NIE dla DROGI przez PARK przy ul. Miedzianej w Poznaniu

Sz.P. Grzegorz Ganowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania

Sz.P Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania

Sz.P Mariusz Wiśniewski Pierwszy Zastępca Prezydenta

Sz.P  Jędrzej Solarski Drugi Zastępca Prezydenta

Sz.P. Bartosz Guss Trzeci Zastępca Prezydenta

Sz.P. Stanisław Tamm Sekretarz Miasta

Sz.P.  Piotr Husejko Skarbnik Miasta

PETYCJA  

Grafika_droga3.png

 

Dbając o jakość życia mieszkańców osiedla Górczyn w Poznaniu oraz wobec konieczności ochrony miejskiej zieleni przy ul. Miedzianej (tj. dz. ew. 79/15 , obręb: 35 Górczyn) niniejszym, wnosimy petycję w sprawie planowanego przebiegu nowej drogi tranzytowej od ul. Krzywej przez ul. Miedzianą, do ul. Drużynowej

Zgodnie z planami Miasta Poznania, nowa droga ma biec wprost z/do głównej ul. Głogowskiej przez osiedla mieszkaniowe przy ul. Krzywej, dalej przez ŚRODEK MIEJSKIEJ ZIELENI przy ul. Miedzianej, łącząc się z ul.  Drużynową – na co jako mieszkańcy, w dobie adaptacji Miasta do zmian klimatu, nikłej zieleni na osiedlu oraz przekroczonych norm hałasu od ul. Głogowskiej, wiaduktu i torów kolejowych– STANOWCZO SIĘ SPRZECIWIAMY.

Stan_istniejacy1.pngTeren zielony przy ul. Miedzianej jest unikalnym miejscem na Górczynie, które stanowi niezastąpioną oazę zieleni i ciszy. Jest on ważnym źródłem rekreacji, wypoczynku i spokoju dla naszych mieszkańców. Od kilkunastu lat służy również jako enklawa zieleni, stanowiąc schronienie dla wielu gatunków flory i fauny. Budowa drogi w tym obszarze spowodowałaby nieodwracalne szkody dla ekosystemu i doprowadziłaby do utraty cennych naturalnych zasobów, które cieszą się popularnością wśród społeczności lokalnej.

Jest to obszar blisko 3 TYSIĘCY METRÓW KWADRATOWYCH MIEJSKIEJ ZIELENI przy ul. Miedzianej , które planuje się bezpowrotnie zniszczyć – przecinając teren parku DROGĄ TRANZYTOWĄ o szerokości blisko 27 m. Osiedle posiada istniejącą, rozbudowaną sieć drogową oraz zabezpieczony teren pod strategiczną inwestycje drogową – III ramę komunikacyjną.

drog.png

Budowa nowej drogi przez środek terenu zielonego i przecięcie drogą tranzytową parku stworzyłyby liczne problemy społeczne, które już od miesięcy są manifestowane. Istnieje uzasadniona obawa, że spowoduje to wzrost natężenia ruchu samochodowego w środku osiedla mieszkaniowego przy ul. Krzywej  i wokół parku przy ul. Miedzianej, co z kolei zwiększy istotnie hałas, zanieczyszczenie powietrza i ryzyko dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, w tym dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, zniszczenie obszarów rekreacyjnych i spacerowych, które są obecnie dostępne dla społeczności (także z ograniczeniami ruchowymi), ograniczyłoby możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co miałoby negatywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców.

Pragniemy podkreślić, że istnieją alternatywne trasy, które są zgodne z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i nie przecinają drogą tranzytową terenu zielonego przy ul. Miedzianej,  równocześnie zaspokajając potrzeby komunikacyjne, a nie zagrażając naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu.

Ponadto, w naszym Mieście zgodnie z przyjętymi politykami rozwoju, podejmowane są działania na rzecz uspokajania ruchu samochodowego oraz rozwoju transportu publicznego, które ograniczają tym samym presję na rozbudowę dróg miejskich, w tym tranzytowych wewnątrz osiedli mieszkaniowych. 

Zdecydowanie opowiadamy się by nie wprowadzać ruchu samochodowego w osiedla mieszkaniowe i w tereny zielone przy ul. Miedzianej, które są wykorzystywane do wypoczynku i rekreacji.  W wyniku zabudowy nie są już to tereny przemysłowe/usługowe a mieszkaniowe. Zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ochrona terenów zielonych, takich jak nasz park, powinna być dla władzy publicznej priorytetem, mającym na celu zapewnienie zdrowego i przyjaznego środowiska dla mieszkańców. 

Obszary zieleni publicznej przy ul. Miedzianej powinien zostać zachowany i chroniony jako cenny przestrzenie i rekreacyjnie, wśród gęstej zabudowy wielorodzinnej. Budowa drogi przez nasz park prowadziłaby do deprecjacji naszego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i wspólnej troski o adaptację miasta do zmian klimatu. 

mapa_NA_fb_PUBLIK._.jpg

Kilka faktów:     

 • Planowana droga przez park przy ul. Miedzianej oznaczona jest jako 1KD-Z w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu oraz oznaczonej jako kdZ w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania.
 • dla terenu od 6 listopada 2007 r. nie wykonano Uchwał Rady Miasta nr XXV/235/V/2007, XXV/236/V/2007, XXV/237/V/2007 o przystąpieniu do sporządzenia planu, a do sporządzenia projektu planu dla fragmentu dzielnicy przystąpiono dopiero w maju 2020 r. tj. po blisko 13 latach.
  SKUTEK: postępująca chaotyczna i gęsta zabudowa wielorodzinna, bez zabezpieczonej wystarczającej ilości terenów zielonych, dla odpowiedniej jakości życia mieszkańców i zachowania bioróżnorodności, ochrony przed miejskimi wyspami ciepła.      
   
 • Od 2021 r. mieszkańcy wraz z Radą Osiedla Górczyn oraz częścią Radnych Miasta Poznania, łącząc się ponad podziałami walczą o zachowanie ostatnich terenów zielonych na Górczynie. Zbierali tysiące podpisów, by w maju 2021 r. złożyć petycję o utworzenie parku na ostatniej zieleni miejskiej przy ul. Miedzianej (ok. 1,86 ha) . To jedyny wolny, zielony teren będący własnością Miasta, dostępny dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Teren w miarę cichy, wśród ulic pełnych samochodów i komunikacji zbiorowej a położony tuż przy osiedlach mieszkaniowych: historycznych Budówek, osiedla Ekometalowa, Domu Studenckiego Atol i nieruchomości przy ul. Krzywej, ul. Metalowej i ul. Miedzianej.

 • teren przy ul. Miedzianej nie wymaga wykupu działek prywatnych by utworzyć tam park dla mieszkańców co jest korzystną sytaucją dla budżetu Miasta Poznania. Natomiast planowana budowa nowej drogi na tym terenie wymaga wykupu prywatnych nieruchomości gruntowych, może pogorszyć zastane warunki bytowania i pogorszyć jakość życia mieszkańców.
 • W dniu 24 stycznia 2023 r. Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko nr LXXVIII/1413/VIII/26/2023 RADY MIASTA POZNANIA w sprawie ochrony terenów zieleni Górczyna w którym to stanowisku wzywa: „w trosce o jakość życia mieszkańców i przyszłość naszego Miasta, wzywamy do ochrony przed degradacją i wykorzystaniem pod inne inwestycje (w tym infrastruktury transportowej) - ostatniej zieleni w dzielnicy Górczyn, w rejonie ul. Miedzianej oraz ul. Dmowskiego, w tym terenów mokradeł i trzcinowisk w dolinie Górczynki. Konieczne jest ponowne zweryfikowanie założeń planistycznych dla tego obszaru i spojrzenie w przyszłość, tak by chronić w pełni ostatnie tereny zieleni w sąsiedztwie gęstej zabudowy wielorodzinnej.” Stanowisko przyjęto 31 głosami Radnych ZA, co bezsprzecznie powinno powodować wsłuchanie się w głos mieszkańców i Radnych Miasta Poznania a w konsekwencji zmianę przebiegu planowanej drogi tak by zieleń przy ul. Miedzianej mogła w całości być przeznaczona pod park, dla kilku tysięcy okolicznych mieszkańców aktualnie i w perspektywie długoterminowej.

 • w wypowiedzi dla WTK ze stycznia 2023 r. rzecznik prasowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powiedział, że projektowana droga przez ul. Miedzianą i ul. Krzywą będzie DROGĄ WYPROWADZAJĄCĄ RUCH TRANZYTOWY Z MIASTA – nie zgadzamy się by droga przez zieleń przy ul. Miedzianej i osiedla mieszkaniowe stanowiła w XXI wieku alternatywę dla inwestycji strategicznej tj. III ramy komunikacyjnej.

 • utworzenie przy ul. Miedzianej parku o tematyce historycznej np. kolei staroberlińskiej poparło także m.in. Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa - tymczasem w projekcie MPZP droga tranzytowa i linia tramwajowa przecina pokolejową zieleń i w ocenie mieszkańców uniemożliwia zachowanie tego dziedzictwa historycznego. W miejscu planowanej DROGI znajduje się także stanowisko archeologiczne (z IV okresu epoki brązu).     

Ponownie apelujemy do Państwa jako władz lokalnych, o zmianę projektów planistycznych i rezygnację z pomysłu budowy drogi przez nasz park przy ul. Miedzianej, biorąc pod uwagę przepisy ustawowe, przyjęte dokumenty strategiczne, obowiązujące polityki rozwoju oraz trwający od 2021 r. społeczny sprzeciw wobec takich planów. Już 2 lata temu, wolą ponad 1200 mieszkańców Górczyna było utworzenie przy ul. Miedzianej parku, nie drogi. Liczymy, że znajdą Państwo alternatywne rozwiązania, które będą zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, chroniąc nasze dziedzictwo przyrodnicze i jakość życia mieszkańców Górczyna.

W imieniu mieszkańców , w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami, prosimy Radnych Miasta Poznania, Pana Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Pana Prezydenta Bartosza Gussa o uszanowanie istniejącego publicznego dobra jakim jest MIEJSKA ZIELEŃ przy ul. Miedzianej i utworzenie na całości PARKU a nie kolejnej DROGI dla samochodów. Zachowanie ostatnich naturalnych terenów zielonych przy ul. Miedzianej to wartość o najwyższej ekonomicznie wartości przy tak gęstej zabudowie wielorodzinnej i uciążliwym ruchu samochodowym/tramwajowym. 

 

Z wyrazami szacunku

My niżej podpisani

Podstawa prawna:
- art. 63 Konstytucji RP
- art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Monika Piaskowy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...