Protest przeciwko powstaniu fermy norek we wsi Osada Leśna

Do:
Urząd Gminy Oleśnica

Wójt – Marcin Kasina
11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

Protest mieszkańców Gminy Oleśnica oraz osób, którym zależy na życiu w środowisku wolnym od odorów i innych zanieczyszczeń a także na zachowaniu ekologicznego charakteru okolicy,

przeciwko powstaniu fermy norek amerykańskich, planowanej przez firmę „MENFOR” Sp. z o.o., na terenie wsi Osada Leśna w Gminie Oleśnica.

Szanowny Panie Wójcie, Radni Gminy Oleśnica

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko budowie przemysłowej fermy norek amerykańskich w Gminie Oleśnica, miejscowość Osada Leśna.

Prosimy o zainicjowanie i wsparcie działań zmierzających do zablokowania planowanej inwestycji. Poniżej przedstawimy istotne argumenty i obawy przemawiające za zasadnością naszego protestu, ponieważ zdrowie i życie ludzi powinno być na pierwszym miejscu:

1. Powstanie fermy w ilości 209,5 DJP (83,8 tyś sztuk norek!) spowoduje znaczne pogorszenie jakości życia mieszkańców wsi Osada Leśna oraz miejscowości znajdujących się w bliskiej odległości: Poniatowice i Ligota Polska (gmina Oleśnica), Jemielna (gmina Bierutów), Dziadów Most i Lipka (gmina Dziadowa Kłoda), Gaszowice (gmina Syców). Wyczuwalność odoru z fermy norek (w ilości 209,5 DJP) sięga 4 km.

Wśród odorów wytwarzanych na fermach przemysłowych zidentyfikowano ok. 100-200 lotnych substancji zapachowych, z których co najmniej 30 to związki szczególnie cuchnące i szkodliwe dla zdrowia.

Badania prowadzone w USA wykazały, że w zależności od odległości dzielącej daną działkę od powstającej fermy jej wartość rynkowa może zmaleć nawet od 50 do 90% (to oczywiste, że nikt nie chce mieszkać w smrodzie).

2. Skażenie powietrza uciążliwymi gazami dotyczyć może nawet terenów w znacznej odległości od ferm (duża łatwością przenoszenia odorantów przez wiatr). Związki te mogą wywoływać wiele groźnych schorzeń, jak np. migreny, kaszel, katary, skurcze w klatce piersiowej, zatkany nos i inne dolegliwości ze strony układu oddechowego, reakcje o podłożu zapalnym i uczuleniowym, alergie i in.

3. Ucieczki norek są nieuniknione i stanowią poważny problem, ponieważ są to zwierzęta wybitnie skuteczne w polowaniu a więc staną się zagrożeniem dla:

zwierząt gospodarskich (kury, kaczki, gęsi itd.)

zwierząt dziko żyjących, wodnych i lądowych a co za tym idzie dla bioróżnorodności terenu Gminy Oleśnica (przyczynią się do wyniszczenia populacji niektórych ptaków i ssaków).

Zagrożeniem ze strony zbiegłych norek jest transmisja chorób (najgroźniejsza jest możliwość przeniesienia parwowirusowej choroby aleuckiej na zwierzęta dzikie, np. wydrę/Lutra lutra i tchórza/Mustela putorius).

4. Raport NIK z 2011r. stwierdza, że 87 proc. ferm w Wielkopolsce (tylko to województwo zbadano) nie przestrzegało wymagań środowiskowych, a w 35 proc. łamane były przepisy weterynaryjne.

5. Intensywny chów zwierząt pociąga za sobą szereg poważnych zagrożeń:

- groźba chorób zakaźnych i inwazyjnych u ludzi i zwierząt, epidemii itp. Źródłem zanieczyszczeń może być ściółka, odchody zwierząt, pasze oraz same zwierzęta. W oborniku tych zwierząt mogą występować m.in. pasożyty (np. jaja tasiemca bąblowcowego/Echinococcus granulosus).

- niewłaściwe i nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków na fermach, może prowadzić do rozwoju antybiotykoopornych szczepów bakterii, również chorobotwórczych

- zagrożeniem sanitarnym jest również zaszczurzenie ferm

- padłe na fermie zwierzęta są potencjalnym źródłem mikrobiologicznego skażenia środowiska, a ich nieodpowiednia utylizacja wiąże się z zagrożeniem epidemiologicznym i epizootycznym

- możliwość zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, zwłaszcza związkami azotu i fosforu (sprzyja to powstawaniu toksycznych i rakotwórczych nitrozoamin)

6. Zwierzęta z tej fabryki będą musiały zjeść w ciągu roku około 4000 ton pokarmu pochodzenia zwierzęcego (czyt. padliny, odpadów z przemysłu rybnego i drobiarskiego), co wiąże się z dodatkowym smrodem podczas dostaw.

7. Ferma zostanie usytuowana w bliskiej odległości od obszaru Natura 2000 (Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH 020091), co również nie jest bez znaczenia i może przynieść poważne konsekwencje związane z ochroną środowiska i populacjami zwierząt chronionych występujących na tym obszarze.

8. Porównanie dochodów (podatek rolny) jakie Gmina może uzyskać z tytułu prowadzenia na jej terenie fermy z długofalowymi kosztami i utraconymi korzyściami (ograniczenie powstawania nowych przedsięwzięć, zahamowanie budownictwa mieszkaniowego, remonty nawierzchni itp.), budzi uzasadnione obawy co do opłacalności ekonomicznej i społecznej istnienia tej inwestycji na terenie Gminy Oleśnica.

9. W krajach Europy Zachodniej wprowadzany jest zakaz hodowli norek! Hodowcy przenoszą swoje hodowle do Polski!

10. Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia wielkości fermy w przyszłości bądź rozszerzenia działalności o przetwórstwo odpadów, skór itp., na co pozwala wielkość posiadanych przez Inwestora działek (22 ha!)

11. Na terenie Gminy Oleśnica i gmin sąsiednich mnóstwo działek rolnych, przekształcanych jest na cele budowlane. Pytanie jednak, kto będzie chciał zaryzykować wybudowanie domu/założenie firmy na terenie, który będzie potencjalnie emitował fetor, zwłaszcza w miesiącach letnich i jesiennych.

12. Wzrost poziomu bezrobocia na skutek ograniczenia możliwości rozwoju turystycznego i agroturystycznego gminy.

13. SPADNĄ CENY NIERUCHOMOŚCI i GRUNTÓW ROLNYCH w sąsiadujących z fermą miejscowościach!

Prosimy o poważne potraktowanie naszego protestu, stosownie do wagi problemu i oczekiwań społeczności lokalnych.

Wierzymy, że działania podjęte przez Wójta Gminy Oleśnica i Radę Gminy w zgłaszanej przez nas sprawie, odzwierciedlać będą zawartą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oleśnica misję:

Gmina Oleśnica miejscem przyjaznym dla mieszkańców, dynamicznie rozwijającym się gospodarczo, stwarzającym szanse dla rozwoju nauki, kultury i sportu”

Wierzymy też, że zapis o zapewnieniu optymalnych warunków życia mieszkańców (zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych), w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania ładu przestrzennego i wysokiej jakości funkcjonalno-estetycznej otoczenia, zobowiązuje.


Stowarzyszenie „Nic o nas, bez nas – Osada Leśna”    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie „Nic o nas, bez nas – Osada Leśna” do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook