NIEWNIESIENIE SPRZECIWU W SPRAWIE WYCINKI 1265 DRZEW W CHORZOWIE PRZY UL.TARGOWEJ

Chorzów 06.05.2024

Prezydent Miasta Chorzów

Szanowny Pan Szymon Michałek

PETYCJA W SPRAWIE NIEWNIESIENIA SPRZECIWU  W SPRAWIE WYCINKI 1265 DRZEW W CHORZOWIE PRZY UL.TARGOWEJ 

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1195)   w związku z wycinką drzew  przy ul. Targowej  w Chorzowie na działkach 1233/68, 1232/68 i 1231/68 (poprzednio 1205/68) oraz 1204/68  składamy petycję w sprawie 

  1. Przeprowadzenia kontroli działalności Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii w tym, w szczególności, Dyrektora wydziału  oraz Głównego specjalisty.
  2. Ustalenia okoliczności w jakich urzędnicy Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii dopuścili do wycinki 1265 drzew przy ul. Targowej w Chorzowie 
  3. Wyciągnięcie konsekwencji służbowych w przypadku stwierdzenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników, w wyniku czego dokonała się  wycinka ponad tysiąca drzew, która doprowadziła do nieodwracalnych szkód w środowisku przyrodniczym Parku Śląskiego i jego otuliny.
  4. Wdrożenie środków poprawy działania urzędu, tak aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości

Uzasadnienie;

Każde zgłoszenie wycinki drzew, podlega analizie Urzędu, który ma prawo, a w tym przypadku obowiązek wyrażenia sprzeciwu, wynikające  z następujących obowiązujących aktów prawnych: 

  1. Art.74 Konstytucji RP nakładający na organy władzy publicznej obowiązek ochrony środowiska oraz powinności zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i wspierania działań w tym zakresie 
  2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chorzów
  3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, 
  4. Plan adaptacji miasta Chorzów do zmian klimatu do roku 2030,
  5. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Chorzów na lata 2021-2025

Dokumenty te są aktami prawa miejscowego wszystkie i  wskazują między innymi na  konieczność zachowania równowagi pomiędzy elementami środowiska i oszczędne gospodarowanie przestrzenią jako nieodnawialnym dobrem. Wskazują obowiązek maksymalnego zachowania istniejącej zieleni niskiej i wysokiej. 

Wymienione powyżej akty prawne dotyczą zarówno właścicieli prywatnych jak i firmy, w związku z tym powinny obligować do wniesienia sprzeciwu wobec dewastacji środowiska naturalnego w ogromnej skali:  na 4,8 ha wycięto 1265 drzew wymagających zgłoszenia oraz wiele takich,  które takiego zgłoszenia nie wymagały, do tego krzewy, runo leśne, grzyby itd

Ponadto wskazujemy, że urzędnicy Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii nie bacząc na skalę  zamierzonej wycinki nie uwzględnili faktu, że wycinka odbywa się w na potrzeby działalności gospodarczej ( na działce 1205/68  trwa budowa czterech aparthoteli w związku z pozwoleniem na budowę nr 374/2020 z dnia 24.09.2020) i wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew, co całkowicie  wyklucza procedurę przeprowadzoną w stosunku do Zgłoszeń zamiaru wycinki - przez osoby  fizyczne.

Zważywszy na powyższe wnosimy o podjęcie działań, o które wnioskowaliśmy na wstępie.

 

 


Stowarzyszenie Nasz Park    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Nasz Park będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...