczeniowej

Prof. dr hab. Piotr Bojarski  Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Dr Illia Serdiuk   Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Sebastian Mahlik, Prof. UG Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Dr Agata Lazarowska     Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Dr Anna Synak  Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Mgr Michał Mońka Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Zbigniew Sojka Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, uniwersytet Jagielloński

Dr hab. (Prof. UJ) Witold Piskorz Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, uniwersytet Jagielloński

Dr hab. (Prof. UJ) Piotr Pietrzyk    Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Lukasz Orzeł Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr Przemysław Łabuz Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. (Prof. UJ) Agnieszka Kyzioł Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Dariusz Matoga Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. (Prof. UJ) Małgorzata Brindell Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Paweł Stelmachowski Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. (Prof. UJ) Krzysztof Kruczała Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr Joanna Gryboś Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr Gabriela Grzybek Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr inż. Monika Gołda-Cępa  Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr Wiesław Roth  Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Dorota Nowak, Prof. UWrWydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Przemysław Gagat    Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Teresa Olczak Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Joanna Zakrzewska-Czerwińska    Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Antonina Mazur Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Łukasz Opaliński Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Magdalena Machowska Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Anna Krasowska Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Joanna Grzyb    Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Szafran Marcin           Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Makowski Łukasz      Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Gongerowska-Jac Martyna   Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Trojanowski Damian Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Simiczyjew Aleksandra   Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Maszczak-Seneczko Dorota  Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Ciuraszkiewicz Justyna   Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Makowiecka Aleksandra Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Piekarowicz Katarzyna  Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Ewa Marcinkowska   Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Magdalena Żuk Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Wioleta Wojtasik-Górna Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Szalewicz Agata Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Aleksander Czogalla Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Dr Biernatowska Agnieszka  Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Marcin Kubicki   Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. dr hab. Marcin Hoffmann Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. dr hab. Bogusława Łęska  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. dr hab. Piotr Przybylski  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. dr hab. Izabela Nowak   Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Donata Pluskota-Karwatka  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. Dr hab. Adam Huczyński   Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Magdalena Rapp      Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Dr Krystian Pyta               Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Dr Monika Rzonsowska  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Mgr Katarzyna Mikuła   Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Agnieszka Held  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Aldona Jankowska Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Ewa Janiszewska  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Dr Jolanta Kowalska-Kuś Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Maciej Trejda  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Ireneusz Kownacki  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Piotr Pawluć  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Joanna Gościańska  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. dr hab. Marcin Kwit   Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. UAM Dr hab. Justyna Walkowiak-Kulikowska Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. Dr hab. Henryk Koroniak  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Prof. Dr hab. Violetta Patroniak   Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Dr Katarzyna Koroniak-Szejn     Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Dr hab. Beata Dudziec  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania

Dr Dorota Wieczorek Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Jacek Lipok Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Beata Żyszka-Haberecht Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Piotr Wieczorek   Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Kornelia Bosowska   Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Anna Poliwoda Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Paweł Lenartowicz   Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Paweł Ejsmont Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Marcin Białek Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Małgorzata Broda Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Teobald Kupka Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Bartosz Zarychta, Prof. UO Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Izabela Jasicka-Misiek  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Maciej Bujak, Prof. UO Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Dawid Siodłak, Prof. UO Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Grzegorz Spaleniak   Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Aneta Szymańska, Prof. UG Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Elżbieta Jankowska, Prof. UG Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Maria Dzierżyńska Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Katarzyna Kuncewicz Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Justyna Sawicka Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Marta Spodzieja Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Agnieszka Lipska Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Adam Sieradzan, Prof. UG  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Józef Adama Liwo  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Beata Grobelna Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Cezary Czaplewski Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Krzysztof Rolka Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Piotr Mucha Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Emilia Sikorska, Prof. UG Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Artur Sikorski Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Anna Łęgowska, Prof. UG Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Iwona Anusiewicz  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Lidia Chomicz-Mańka  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Janusz Rak   Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć   Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Sergiej Samsonow Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Przemysław Karpowicz Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Mgr inż. Magda Kozak Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Katarzyna Guzow Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr inż. Irena Bylińska     Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Karol Krzymiński, Prof. UG  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Dr Sławomir Lach  Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Iwona Fijałkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Dr hab. Magda Krzymowska  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa


Magda Krzymowska IBB    Skontaktuj się z autorem petycji