Nie dla wycinki lasu – petycja mieszkańców (Zielonej) Rżąki w Krakowie

My, mieszkańcy należącej do Piasków Wielkich części tego południowo krakowskiego obszaru zwanego Rżąką, żądamy całkowitej rezygnacji z planów zniszczenia znajdującego się w naszym pobliżu lasu, który stanowi dla nas naturalną, przyrodniczą ochronę i zapewnia nam życie w pięknej okolicy mogącej stanowić zielone płuca małopolskiej stolicy. Mając wybór, proponujemy, aby kosztem niszczenia tego pięknego i wartościowego obszaru, wykorzystać inne możliwości, które znajdują się na terenie Piasków Wielkich. Wycinka lasu równoznaczna będzie z pozbawieniem tutejszych mieszkańców najważniejszych wartości tego miejsca – przyrodniczych, zdrowotnych i krajobrazowych. Ponadto wpisze się w coraz powszechniejszy i godny potępienia proceder systematycznego pozbywania się obiektów przyrodniczo wartościowych z otoczenia wielu lokalnych społeczności w Polsce.

 

Istnieje zagrożenie, że my - mieszkańcy Rżąki, a także całych Piasków Wielkich, pozbawieni zostaniemy lasu, który do tej pory stanowił dla nas jeden z głównych walorów krajobrazowych i przyrodniczych tego miejsca. Proponowany projekt planu zagospodarowania przestrzennego rujnuje wręcz zastany standard naszego funkcjonowania w tej części miasta. Obecnie, za granicą naszych posesji jest dom jednorodzinny lub las. Plan zakłada zaś wycięcie lasu i usytuowanie na tym obszarze zabudowy wielorodzinnej, której lokalizacja pogorszy diametralnie kameralność naszych domostw i spokój miru domowego. Pozbawi nas przy tym możliwości korzystania ze zdrowotnych i przyrodniczych walorów tego szczególnego miejsca. Codziennie, przyjaźnie nastawione dzikie zwierzęta odwiedzają nas w przy domowych ogródkach. Las jest bowiem naturalnym legowiskiem dla zajęcy czy wiewiórek. Teraz, pod pretekstem urządzania tu parku, wysoko wartościowe drzewa miały by pójść pod topór. Całkowicie sprzeciwiamy się takiemu, rujnującemu przyrodę, krajobraz i nasze zdrowie rozwiązaniu i żądamy odstąpienia od realizacji takich szkodliwych planów. Oparty na takim wielce wątpliwym środowiskowo rozwiązaniu ogłoszony projekt miejscowego planu, zamiast ochronić cenne pod względem przyrodniczym tereny zieleni, o czym mowa w §3 pkt.1) Projektu ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu) w przeważającej części niszczy je i doprowadza do dewastacji pod pretekstem realizacji parku i ochrony przyrody. Pomimo wielu postulatów mieszkańców, które zgłaszane były na komisjach urbanistycznych Rady Miasta, dyskusjach i uwagach do koncepcji planu, z uporem forsowana jest w projekcie wizja, która będzie oddziaływała negatywnie na życie mieszkańców, a także, co istotne, całkowicie zignoruje założenia zrównoważonego rozwoju terenu, objętego ustaleniami planu, co w istocie jest bezwzględnym i nadrzędnym celem uchwały aktu prawa miejscowego. Zwracamy również uwagę, że mieszkańcy Rżąki przeciwni są tworzeniu gigantycznych parków, które nie będą służyły lokalnej społeczności, a jako tereny wypoczynkowe dla mieszkańców całego Krakowa, co grozić może poważnym zaburzeniem funkcjonującej tu od zawsze równowagi przyrodniczej i krajobrazowej, nie wspominając już o stworzeniu ogromnych problemów komunikacyjnych. Już teraz zwarta zabudowa jednorodzinna i wąskie uliczki ograniczają widoczność i powodują niską przepustowość. Tym samym, stworzenie dużego parku właściwie zakorkuje już niewydolny układ drogowy. Dzisiaj Rżąka to spokojna część miasta, w której większość mieszkańców się zna lub kojarzy i warto, aby tak pozostało – z pożytkiem dla zrównoważonej egzystencji tego pięknego miejsca. Żądamy zatem zmiany projektu planu w zakresie lokalizacji planowanej zabudowy (MW.1 i MW.2), tak, aby tereny w bezpośredniej zabudowie jednorodzinnej były przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną (stanowiący własność prywatną) z istniejącym buforem zieleni jako naturalnej granicy rozdzielającej od zabudowy wielorodzinnej, która powinna być przesunięta na teren ostatnio użytkowany rolniczo. Uchroni to las przed wycinką, a nas – przed odebraniem nam go i pozbawieniem walorów, dla których postanowiliśmy związać nasze życie z tą częścią Krakowa. Domagamy się też lepszego skomunikowania tego miejsca, w szczególności poprzez uwzględnienie szczegółów naszego apelu dotyczącego dróg lokalnych, ale kategorycznie nie zgadzamy się z propozycjami zawartymi w przedłożonym MPZP Piaski Wielkie. Przypominamy jednocześnie, że podczas dyskusji publicznej w dn. 23.02.2021r. Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego potwierdziła możliwość realizacji 50% powierzchni terenu, który musi być (zgodnie ze studium) przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną na obszarze wolnym od zieleni tj. na polach uprawnych. Usytuowana w ten sposób zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie będzie kolidowała z zabudową jednorodzinną. Między tymi dwoma typami zabudowy mieszkaniowej będzie naturalny, co więcej - istniejący już bufor w postaci zieleni wysokiej. Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż ukształtowanie terenu w tym miejscu korzystnie wpływa na lokalizację budynków wielorodzinnych właśnie w pasie pól uprawnych. Zwracamy się więc o uwzględnienie żądań naszej, lokalnej społeczności z Rżąki.  W przeciwnym razie do czynienia będziemy mieli z szybką degradacją tego pięknego jeszcze dziś miejsca, zarówno w aspekcie komfortu życia mieszkańców, walorów  krajobrazowo-przyrodniczych, zdrowotnych, a także ładu przestrzennego całego obszaru Piaski Wielkie, do którego należy Rżąka.

W imieniu blisko 100 mieszkańców Rżąki, którzy popierają niniejszą petycję, dostarczam ją wszystkim zainteresowanym – w szczególności przedstawicielom lokalnych władz.

Ewa Motak – mieszkanka Rżąki.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ewa Motak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...