NIE dla nieodwracalnego zniszczenia przyrody Mierzei Wiślanej - STOP przekopowi!

My, niżej podpisani, domagamy się natychmiastowego zaprzestania prac nad realizacją przekopu Mierzei Wiślanej.

Mierzeja Wiślana od 1985 stanowi park krajobrazowy, a także obszar szczególnej ochrony przyrody "Natura 2000". Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 148/VII/11 z dn. 27 kwietnia 2011 r. na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" i w jego otulinie zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ponadto, obszary Natura 2000, takie jak Mierzeja Wiślana, podlegają szczególnej ochronie - przepisy nie zezwalają na realizację przedsięwzięcia, którego wpływ na obszar Natura 2000 byłby znacząco negatywny. 

Zgodnie z danymi Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, obszar ten stanowi dom dla:

 - 884 taksonów roślin naczyniowych, w tym dla 100 gatunków z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym jednego krytycznie zagrożonego i 4 wymierających oraz 53 gatunków chronionych, w tym 1 ważnego dla Wspólnoty Europejskiej;

- 290 gatunków ptaków, z czego 274 objęte są ochroną;

- 41 gatunków ssaków, z których 20 podlega ochronie.

Autorzy analizy Urzędu Morskiego w Gdyni zmienili swoją prognozę oddziaływania przekopu z pozytywnego na negatywny, wskazując na "przewidywane znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko i brak spełnienia przez nią warunku nadrzędnego interesu publicznego". W zagrożeniach wskazano między innymi na nieowracalność zmian w bezcennym ekosystemie Mierzei Wiślanej, różnice w poziomie wód po obu stronie Mierzei, zasoleniu, zamuleniu wód w trakcie prac, eutrofizację, zanieczyszczenie węglowodorami ropopochodnymi i zawiesinami organicznymi, czego skutkiem będzie "głównie w lecie, w czasie sezonu turystycznego, rozwój glonów i wzrost bakterii kałowych".

(źr. http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,14801041,Cala_prawda_o_przekopaniu_Mierzei_Wislanej___Szkodliwa.html).

Według dyrektora Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk prof. Jana Marcina Węsławskiego realizacja przekopu jest to inwestycja, która silnie uderzy w rybołóstwo na Zalewie Wiślanym, a także stanowi bezpośrednie zagrożenie dla tarlisk żyjącego w jego wodach sandacza. (źr. https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-ekspert-o-przekopie-mierzei-wislanej-czarna-perspektywa-dla-,nId,2644919).

Rybołóstwo jest jednym z głównych źródeł dochodów społeczności lokalnej zamieszkującej Mierzeję, dlatego protestujemy przeciwko skandalicznemu pomijaniu jej głosu. Zarówno władze samorządowe, jak i sami mieszkańcy niejednokrotnie dawali wyraz swojemu sprzeciwowi wobec inwestycji. Uważamy, że procedowanie tak ważnej inwestycji bez uwzględnienia interesów wszystkich zainteresowanych stron, a przede wszystkim społeczności lokalnej, jest porażającym przykładem arogancji i buty, niegodnej standardów demokratycznego państwa prawa, członka Unii Europejskiej i innych prestiżowych organizacji międzynarodowych.

Zgodnie ze słowami wielu ekspertów z dziedziny logistyki, w tym m.in. prof. Włodzimierza Rydzkowskiego z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego, inwestycja zwróci się najwcześniej za 500 lat... (źr. https://www.logistyka.net.pl/komentarz-tygodnia/item/87390-zmierzyc-sie-z-mierzeja)

Z uwagi na braku ekonomicznego uzasadnienia realizacji przekopu, ogromne zagrożenie dla podlegającego szczególnej ochronie obszaru Natura 2000, na którym prowadzone są obecnie prace, a także pominięcie głosu społeczności lokalnej zamieszkującej ten teren wzywamy wszystkie polskie i międzynarodowe organizacje i kompetentne instytucje do natychmiastowego działania na rzecz powstrzymania realizacji tej szkodliwej dla środowiska i nieuzasadnionej ekonomicznie inwestycji na tym terenie. 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Nie dla przekopu do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook