Nie odbierajcie nam NADZIEI! - walczymy o OA w Jeleniej Górze

Szanowny Marszałku Województwa Dolnośląskiego,


Kierujemy do Pana niniejszą petycję stosownie do treści artykułu 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., który przesądza, że możliwość zgłaszania petycji, skarg i wniosków do organów administracji publicznej stanowi konstytucyjne prawo obywatela.

Zaniepokojeni informacją o zakończeniu działalności przez Ośrodek Adopcyjny w Jeleniej Górze wraz z końcem roku kalendarzowego  wnosimy o umożliwienie kontynuowania zadań Ośrodkowi Adopcyjnemu “NADZIEJA” w Jeleniej Górze na kolejne lata zgodnie z art. 154 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku.

W myśl w/w ustawy, organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem zleconym samorządu województwa. Zatem to marszałek, po rozpoznaniu zapotrzebowania na usługi tego rodzaju, decyduje o powołaniu bądź kontynuacji działalności danego ośrodka adopcyjnego.  Zgodnie z art.190  ustawy o wspieraniu rodziny samorząd województwa może przekazać realizację tego zadania organizacjom pozarządowym działającym na rzecz rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. Potwierdza to Marszałek Sejmu w wyroku TK z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Sygn akt K 12/12: “ustawodawca nie likwiduje dotychczasowego modelu ośrodków adopcyjnych opierającego się na działalności publicznych i niepublicznych instytucji. Nie przesądza też ani o wielkości ośrodka adopcyjnego, ani też o jego formie organizacyjnej, bo nowa ustawa o wspieraniu rodziny pozostawia samorządowi województwa swobodę kształtowania systemu ośrodków i określenia poziomu partycypacji niepublicznych podmiotów w realizacji zleconego zadania.

Chcemy zwrócić Pana uwagę, że nie godzimy się na zamknięcie Ośrodka, który daje NADZIEJĘ i spełnia marzenia wielu par.

Ośrodek Adopcyjny w Jeleniej Górze to profesjonalnie przygotowana kadra z wieloletnim warsztatem pracy i ogromnym sercem, która wspiera na każdym etapie drogi adopcyjnej - od pierwszego przekroczenia progu, aż do radości i szczęścia PEŁNEJ rodziny, nawet kilka lat po przysposobieniu.

W naszej ocenie likwidacja OA “Nadzieja” w Jeleniej Górze utrudni podjęcie decyzji o adopcji, zwłaszcza dla par mieszkających w znacznej odległości od Wrocławia. Dojazdy na szkolenie dla rodzin adopcyjnych mogą stać się barierą pod względem czasowym (pracodawcy raczej rzadko bywają wyrozumiali pod tym kątem,  a i pary niekoniecznie muszą chcieć się zwierzać ze swych trudności), ale również pod względem kosztów związanych z przejazdem.

Ponadto istnieje obawa, iż realizacja zadania tylko przez jeden Ośrodek na Dolnym Śląsku spowoduje wydłużenie procedury adopcyjnej, która i tak trwa bardzo długo.

W przypadku zlikwidowania Ośrodka Adopcyjnego “Nadzieja” w Jeleniej Górze, nie  jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sytuacji par, które ukończyły kurs dla rodziców adopcyjnych w tym Ośrodku, a tym samym pozyskały kwalifikacje i oczekują na dziecko, bądź kolejne pociechy. Adopcja dziecka nie jest prostą decyzją, często rodzącą się przez lata. Uczestnictwo w przygotowaniu do bycia rodzicem adopcyjnym wymaga zaufania do osób,  z którymi współpracuje się w Ośrodku. Kurs realizowany w Ośrodku Adopcyjnym “Nadzieja”  kompleksowo przygotowuje do najważniejszej roli życiowej, ale wymaga “otworzenia się” i zwierzenia ze swoich obaw i oczekiwań. Rozumiemy, że dokumentacje tych osób można przenieść, ale to będzie tylko papier. Nigdy nie da się przenieść historii rodzin, ich emocji i uczuć. W nowym miejscu będą anonimowe.  W swojej grupie poznały osoby, które mieszkają w niedalekiej odległości co pozwala na utrzymywanie kontaktu i stałe wzajemne wsparcie. Prowadzenie kursów przez jeden Ośrodek utrudni takie relacje na przyszłe lata. Wielu rodziców adopcyjnych, którzy dzięki pracownikom Ośrodka spełniło już swoje marzenia o szczęśliwej rodzinie, do tej pory utrzymuje kontakt i uzyskuje wsparcie w trudnych chwilach od swoich trenerów (pracowników prowadzących kursy w konkretnych grupach).

Można wymieniać jeszcze wiele innych aspektów przemawiających za dalszym funkcjonowaniem Ośrodka, nie tylko z perspektywy rodziców adopcyjnych (przyszłych i obecnych), ale także osób, które nie są gotowe na wychowywanie własnych dzieci i potrzebują wsparcia, bądź poradnictwa. Poddajemy również pod wątpliwość argument dotyczący oszczędności w przypadku likwidacji mniejszych, lokalnych Ośrodków, a tym samym Ośrodka w Jeleniej Górze. Funkcjonowanie jednego Ośrodka Adopcyjnego oddalonego od wielu miejscowości naszego województwa niewątpliwie utrudni proces adopcyjny i ograniczy liczbę potencjalnych zainteresowanych, co spowoduje konieczność ponoszenia wysokich kosztów utrzymania dzieci, które miałyby szansę na prawdziwy dom.  Istotnym faktem jest, że  Ośrodek Adopcyjny “Nadzieja” w Jeleniej Górze tylko w 2016 roku doprowadził do 28 adopcji dzieci.

W związku z powyższym pozytywne rozpatrzenie naszej petycji leży w interesie społecznym, a także publicznym.


Z wyrazami szacunku,

Rodzice adopcyjni, Przyszli Rodzice adopcyjni oraz wszyscy, którym los Ośrodka Adopcyjnego "Nadzieja" nie jest obojętny.

Facebook