Petycja za codzienne całoroczne pociągi Muszyna-Poprad / Petícia za každodenné, celoročné vlaky Muszyna-Poprad

Marszałek i Radni Województwa Małopolskiego
Ministerstwo Infrastruktury
Rząd Republiki Słowackiej
Ministerstwo Transportu Republiki Słowackiej
Preszowski Kraj Samorządowy

 

Slovenská verzia dole

My, niżej podpisani obywatele Polski i Słowacji oraz pozostali mieszkańcy i turyści, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dotrzymanie ustaleń podjętych na polsko-słowackiej międzyrządowej grupie roboczej ds. transgranicznych połączeń komunikacyjnych w Katowicach z 10-11 października 2017 roku w zakresie wprowadzenia całorocznych, codziennych połączeń kolejowych na trasie Muszyna-Poprad po okresie udanego pilotażu, który już dawno nastąpił.

Przypomnijmy, co ustalono na wyżej wymienionym posiedzeniu oraz w kolejnych polsko-słowackich spotkaniach, które odbyły się w latach 2017 i 2018 m.in. w Czadcy, Krakowie, Popradzie, Żylinie i Tatrzańskiej Javorinie, dotyczącej rozwoju polsko-słowackich regionalnych połączeń autobusowych i kolejowych. W spotkaniach uczestniczył m.in. Jakub Łoginow, jeden z inicjatorów polsko-słowackich samorządowych połączeń transgranicznych, ówczesny konsultant Województwa Małopolskiego, ekspert w zakresie europejskich transgranicznych połączeń transportu publicznego, a zarazem założyciel i koordynator Inicjatywy obywatelskiej Polska-Słowacja-autobusy. Ustalenia podjęte na posiedzeniu polsko-słowackiej grupy roboczej w Katowicach oraz na kolejnych spotkaniach, dotyczące codziennej i całorocznej formuły kursowania pociągów Muszyna-Poprad zostały zaprotokołowane, a w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego pozostają wszelkie raporty z tych lat, dotyczące docelowej formuły transgranicznego transportu kolejowego i autobusowego. Ustalenia te zostały bez żadnych zastrzeżeń zaakceptowane przez dyrekcję Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego (ówczesną i późniejszą) oraz przez ówczesne i obecne władze województwa, były omawiane na Komisji Rozwoju Sejmiku, spotkały się z powszechną aprobatą i nigdy w żaden sposób nie zostały podważone. Przedstawiona formuła była też zaakceptowana przez stronę słowacką, która również nalegała na docelowe funkcjonowanie pociągów jako codziennych i całorocznych.

Należy przypomnieć, że w 2017 roku strona słowacka nalegała na uruchomienie pociągów nie tyle na trasie Poprad – Muszyna, ale na trasie Poprad – Muszyna – Kraków, jako pociągów codziennych i całorocznych. Strona polska poinformowała, że na razie (wówczas) nie ma takiej możliwości ze względu na prowadzoną modernizację torów na trasie Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna, która polega na czasowym zamknięciu tej trasy dla pociągów (przez część roku pociągi Kraków – Muszyna – Krynica kursowały, a przez resztę tego okresu tory były zamknięte). Tylko z tego względu ustalono, że pociągi Poprad – Kraków należy uruchomić po zakończeniu tej modernizacji, a na razie należy uruchomić pociągi Poprad-Muszyna. W Muszynie będzie możliwość przesiadki na pociągi lub autobusy zastępcze do Krakowa.

Ustalenia z 2017 roku z Katowic były następujące:

  • Pociąg Muszyna – Poprad zostanie uruchomiony w sezonie letnim 2018 lub 2019 początkowo jako pilotaż. W ramach pilotażu pociągi miały tymczasowo kursować tylko w wakacyjne weekendy. Obie strony miały intensywnie promować to połączenie celem zapewnienia sukcesu frekwencyjnego i przyzwyczajania pasażerów do tego połączenia, tak aby można je było rozszerzyć na cały rok.

  • Jeżeli pilotaż się sprawdzi i będzie wysoka frekwencja, należy kursowanie pociągów rozszerzyć również na sezon zimowy, nadal intensywnie promować, a także wydłużyć termin wakacyjnego kursowania pociągów – od początku czerwca do końca września.

  • Po dwóch-trzech sezonach pociągi Muszyna-Poprad mają już kursować jako połączenie codzienne i całoroczne.

  • Następnie, po zakończeniu modernizacji linii kolejowej Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna, a jeszcze przed ukończeniem trasy Podłęże-Piekiełko, należy uruchomić bezpośrednie pociągi z Popradu lub Koszyc do Krakowa, a po otwarciu linii Podłęże-Piekiełko rozszerzyć ich kursowanie.

  • Równolegle obie strony miały sukcesywnie uruchamiać samorządowe autobusy transgraniczne. Pierwsze połączenia już uruchomiono (Krynica-Bardejov), od 2024 roku zgodnie z ustaleniami miały już kursować bezpośrednie samorządowe autobusy Zakopane – Poprad i Nowy Targ – Poprad, uruchomione przez Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski.

Jako strona społeczna domagamy się pełnej realizacji powyższych ustaleń. Dopuszczamy dojście do nich stopniowo, w taki sposób, że od 1 czerwca do 30 września 2024 pociągi Muszyna-Poprad będą kursować codziennie, a od października – jedynie w weekendy, a następnie już od grudniowego rozkładu jazdy w 2024 roku lub od 2025 roku – codziennie przez cały rok. Domagamy się również uruchomienia codziennych, całorocznych bezpośrednich pociągów Budapeszt – Koszyce – Kraków (proponowanych w 2022 roku przez stronę słowacką i węgierską) oraz pociągów: Poprad – Muszyna – Kraków – Warszawa – Gdynia i Koszyce - Kraków a także codziennych dalekobieżnych pociągów kursujących przez przejście Łupków – Medzilaborce (na przykład z ukraińskiego Mukaczewa przez Čiernou nad Tisou, Medzilaborce, Łupków do Rzeszowa). Nie ma żadnego uzasadnienia do tego, by podobne połączenia uruchamiać jedynie z Czech i Austrii nad polskie morze (Praga – Wrocław – Gdynia, Wiedeń – Bohumin – Gdynia), a z niezrozumiałych względów nie uruchamiać podobnych połączeń z Węgier, przez Wschodnią Słowację i Małopolskę do Gdyni. Domagamy się również pełnej realizacji wszystkich dotychczasowych ustaleń w zakresie uruchomienia samorządowych autobusów transgranicznych począwszy od czerwca 2024, lub przynajmniej rozpoczęcia intensywnych prac nad nimi, w tym autobusów Zakopane – Wysokie Tatry – Poprad.

* * *

Więcej informacji na temat połączeń transgranicznych Polska-Słowacja znajdą Państwo pod linkiem: Autobus Krynica-Bardejov stale kursuje, również poza sezonem. Wybierz się na wycieczkę i powiedz o autobusie znajomym – Port Europa

Inicjatywa obywatelska Polska-Słowacja-autobusy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

My, dolupodpísaní občania Poľska a Slovenska a ďalší obyvatelia a turisti žiadame, aby boli rešpektované opatrenia prijaté na poľsko-slovenskej medzivládnej pracovnej skupine pre cezhraničné dopravné spojenia v Katoviciach v dňoch 10. – 11. októbra 2017 ohľadom zavedenia celoročných, denných železničných spojeni na trase Muszyna-Poprad po úspešnom pilotnom období, ktoré už skutočné prebehlo.

Pripomeňme si, čo bolo dohodnuté na uvedenom stretnutí a na následných poľsko-slovenských stretnutiach, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018, vrátane: v Čadci, Krakove, Poprade, Žiline a Tatranskej Javorine, ohľadom rozvoja poľsko-slovenského regionálneho cezhraničného autobusového a železničného spojenia. Na stretnutiach sa zúčastnili okrem iného Jakub Łoginow, jeden z iniciátorov cezhraničných prepojení poľsko-slovenskej samosprávy, vtedajší konzultant Malopoľského vojvodstva, odborník na európske cezhraničné spoje verejnej dopravy a zároveň zakladateľ a koordinátor občianskej iniciatívy Poľsko-Slovensko-autobusy. Dojednania prijaté na stretnutí poľsko-slovenskej pracovnej skupiny v Katoviciach a na nasledujúcich stretnutiach týkajúce sa každodennej a celoročnej premávky pre vlaky Muszyna-Poprad boli zaznamenané v protokole a všetky správy z týchto rokov týkajúce sa cieľového vzorca pre cezhraničnú železničnú a autobusovú dopravu sú k dispozícii maršalskému úradu. Tieto opatrenia boli bez výhrad prijaté vedením odboru dopravy a spojov maršalského úradu (vtedajšieho aj neskoršieho) a vtedajšími i súčasnými vojvodskými orgánmi, boli prerokované na Výbore regionálneho rozvoja Sejmiku, stretli sa s všeobecným súhlasom poslancov a nikdy neboli akýmkoľvek spôsobom spochybnený. Predložený vzorec prijala aj slovenská strana, ktorá tiež trvala na cieľovej prevádzke vlakov ako dennej a celoročnej.

Treba pripomenúť, že slovenská strana v roku 2017 trvala na jazde vlakov nie na trase Poprad - Muszyna, ale na trase Poprad - Muszyna - Krakov, ktoré tiež boli plánované ako denné a celoročné. Poľská strana informovala, že nateraz (v tom čase) to nebolo možné z dôvodu prebiehajúcej modernizácie tratí na trase Tarnów - Nowy Sącz - Muszyna, ktorá spočívala v dočasnom uzavretí tejto trasy pre vlaky (na časť roka vlaky Kraków - Muszyna - Krynica premávali a na zvyšnú časť roka bola trat uzavretá). Len z tohto dôvodu bolo dohodnuté, že po dokončení modernizácie by sa mali spustiť vlaky Poprad-Kraków a zatiaľ by sa mali spustiť vlaky Poprad-Muszyna. V Muszyne bude možné prestúpiť na prípojné vlaky alebo náhradné autobusy do Krakova.

Dohodnutia z Katovíc z roku 2017 boli nasledovné:

- Vlak Muszyna - Poprad bude vypravený v letnej sezóne 2018 alebo 2019, spočiatku ako pilotné spojenie. V rámci pilotnej formuly mali vlaky dočasne premávať len cez prázdninové víkendy. Obe strany mali tento spoj intenzívne propagovať (čo síce robili), aby zabezpečili úspešnosť návštevnosti vlakov a aby si cestujúci na toto spojenie zvykli, aby sa premávka vlaku mohla predĺžiť počas celého roka.

- Ak sa pilotáž osvedčí a bude vysoká účasť, vlakovú dopravu treba predĺžiť aj na zimnú sezónu, pokračovať v intenzívnej propagácii a predĺžiť obdobie letnej vlakovej dopravy – od začiatku júna do konca septembra.

- Po dvoch-troch sezónach majú vlaky Muszyna-Poprad premávať už ako denné a celoročné spojenie.

- Potom, po dokončení modernizácie železničnej trate Tarnów - Nowy Sącz - Muszyna a pred dokončením trasy Podłęże-Piekiełko by mali byť spustené priame vlaky z Popradu alebo Košíc do Krakova a po otvorení trate Podłęże-Piekiełko, ponúka týchto vlakov by sa mala rozšíriť.

- Obe strany mali zároveň postupne spustiť cezhraničné autobusy miestnej samosprávy. Prvé spoje sú už spustené (Krynica-Bardejov), od roku 2024 mali podľa dohody premávať priame autobusy Zakopané - Poprad a Nowy Targ - Poprad, ktoré by mali spoločne prevádzkovať Malopoľské vojvodstvo a Prešovský kraj.

Ako spoločenská strana požadujeme plnú realizáciu vyššie uvedených opatrení. Umožňujeme ich zavádzanie postupne tak, že od 1. júna do 30. septembra 2024 budú vlaky Muszyna-Poprad jazdiť každý deň a od októbra - iba cez víkendy a potom od decembrového cestovného poriadku v roku 2024 alebo od roku 2025 - každý deň počas celého roku. Požadujeme aj zavedenie denných, celoročných priamych vlakov Budapešť - Košice - Kraków (navrhnuté v roku 2022 slovenskou a maďarskou stranou) a nasledovných vlakov: Poprad - Muszyna - Kraków - Varšava - Gdynia a Košice - Krakov, ako aj denne diaľkové vlaky premávajúce cez prechod Łupków - Medzilaborce (napr. z ukrajinského Mukačeva cez Čiernou nad Tisou, Medzilaborce, Łupków do Rzeszowa). Nie je opodstatnené spúšťať podobné spojenia len z Česka a Rakúska k poľskému moru (Praha – Vroclav – Gdynia, Viedeň – Bohumín – Gdynia) a z nepochopiteľných dôvodov nespúšťať podobné spojenia z Maďarska a Zakarpatská, cez východné Slovensko a Malopoľsko do Gdyne. Požadujeme tiež plnú implementáciu všetkých doterajších opatrení týkajúcich sa spustenia cezhraničných autobusov miestnej samosprávy od júna 2024, alebo aspoň začatie intenzívnych prác na nich, vrátane autobusov Zakopané - Vysoké Tatry - Poprad.

Viac informácií o cezhraničných spojeniach Poľsko – Slovensko nájdete na nasledujúcom odkaze:

Vlaky Poprad-Muszyna sú späť, stále premávajú tiež autobusy Bardejov-Krynica – Port Europa

Občianska iniciatíva Poľsko-Slovensko-autobusy

pociag_Muszyna.jpg


Inicjatywa obywatelska Polska-Słowacja-autobusy / Občianska iniciatíva Poľsko-Slovensko-autobusy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Inicjatywa obywatelska Polska-Słowacja-autobusy / Občianska iniciatíva Poľsko-Slovensko-autobusy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...