List środowiska artystycznego do Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, w sprawie zachowania Bunkra Sztuki galerią miejską oraz kolejnego konkursu na stanowisko dyrektorskie

List otwarty środowiska artystycznego do prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,

w sprawie rozpisania konkursu na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki w Krakowie oraz utrzymania w przyszłości tej instytucji w strukturze Galerii Miejskich.  

Szanowny Panie Ministrze,

jako środowisko artystyczne uczestniczące czynnie w funkcjonowaniu Bunkra Sztuki w Krakowie pragniemy przekazać nasze zaniepokojenie planami restrukturyzacji wspomnianej instytucji.

Pan Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski zwrócił się do Pana Ministra (w dniu 21 stycznia 2019 r.) z wnioskiem o zgodę na odstąpienie od obowiązku organizowania konkursu na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki. Pan Prezydent prof. Jacek Majchrowski poinformował również opinię publiczną o planach połączenia dwóch odrębnych instytucji: Galerii Bunkier Sztuki oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

Zdajemy sobie sprawę z trudności organizacyjnych narosłych wokół Bunkra Sztuki. Związane są one przede wszystkim z odwołaniem dotychczasowej dyrektorki Magdaleny Ziółkowskiej z pełnionej funkcji przed czasem zakończenia kadencji (maj 2018 r.). Wiemy, że wynik ogłoszonego potem konkursu okazał się negatywny i pomimo przedstawienia trzech kandydatur, żadna ze zgłoszonych osób nie otrzymała pozytywnej rekomendacji. Wiemy także o złym technicznym stanie budynku i potrzebie jego modernizacji. Pomimo powyższych przesłanek jesteśmy przekonani, że powołanie nowego dyrektora nie powinno odbyć się poprzez arbitralne wskazanie konkretnej osoby, ale powinno zostać rozstrzygnięte w drodze oficjalnie ogłoszonego konkursu.

Niepokoją nas również plany związane z połączeniem Bunkra Sztuki z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Role, które pełnią obie instytucje mają odrębny charakter. Muzeum jest instytucją powołaną przede wszystkim do opieki nad dziełami sztuki, ich konserwacją i zachowaniem spuścizny kulturalnej dla kolejnych pokoleń. Galeria miejska jest zaś rodzajem agory oraz miejscem gdzie wystawiają swoje prace współcześni artyści. Jest miejscem spotkań twórców z publicznością, ale także miejscem, gdzie początkujący artyści i artystki uczą się jak prezentować swoją twórczość we współpracy z kuratorami i kuratorkami. Jest także miejscem eksperymentów artystycznych.

Historia Galerii Bunkier Sztuki rozpoczyna się w 1965 r. otwarciem Miejskiego Pawilonu Wystawowego. Promując awangardowe postawy artystyczne w ciągu kilku dekad swojego istnienia, galeria zyskała znaczenie na artystycznej mapie Europy. Włączenie jej w struktury muzeum oznacza w praktyce likwidację omawianej instytucji, która niekorzystnie odbije się na lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej scenie sztuki współczesnej. Brak galerii miejskiej na mapie Krakowa okaże się stratą nie tylko dla współczesnych mieszkańców miasta, ale także dla rozwoju polskiej sztuki. To w Bunkrze Sztuki wielu uznanych współczesnych artystów i artystek zaczynało swoje artystyczne kariery, które kontynuują w Polsce i na świecie.

Zwracamy się z prośbą przeprowadzenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki w Krakowie. Proces wyłonienia nowej osoby powinien być klarowny i dostępny dla opinii publicznej. W skład Komisji Konkursowej powinni wchodzić przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miejskiej Kraków oraz ekspertów czynnie działających w obszarze współczesnej kultury – przedstawiciel lub przedstawicielka Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. W komisji powinni znaleźć się również przedstawiciele zespołu Bunkra Sztuki, którzy o planach restrukturyzacji ich własnego miejsca pracy dowiedzieli się – tak jak wszyscy inni – z prasy i mediów społecznościowych.

Mamy nadzieję, że Pan Minister uwzględni w swoich decyzjach nasze stanowisko.  

Z wyrazami szacunku,

Iwona Demko

Monika Drożyńska  

                                                         ***

Deputy Prime Minister and Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland Prof. Piotr Gliński  

Open letter of the art milieu of Poland

concerning launching a competition for the post of director of the Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art in Krakow and future retaining of the institution within structures of Municipal Galleries

 

 

Dear Mr. Minister, 

As an art milieu taking an active part in the workings of the Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art in Krakow, we feel compelled to communicate our concern regarding plans for restructuring of the above-mentioned institution.

On the 21st of January 2019, the Mayor of the City of Krakow, Prof. Jacek Majchrowski, requested your consent to derogate from the obligation to organise a competition for the post of director of the Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art. The Mayor also informed the general public about his plans for merging the Bunkier Sztuki Gallery and the MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow. The first step in this process would be, according to Mayor’s proposal, appointing the recent director of the MOCAK a director of both institutions.

We are equally alarmed by the Mayor’s plans to entrust management of the Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art to a person arbitrarily appointed by him (who would remain a director of another institution at the same time) as by merging the two institutions. The functions of the Bunkier Sztuki Gallery and the MOCAK Museum of Contemporary Art are distinct in character. So are the roles they play in the cultural and artistic life of the city of Krakow. A museum is an institution established, primarily, for collecting  works of art, conservation and preservation of cultural heritage for future generations. A municipal gallery, on the other hand, is an agora and a venue where contemporary artists present their work. It is a meeting place for  art-makers and audiences as well as the place where emerging artists learn how to exhibit their works in cooperation with curators. It is also a site of artistic experimentation.

The history and tradition of the Bunkier Sztuki Gallery goes back to  1965, when the Municipal Exhibition Pavilion [Miejski Pawilon Wystawowy] was established. Promoting avant-garde approaches throughout several decades of its operation, the gallery has gained a significant position on the art map of Poland and Europe. In practice, incorporating the gallery into museum structures means a dissolution of the institution with a detrimental impact on the local, regional and national contemporary art scene. An absence of a municipal gallery on the map of Krakow would inflict a damage not only on current residents of the city, but also on future growth of Polish art. The Bunkier Sztuki is the place where numerous contemporary Polish artists began their careers in the arts, which they successfully continue in Poland and abroad.

We call for maintaining a sovereign status of the Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art in Krakow by organising a new competition for the post of its director. The process of selecting a candidate ought to be transparent and openly available to the public. The Competition Committee  shall be set up comprising representatives of the Ministry of Culture and National Heritage, the Municipality of Krakow as well as experts active in the field of contemporary culture representing the Civic Forum for Contemporary Art [Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej] and the International Association of Art Critics. The Committee should also include representatives of the Bunkier Sztuki employee team, who in recent years has been an actual creator of the program of the Gallery, and who, to our deepest concern, has learnt about the plans of restructuring of their own workplace – just as every other member of the public – from the press and social media.

We hope that you will consider our positions in your decisions.

Most respectfully,

Iwona Demko

Monika Drożyńska    


Iwona Demko Monika Drożyńska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Iwona Demko Monika Drożyńska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...