NIE dla wycinki drzew przy stacji kolejowej w Wieluniu

Apel do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, o zaniechanie wycinki blisko 30 drzew przy stacji kolejowej Wieluń-Miasto.drzewa.jpg

My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się planowanemu usunięciu blisko 30 drzew przy stacji kolejowej Wieluń-Miasto. Niepokojące jest w szczególności przeznaczenie do ścięcia wiekowego i pięknego dębu szypułkowego. Uważamy, że wycinka w takiej skali nie jest konieczna, natomiast za pozostawieniem zieleni w tym miejscu przemawiają istotne względy ekologiczne i społeczne. W związku z tym zwracamy się do Państwa z apelem o powstrzymanie się z wycinką, ponowną analizę jej zasadności oraz zminimalizowanie niepowetowanych szkód w krajobrazie. Tym bardziej jest to istotne, że ustawa o transporcie kolejowym zwalnia ZLK w Tarnowskich Górach z obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. Oczekujemy pozostawienia wszystkich drzew, których usunięcie nie jest absolutnie konieczne.

 

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2019 r. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach – Dział Szkód Górniczych i Ochrony Środowiska wystąpił o zezwolenie na wycięcie 32 drzew oraz 450 m2 krzewów przy wieluńskiej stacji. Umotywowano to tym, że drzewa stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz podróżnych. Ponadto wskazano, że kolidują one z planowaną przebudową dojścia do peronu, jak i przebudową samego peronu.

 

Decyzją z 18 kwietnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Wieluniu zezwoliło na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

  • 12 sztuk lipy drobnolistnej

  • 7 sztuk robinii akacjowej

  • 4 sztuk głogu jednoszyjkowego

  • 2 sztuk wierzby kruchej

  • dębu szypułkowego

  • jaśminowca wonnego o powierzchni 350 m2

Ponadto wskazano, że na usunięcie dwóch lip drobnolistnych nie jest wymagane pozwolenie ze względu na niewielki obwód pnia.

 

W uzasadnieniu czytamy, że 12 marca 2019 r. organ wydający decyzję przeprowadził oględziny i stwierdził, że drzewa i krzewy rosną w odległości mniejszej niż 15 metrów od linii kolejowej. Wskazano ponadto, że drzewa nadają się do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny oraz kolizyjne usytuowanie względem m.in. napowietrznej linii energetycznej. Konkluzja jest taka, że „drzewa i krzewy ze względu na swoją lokalizację i stan zdrowotny stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego”. Nie stwierdzono występowania w tym miejscu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W związku z powyższym uznano, iż „nie ma podstaw do odmówienia wydania zezwolenia, jak i naliczenia opłaty za usunięcie przedmiotowych krzewów i drzew”.

 

Jako autorzy niniejszej petycji jesteśmy przekonani, że nie jest jeszcze za późno, by odstąpić od usunięcia przynajmniej części drzew. Apelujemy, aby raz jeszcze, w sposób dogłębny, zweryfikować, czy istotnie drzewa stwarzają zagrożenie i uniemożliwiają realizację planów inwestycyjnych. Argumenty podane jako uzasadniające wycinkę są co najmniej dyskusyjne. Jeśli np. dąb szypułkowy miałby zostać usunięty ze względu na bliskość linii energetycznej (a tak można wnioskować z decyzji), to byłoby to działanie dalece lekkomyślne. Czy nie wystarczy przeprowadzić odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, zamiast pochopnie usuwać sędziwe drzewa w całości?!

 

Liczymy, że przy podejmowaniu ostatecznych decyzji weźmiecie Państwo pod uwagę także argumenty przemawiające za pozostawieniem drzewostanu. Najbardziej oczywisty jest taki, że po usunięciu drzew podróżni (a także inne osoby przebywające na stacji kolejowej) nie będą miały żadnego schronienia przed słońcem. Zieleń odgrywa w miejskim ekosystemie bardzo istotną rolę, czego dowodzą fachowe opracowania. Wystarczy wspomnieć o oczyszczaniu powietrza, co jest bardzo istotne w rejonie stacji kolejowej Wieluń-Miasto, znajdującej się obok drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu.

 

Jesteśmy przekonani, że przy wykazaniu dobrej woli i jednoczesnym zachowaniu przepisów, procedur i zasad bezpieczeństwa jest możliwe uwzględnienie postulatów płynących z tej petycji. Liczy się ocalenie każdego jednego drzewa. Im więcej ich zostanie, tym lepiej.

 

facebook.com/obywatelski.wielun


Obywatelski Wieluń    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook