NIE dla cyrków z udziałem żywych zwierząt w ELBLĄGU

"Działając na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 242 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zwracamy się do właściwych organów z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie petycji dotyczącej przyjęcia przez Miasto Elbląg zasady odmawiania udostępniania przestrzeni publicznej cyrkom, w których używa się do organizowania przedstawień żywych zwierząt.
Przedstawienia cyrkowe z udziałem żywych zwierząt są rozrywką niemoralną i spotykającą się obecnie z coraz szerszym potępieniem ze strony świadomych obywateli. Zwierzęta w nich uczestniczące zmuszane są do zachowań sprzecznych z ich naturą. Zwierzęta dzikie, które w podobnych przedsięwzięciach uczestniczą, są wyrywane ze swojego naturalnego środowiska i zmuszane do spędzenia całego życia w niewoli, często poddawane brutalnym i okrutnym metodom tresury.
Trzymanie dzikich zwierząt w niewoli winno służyć wyłącznie ochronie gatunków ginących w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Cyrki z oczywistych przyczyn nie są w stanie im takich warunków zapewnić, co więcej sam fakt eksploatowania zwierząt zagrożonych wyginięciem należy uznać za głęboko nieetyczny.
Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r. dokonała odprzedmiotowienia zwierząt, w przepisach wstępnych stwierdzając jednoznacznie, że zwierzę nie jest rzeczą. Nałożyła również na organy publiczne obowiązki pozytywne związane z ochroną zwierząt. W naszej ocenie właściwe i zgodne z duchem powszechnie obowiązującego prawa byłoby, gdyby właściwe organy miejskie w sposób jednoznaczny wyraziły sprzeciw niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt w cyrkach – poprzez odmowę wynajmowania terenów miejskich pod widowiska cyrkowe z udziałem żywych zwierząt.
Wnosimy również o poddanie pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta Elbląg deklaracji, w której Rada Miasta wyraziłaby dezaprobatę wobec niehumanitarnych praktyk związanych z wykorzystywaniem zwierząt do celów widowiskowych w cyrkach. Jakkolwiek mamy świadomość, że byłby to gest symboliczny, w naszej ocenie tak wyrażone stanowisko Rady Miasta miałoby istotne znaczenie w kształtowaniu humanitarnych postaw odnośnie zwierząt na terenie Miasta Elbląga."

Źródło treści petycji: http://debica24.eu/