Nie dla zabudowy otuliny rezerwatu "Łosiowe błota" w Lesie Bemowskim (działka 180, teren starej Bazy Radarowej)!

 

Do:

 • Ministerstwa Środowiska
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • PGW Wody Polskie
 • Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Wójta Gminy Stare Babice
 • Radnych Gminy Stare Babice za pośrednictwem Przewodniczącego Rady
 • Prezydenta m.st. Warszawy
 • Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
 • Dyrekcji Lasów Miejskich
 • Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN)
 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 Szanowni Państwo,

      w związku z planowaną inwestycją mieszkaniową, właściciela działki  nr 180 w Janowie (gmina Stare Babice) w Lesie Bemowskim, przedstawioną 10 października 2019 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Stare Babice (link do nagrania z Komisji: https://youtu.be/KTIcRcuqHLc), wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec jej realizacji na ww.  działce, ze względu na jej destrukcyjny wpływ na ekosystem zarówno rezerwatu  „Łosiowe Błota” jak również samego Lasu Bemowskiego w którego centrum ww. działka się znajduje. Nasz głos sprzeciwu w tej sprawie został już wstępnie wyrażony na ww. posiedzeniu Komisji, podczas którego także zaproszeni przedstawiciele Lasów Miejskich oraz Kampinoskiego Parku Narodowego wyrazili swój sprzeciw wobec realizacji tej inwestycji.

Położenie działki nr 180 w otulinie KPN i rezerwatu "Łosiowe Błota" przedstawia (ryc.1.). Bez tytułu9.jpg

Ryc.1. Obszar rezerwatu "Łosiowe błota" wraz z otuliną (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)     

               Mając na uwadze powyższe, w imieniu mieszkańców gminy Stare Babice, mieszkańców Warszawy, organizacji proekologicznych, oraz wszystkich osób mających w sercu ochronę przyrody i zabytków, a także walkę o czyste powietrze, wnosimy o podjęcie kroków w celu zbadania oraz potwierdzenia braku zasadności i możliwości zrealizowania ww. inwestycji mieszkaniowej ze względu na jej destrukcyjny wpływ na ekosystem zarówno otuliny jak i rezerwatu ,,Łosiowe Błota”, a tym samym Lasu Bemowskiego, poprzez nieodwracalną stratę jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych. Teren ten ma niebagatelny wpływ na lokalną  gospodarkę wodną z racji swojego położenia. Rezerwat ,,Łosiowe Błota”, został utworzony w 1980 r. w celu zachowania i ochrony charakterystycznych dla Kotliny Warszawskiej zbiorowisk torfowisk niskich wraz ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Teren działki 180 jest szczególnie cenny przyrodniczo ze względu na występujące na tym obszarze gatunki fauny i flory podlegające ochronie.

Do zwierząt podlegających ochronie gatunkowej na tym terenie należą, m.in.:

 • żmija zygzakowata (zdj.1. + nagranie żmii zygzakowatej https://www.youtube.com/watch?v=XVELbTfT5kM),
 • gniewosz plamisty,
 • zaskroniec zwyczajny (zdj.2.),
 • dzięcioł zielony (zdj.3 - pióro dzięcioła zielonego, zdj.4 - drzewo z dziuplą),
 • raniuszek zwyczajny (zdj.5),
 • derkacz (chroniony Dyrektywą Ptasią UE) - zdj.6 - stanowisko derkacza,
 • przepiórka,
 • kopciuszek,
 • orzechówka długodzioba (zdj.7),
 • dzierba gąsiorek,
 • kwiczoł (stanowisko o wyjątkowym charakterze),
 • zając szarak (1 z 2 ostoi zająca w Lesie Bemowskim),
 • pszczoły samotnice (zdj.8 przedstawia kolonię pszczół na ścianach bunkra, na działce nr 180),
 • paź żeglarz,
 • husarz władca (gatunek ważki różnoskrzydłej).

       Ponadto w Lesie Bemowskim, w sąsiedztwie działki, występują jeszcze interesujące zjawiska przyrodnicze, jak wielkie norowisko borsucze, oraz wyjątkowo bogate stanowisko pająka tygrzyka.

 Do grzybów chronionych można zaliczyć:

 • smardza (nieznanego gatunku).

Pośród roślin chronionych na szczególną uwagę zasługują:

 • kocanki piaskowe (zdj.9),
 • rozchodnik wielki (zdj. 10),
 • centuria pospolita.

       Niektóre z wymienionych wyżej gatunków (np. pszczoły-samotnice, kocanki piaskowe) zawdzięczają swoje występowanie zabytkowym konstrukcjom wojskowym Bazy Radarowej.Fotor_15728499337531-15.jpgBez tytułu.15jpg_4.jpgFotor_157285173956595151.jpg         Ingerencja urbanistyczna w ten niezwykle bogaty ekosystem, w czasie lokalnego ocieplenia klimatu, spowoduje zaburzenie stosunków wodnych i degradację tego terenu. Obszar działki nr 180 stanowi centrum rezerwatu i jedną z najistotniejszych części Lasu Bemowskiego, stanowiąc jego nierozerwalną część. Pragniemy podkreślić, że tuż obok działki znajdują się, częściowo na nią wchodzące, obszary siedliskowe bobrów, których praca skutecznie powstrzymuje wysychanie tego terenu, a jednocześnie tworzy naturalne zbiorniki retencyjne, nie niszcząc przy tym istniejących tu zależności między fauną i florą.

bobr.jpgRys.11.  Zdjęcie tamy bobrowej na terenie działki nr 180 

         Wzajemne oddziaływania na siebie obszarów ,,Łosiowych Błot”, działki nr 180 i Lasu Bemowskiego oraz korytarza łączącego z KPN mają dodatkowo ogromne znaczenie przy obecnym zagrożeniu smogowym (zawieszone w powietrzu pyły PM2,5 i PM10 mają negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi).

         Niezwykle ważną rolę rezerwatu „Łosiowe Błota” wraz z jego otuliną potwierdzają zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006”, zgodnie z którym „Obszar gminy Stare Babice, zwłaszcza jego północna część, rozpatrywany z punktu widzenia powiązań przyrodniczych stanowi ogniwo wiążące węzeł ekologiczny Kampinoskiego Parku Narodowego /jest to węzeł o znaczeniu międzynarodowym w klasyfikacji ECONET – PL oraz rezerwat Biosfery Natura 2000/ z systemem przyrodniczym Warszawy. Przez obszar gminy przechodzi także klin nawietrzający z KPN w stronę Warszawy. Z tej racji przy określaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy należy uwzględnić z jednej strony funkcje otulinowe, które gmina pełni wobec KPN z drugiej zaś – funkcje klina nawietrzającego, zasilającego system przyrodniczy Warszawy. Dodać tu należy, że przez ww. wskazany korytarz ekologiczny migrują zwierzęta chronione w tym łosie (zwierzęta łowne z całorocznym okresem ochronnym), przemieszczając się z KPN do rezerwatu Łosiowe Błota i odwrotnie.

       Zwracamy również uwagę, że działka nr 180 w Janowie jest, zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice”, przeznaczona jest jako teren lasów/zalesień (ryc. 2).

Bez tytułu19.jpg

Ryc.2. Fragment ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice https://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/rezerwat-przyrody-losiowe-blota 

          Przede wszystkim jednak przeznaczenie tak cennego przyrodniczo terenu, jaką jest otulina rezerwatu, pod budowę osiedla mieszkaniowego w pełni oświetlonego przyczyni się do wyeliminowania przebywających na nim zwierząt. Budowa infrastruktury (tj. dróg, kanalizacji, wodociągu, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, parkingów, a także szkoły i przedszkola, oraz powstały w jego rezultacie ruch samochodowy w środku lasu, czy wreszcie ingerencja w warunki gruntowo-wodne, w wyniku planowanej inwestycji) wyrządzi nieodwracalne negatywne skutki dla ekosystemu zarówno otuliny jak i samego Rezerwatu Łosiowe Błota, który może przestać istnieć, zubożając przy tym obecny charakter tego naturalnego cudu Lasu Bemowskiego, w którym już dziś w okresie większej suszy umierają kilkudziesięcioletnie drzewa.

          Nie można także ignorować faktu, że budowa osiedla mieszkaniowego w środku Lasu Bemowskiego jest sprzeczna z zapisami Uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XVII/150/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 roku”, a konkretnie Priorytetowego Kierunku 3) tej Strategii „Skuteczne Wykorzystanie Unikalnego w Skali Mazowsza Potencjału Turystycznego i Środowiskowego Gminy w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego, oraz 2) Celu Strategicznego Rozwoju Gminy Stare Babice NR 2.10 „Ochrona Przyrody Parku Leśnego Bemowo".

         Dwa lata temu, podczas próby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stare Babice i zmiany przeznaczenia działki nr 180 z leśnej na budowlaną, mieszkańcy gminy Stare Babice, a także okolicznych dzielnic Bemowa i Bielan wyrazili swój kategoryczny sprzeciw w tej sprawie składając łącznie 836 wniosków sprzeciwu w ramach konsultacji społecznych, z czego niektóre sygnowane przez wiele osób co łącznie dało 1151 osób przeciwnych zabudowie Lasu (70% stanowili mieszkańcy gminy). Oprócz tego do gminy wpłynęła petycja sprzeciwiająca się zabudowie działki nr 180 podpisana przez ponad 1000 internautów.  (Informacje na podstawie Komunikatu Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31 lipca 2017 r.).

        Zwracamy się także z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej:

 •  otuliny "Rezerwatu Łosiowe Błota", w tym działki nr 180 przez jednostki naukowe, tj. Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW),
 •   zabytkowych budowli na terenie Bazy Radarowej przez Ministerstwo Kultury.

        Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki przemawiające przeciwko inwestycji na terenie działki nr 180 należącej do otuliny rezerwatu „Łosiowe Błota” wnioskujemy o zdecydowane działania mające na celu uniemożliwienie tej realizacji oraz o włączenie w/w działki w obszar rezerwatu z zachowaniem istniejących walorów przyrodniczych oraz historycznych znajdujących się na niej zabytkowych budowli wojskowych. Może to zakończyć powtarzające się co kilka lat próby zabudowy tego niezwykle cennego przyrodniczo i historycznie miejsca, które nadal powinno pozostać terenem mieszanym, na którym są drzewa, krzewy i tereny otwarte.  

Z poważaniem,

Obywatele

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Beata Jóźwik będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...