NIE dla pomnika Jana Szyszki w Wysowej-Zdroju

Uście Gorlickie 18.02.2021 r.

Do wójta gminy Uście Gorlickie Zbigniewa Ludwina,

do wiadomości Rady Gminy  

Wyrażamy zaniepokojenie pogłoskami o rozważanym przez władze gminy ustawieniu w miejscowości Wysowa-Zdrój pomnika byłego ministra środowiska Jana Szyszki. Pragniemy zwrócić uwagę Wójta oraz Rady Gminy na następujące fakty:

● Pomniki wznosi się dla upamiętniania osób szczególnie zasłużonych, związanych z regionem, miejscowością lub lokalną społecznością. Najczęściej są to osoby urodzone, mieszkające lub działające na terenie danej miejscowości. Brak związków osobistych i zawodowych Jana Szyszki z Wysową-Zdrój lub Gminą Uście Gorlickie nie kwalifikuje go do potencjalnego upamiętnienia na terenie tej gminy.

● Na terenie gminy Uście Gorlickie działały osoby znacznie bardziej zasłużone lokalnie, tak jak niedawno zmarły prof. dr hab. med. dr h.c. mult. Franciszek Kokot, za sprawą którego zorganizowany został ośrodek badawczy w szpitalu sanatoryjnym w Wysowej-Zdroju, oraz dzięki, któremu w Wysowej powstał w latach 90-tych pierwszy w kraju ośrodek sanatoryjny dla dializowanych pacjentów.

● Propozycja powstania pomnika powinna pochodzić bezpośrednio od mieszkańców lub przedstawicieli władz, którzy dostali wyraźny sygnały od społeczności lokalnej, że takie działania byłyby pożądane. Mieszkańcy gminy nie tylko nie byli konsultowani w tej sprawie, ale dowiedzieli się o incjatywie wyłącznie dzięki sąsiedzkim kontaktom.

● Osoba Jana Szyszki budzi różne emocje, często negatywne. W niektórych środowiskach jest owiana złą sławą, ze względu na rabunkową gospodarkę leśną prowadzoną podczas piastowania stanowiska Ministra Środowiska w latach 2015-2018. Wzniesienie pomnika sprawia, że będzie się on kojarzył z miejscem, w którym stoi. Gmina Uście Gorlickie jest gminą atrakcyjną, której turystyka przynosi pewną część dochodów. Postawienie pomnika osobie kontrowersyjnej może przynieść w najlepszym wypadku sporą szkodę tej gałęzi gospodarki, a w najgorszym sprawić, że gmina/ miejscowość staną się obiektem żartów i drwin.

● Postać Jana Szyszki powszechnie kojarzona jest ze zmianami prawnymi, które doprowadziły do masowej wycinki drzew. Działania tego typu mają dramatyczne następstwa jak obniżenie poziomu wód, wysychanie studni, zwiększenie erozji gleb, a co za tym idzie aktywacja osuwisk błotnych często prowadząca do zniszczeń zwłaszcza lokalnych dróg. Wydaje się, że stawianie pomnika osobie, która w opinii publicznej przyczyniła się do dewastacji zasobów naturalnych zarówno w kraju (wycinka puszczy Białowieskiej) jak i w  gminie Uście Gorlickie jest sprzeczne z interesem publicznym mieszkańców. Mając na względzie wymienione powyżej argumenty apelujemy o odstąpienie od planu usytuowania pomnika Jana Szyszki w gminie Uście Gorlickie.

Z wyrazami szacunku, niżej podpisani:


Magdalena Rzeźnik    Skontaktuj się z autorem petycji