#niedlapaszkowianki

Pan Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski w Warszawie ul. Jagiellońska 26  

 Petycja

dotyczy:              

budowa DW nr 721 na odcinku od węzła Paszków do DW 719 w Kaniach (Paszkowianka II)   

 

My, mieszkańcy miejscowości Granica, Nowa Wieś, Komorów, Kanie, Strzeniówka, Otrębusy, Pruszków wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko planowanej realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od węzła Paszków na drodze krajowej S8 do drogi wojewódzkiej 719 w okolicach Kań (dalej: „Paszkowianka II”), wobec braku wykazania merytorycznych podstaw przemawiających za budową drogi. Przede wszystkim zauważamy, iż inwestor ponownie podejmując w 2019 r. decyzję o budowie drogi opiera się na błędnych założeniach, tj.:

- Paszkowianka II nie zmniejszy i nie wpłynie znacząco na poprawę ruchu lokalnego miejscowościach Nadarzyn, Strzeniówka, Granica, Komorów, Kanie, Nowa Wieś oraz w Pruszkowie, co potwierdzają badania ruchu wykonane przy udziale Stowarzyszenia „Zielona Granica” w 2019 r. oraz w 2023 r.; argument poprawy ruchu lokalnego  jest przedstawiany jako jeden z istotniejszych powodów przemawiających za zasadnością budowy drogi, a w naszej ocenie budowa drogi wygeneruje dodatkowy ruch w tym rejonie;

- decyzja o budowie drogi w przekroju 2+2 została podjęta w dniu ogłoszenia zamówienia publicznego w 2021 i 2022 r. r., tj. przed zleceniem badań ruchu, które zostały wykonane dopiero przez projektanta na przełomie 2022/2023 r. Na podstawie informacji przedstawionych przez projektanta oraz inwestora na spotkaniu w marcu 2023 r. w Granicy,  przygotowana analiza ruchu przez projektanta nie daje odpowiedzi na kluczowe pytania, tj. zasadność budowy drogi w przekroju 2+2 jak i nie bierze pod uwagę planowanej rozbudowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawy  jak i faktu, iż na terenie gmin Michałowice, Brwinów oraz Nadarzyn w ulicy Pruszkowskiej między Nadarzynem i Pruszkowem oraz w ciągu drogi 719 między Pruszkowem a Brwinowem jest znaczny ruch lokalny, zaś budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę ekspresową S8 z autostradą A2 nie zmniejszy ruchu pojazdów na tym terenie, jako droga dojazdowa do Paszkowianki II

- budowa Paszkowianki II wiąże się z koniecznością dokonania trwałych i nieodwracalnych zmian w środowisku, a w szczególności:
(a)  wiąże się z wycięciem szacunkowo od 10 do 25 ha lasów mających status  lasu chronionego, będącego częścią tzw. zielonego pierścienia Warszawy oraz położonego na obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Droga przetnie mały las – cenny przyrodniczo i rekreacyjnie na pół co oznacza, że powstaną dwa jeszcze mniejsze i zdegradowane obecnością drogi obszary;

(b) budowa drogi  wymaga osuszenia mokradeł oraz bagien w rejonie doliny Zimnej Wody, co w świetle istniejącej od wielu lat suszy, wpłynie niekorzystnie na stan hydrologiczny tego rejonu

(c)  droga przerwie korytarz ekologiczny w dolinie Zimnej Wody i Utraty i zniszczy ostatnią niezabudowaną i  bogatą przyrodniczo przestrzeń w naszej okolicy. Zauważamy także, że budowa drogi zwiększy presję urbanizacyjną i biznesową, co oznacza, iż krajobraz będzie chroniony wyłącznie z nazwy. 

Droga połączy istniejące centrum magazynowe w Nadarzynie oraz istniejące i  planowane centra magazynowe w okolicach Brwinowa i doprowadzi do zwiększenia działalności firm logistycznych na te tereny, które z racji bliskości Warszawy są bardzo pożądane pod budowę magazynów tzw. ostatniej mili.

Wobec powyższego, oczekujemy:

  1. jednoznacznego przedstawienia faktów i dowodów potwierdzających zasadność budowy Paszkowianki II – do tej pory, po ponad 40 latach od kiego zaplanowano Paszkowiankę, inwestor nie przedstawił w tym zakresie argumentów przemawiających za potrzebą budowy drogi;
  2. publikacji materiałów dot. budowy Paszkowianki II na stronie internetowej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (dalej: „MZDW”) i ich niezwłocznego pełnego ujawniania, bowiem materiały dot. inwestycji nie są udostępniane w ramach wniosków o  informację  publiczną;
  3. wykonania rzetelnej analizy ruchu uzasadniającej realizację inwestycji drogowej Paszkowianki II, do czego Pan Marszałek zobowiązał się na spotkaniu w dniu 14 lipca 2022 r.;
  4. zobowiązania MZDW i projektanta przez Pana Marszałka do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez mieszkańców uwagi do prezentowanych na spotkaniach z mieszkańcami w marcu 2023 r. wariantów dróg;
  5. zorganizowania spotkania przez Pana Marszałka z udziałem przedstawicieli  lokalnych społeczności miejscowości Granica, Komorów, Nowa Wieś z terenu gminy Michałowice, Nadarzyn, Wolica, Strzeniówka z terenu gminy Nadarzyn oraz Kań (tzw. „Osiedle Słoneczne” oraz Kanie wieś  z terenu gminy Brwinów, a także przedstawicieli Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Granica” oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SGGW”, celem zaprezentowania swoich uwag do procesu przygotowania budowy Paszkowianki II oraz jej przebiegu; 
  6. ponowne zorganizowanie przez MZDW i projektanta spotkań z mieszkańcami Gmin Michałowice, Nadarzyn oraz Brwinów po uprzednim udostępnieniu w pełni materiałów dot. budowy drogi Paszkowianki II, w tym wykonanej analizy ruchu, o której mowa w pkt 3.     

 

Do wiadomości:

- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

- Gmina Michałowice

- Gmina Brwinów

- Gmina Nadarzyn

- Miasto Pruszków

- Starostwo Powiatowe w Pruszkowie


Stowarzyszenie "Zielona Granica" oraz pozostałe lokalne organizacje i społeczności    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie "Zielona Granica" oraz pozostałe lokalne organizacje i społeczności do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...