Protest przeciwko powstaniu fermy norek we wsi Osada Leśna

Do:
Urząd Gminy Oleśnica

Wójt – Marcin Kasina
11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

Protest mieszkańców Gminy Oleśnica oraz osób, którym zależy na życiu w środowisku wolnym od odorów i innych zanieczyszczeń a także na zachowaniu ekologicznego charakteru okolicy,

przeciwko powstaniu fermy norek amerykańskich, planowanej przez firmę „MENFOR” Sp. z o.o., na terenie wsi Osada Leśna w Gminie Oleśnica.

Szanowny Panie Wójcie, Radni Gminy Oleśnica

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko budowie przemysłowej fermy norek amerykańskich w Gminie Oleśnica, miejscowość Osada Leśna.

Prosimy o zainicjowanie i wsparcie działań zmierzających do zablokowania planowanej inwestycji. Poniżej przedstawimy istotne argumenty i obawy przemawiające za zasadnością naszego protestu, ponieważ zdrowie i życie ludzi powinno być na pierwszym miejscu:

1. Powstanie fermy w ilości 209,5 DJP (83,8 tyś sztuk norek!) spowoduje znaczne pogorszenie jakości życia mieszkańców wsi Osada Leśna oraz miejscowości znajdujących się w bliskiej odległości: Poniatowice i Ligota Polska (gmina Oleśnica), Jemielna (gmina Bierutów), Dziadów Most i Lipka (gmina Dziadowa Kłoda), Gaszowice (gmina Syców). Wyczuwalność odoru z fermy norek (w ilości 209,5 DJP) sięga 4 km.

Wśród odorów wytwarzanych na fermach przemysłowych zidentyfikowano ok. 100-200 lotnych substancji zapachowych, z których co najmniej 30 to związki szczególnie cuchnące i szkodliwe dla zdrowia.

Badania prowadzone w USA wykazały, że w zależności od odległości dzielącej daną działkę od powstającej fermy jej wartość rynkowa może zmaleć nawet od 50 do 90% (to oczywiste, że nikt nie chce mieszkać w smrodzie).

2. Skażenie powietrza uciążliwymi gazami dotyczyć może nawet terenów w znacznej odległości od ferm (duża łatwością przenoszenia odorantów przez wiatr). Związki te mogą wywoływać wiele groźnych schorzeń, jak np. migreny, kaszel, katary, skurcze w klatce piersiowej, zatkany nos i inne dolegliwości ze strony układu oddechowego, reakcje o podłożu zapalnym i uczuleniowym, alergie i in.

3. Ucieczki norek są nieuniknione i stanowią poważny problem, ponieważ są to zwierzęta wybitnie skuteczne w polowaniu a więc staną się zagrożeniem dla:

zwierząt gospodarskich (kury, kaczki, gęsi itd.)

zwierząt dziko żyjących, wodnych i lądowych a co za tym idzie dla bioróżnorodności terenu Gminy Oleśnica (przyczynią się do wyniszczenia populacji niektórych ptaków i ssaków).

Zagrożeniem ze strony zbiegłych norek jest transmisja chorób (najgroźniejsza jest możliwość przeniesienia parwowirusowej choroby aleuckiej na zwierzęta dzikie, np. wydrę/Lutra lutra i tchórza/Mustela putorius).

4. Raport NIK z 2011r. stwierdza, że 87 proc. ferm w Wielkopolsce (tylko to województwo zbadano) nie przestrzegało wymagań środowiskowych, a w 35 proc. łamane były przepisy weterynaryjne.

5. Intensywny chów zwierząt pociąga za sobą szereg poważnych zagrożeń:

- groźba chorób zakaźnych i inwazyjnych u ludzi i zwierząt, epidemii itp. Źródłem zanieczyszczeń może być ściółka, odchody zwierząt, pasze oraz same zwierzęta. W oborniku tych zwierząt mogą występować m.in. pasożyty (np. jaja tasiemca bąblowcowego/Echinococcus granulosus).

- niewłaściwe i nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków na fermach, może prowadzić do rozwoju antybiotykoopornych szczepów bakterii, również chorobotwórczych

- zagrożeniem sanitarnym jest również zaszczurzenie ferm

- padłe na fermie zwierzęta są potencjalnym źródłem mikrobiologicznego skażenia środowiska, a ich nieodpowiednia utylizacja wiąże się z zagrożeniem epidemiologicznym i epizootycznym

- możliwość zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, zwłaszcza związkami azotu i fosforu (sprzyja to powstawaniu toksycznych i rakotwórczych nitrozoamin)

6. Zwierzęta z tej fabryki będą musiały zjeść w ciągu roku około 4000 ton pokarmu pochodzenia zwierzęcego (czyt. padliny, odpadów z przemysłu rybnego i drobiarskiego), co wiąże się z dodatkowym smrodem podczas dostaw.

7. Ferma zostanie usytuowana w bliskiej odległości od obszaru Natura 2000 (Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH 020091), co również nie jest bez znaczenia i może przynieść poważne konsekwencje związane z ochroną środowiska i populacjami zwierząt chronionych występujących na tym obszarze.

8. Porównanie dochodów (podatek rolny) jakie Gmina może uzyskać z tytułu prowadzenia na jej terenie fermy z długofalowymi kosztami i utraconymi korzyściami (ograniczenie powstawania nowych przedsięwzięć, zahamowanie budownictwa mieszkaniowego, remonty nawierzchni itp.), budzi uzasadnione obawy co do opłacalności ekonomicznej i społecznej istnienia tej inwestycji na terenie Gminy Oleśnica.

9. W krajach Europy Zachodniej wprowadzany jest zakaz hodowli norek! Hodowcy przenoszą swoje hodowle do Polski!

10. Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia wielkości fermy w przyszłości bądź rozszerzenia działalności o przetwórstwo odpadów, skór itp., na co pozwala wielkość posiadanych przez Inwestora działek (22 ha!)

11. Na terenie Gminy Oleśnica i gmin sąsiednich mnóstwo działek rolnych, przekształcanych jest na cele budowlane. Pytanie jednak, kto będzie chciał zaryzykować wybudowanie domu/założenie firmy na terenie, który będzie potencjalnie emitował fetor, zwłaszcza w miesiącach letnich i jesiennych.

12. Wzrost poziomu bezrobocia na skutek ograniczenia możliwości rozwoju turystycznego i agroturystycznego gminy.

13. SPADNĄ CENY NIERUCHOMOŚCI i GRUNTÓW ROLNYCH w sąsiadujących z fermą miejscowościach!

Prosimy o poważne potraktowanie naszego protestu, stosownie do wagi problemu i oczekiwań społeczności lokalnych.

Wierzymy, że działania podjęte przez Wójta Gminy Oleśnica i Radę Gminy w zgłaszanej przez nas sprawie, odzwierciedlać będą zawartą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oleśnica misję:

Gmina Oleśnica miejscem przyjaznym dla mieszkańców, dynamicznie rozwijającym się gospodarczo, stwarzającym szanse dla rozwoju nauki, kultury i sportu”

Wierzymy też, że zapis o zapewnieniu optymalnych warunków życia mieszkańców (zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych), w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego i wysokiej jakości funkcjonalno-estetycznej otoczenia, zobowiązuje.


Stowarzyszenie „Nic o nas, bez nas – Osada Leśna”    Skontaktuj się z autorem petycji