Nowe pomosty na użytku ekologicznym Łąki Nowohuckie na 20-lecie jego ustanowienia

Jerzy Muzyk – II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju Petycja o podjęcie działań w celu odbudowania dwóch pomostów widokowych na użytku ekologicznym i obszarze chronionym Natura 2000 Łąki Nowohuckie    

My, mieszkańcy i mieszkanki Nowej Huty i innych części miasta Krakowa, chcielibyśmy zabrać głos w sprawie niszczejących od kilku lat dwóch pomostów widokowych na terenie użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie i obszaru Chronionego Natura 2000, którego zarządcą jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, podlegający II Z-cy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa.

Przedstawiamy więc kilka faktów: 18 maja br. w Ośrodku Kultury im C.K. Norwida nastąpi uroczystość związana z wręczeniem państwowego odznaczenia emerytowanej Dyrektor Pani Danucie Szymońskiej w 20-lecie uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie. Te dwie dekady to powód do dumy, bo niewiele brakowało, żeby w miejscu gniazdowania zagrożonych gatunków ptaków i owadów powstało pole golfowe! Jednak, my mieszkańcy i mieszkanki Krakowa nie możemy w pełni cieszyć się z tego zacnego jubileuszu, gdyż od 2019 r. czekamy na odbudowę pomostów widokowych. Pomosty te są zamknięte do użytkowania, a zaniechanie remontów i bieżącej konserwacji - doprowadziło do ich dewastacji. Pomosty widokowe stanowią dodatkową atrakcję do korzystania z walorów unikatowej przyrody Łąk Nowohuckich. A teraz kilka faktów z życia mieszkanki zaangażowanej w pomoc dla pomostów: 27 lipca 2020 r. otrzymałam odpowiedź od p. Huberta Hromniaka leśniczego z ZZM z informacją, „iż z uwagi na stale niszczone zabezpieczenia pomostów na terenie ŁNH wykonywane taśmą ostrzegawczą, pomosty w dniu 13.07.2020 r. zabezpieczono trwale siatką oraz konstrukcją drewnianą”. W kolejnej korespondencji z dnia 30 września 2020 r. otrzymałam informację, że Termin remontu pomostów z powodów finansowych, logistycznych a zwłaszcza w wyniku panującej pandemii został przesunięty. Zrealizowany będzie w ramach zadania „Ścieżka edukacyjna wokół Łąk Nowohuckich”, z terminem wykonania w latach 2021-2022. 7 października 2021 r. na spotkaniu z mieszkańcami i mieszkankami dzielnicy XVIII Nowa Huta pt. „Porozmawiajmy o Nowej Hucie”, które odbyło się w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii (os. Szkolne 26a), w obecności Jerzego Muzyka,  II Zastępcy Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju, zostało zadane pytanie o odbudowę dwóch pomostów na Łąkach Nowohuckich. Odpowiedzi wówczas udzielił p. Jarosław Tabor, Dyrektor ds. Inwestycji w ZZM, potwierdzając, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie odbuduje pomosty na Łąkach: Nowohuckich:  https://www.facebook.com/events/188389923432248/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D   Nadmienię, że 18 listopada 2020 r. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska (w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS) podjęła Uchwałę nr 20/2020 Skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa do wiadomości Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Wydziału Kształtowania Środowiska w sprawie planowanej ścieżki dydaktycznej wokół użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie wnioskując o: 1. zlecenie przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK wykonania analizy wpływu na krajobraz użytku ekologicznego projektowanej ścieżki przyrodniczej; 2. wykonanie ekspertyz przez biologów (na wniosek WKŚ) pod kątem gatunków chronionych zasiedlających użytek. Ponadto umożliwienie biologom zapoznanie się z projektem ścieżki i wyrażenie opinii co do projektu; 3. zlecenie przez WKŚ analizy geologicznej i hydrologicznej, które sprawdziłyby ewentualny wpływ budowy ścieżki na skarpę oraz na warunki hydrologiczne Łąk. Ponadto: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie lub nadzorujący go wiceprezydent powinien, jeśli projekt ścieżki uzyska pozytywne opinie i uzgodnienia pod katem krajobrazu, fauny i flory, geologii i hydrologii, skierować do Rady Miasta wniosek o przegłosowanie możliwości budowy tej ścieżki przyrodniczej, gdyż to Rada Miasta powołując użytek ustaliła warunki funkcjonowania użytku i wszelkie zmiany w tych regulacjach wymagają decyzji Rady Miasta. Ponadto Komisja zauważyła, że „przejawem dobrej współpracy między mieszkańcami i mieszkankami oraz urzędnikami byłoby powołanie zespołu zadaniowego lub innego zespołu konsultacyjnego ds. „Ścieżki”, w skład której weszliby członkowie i członkinie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, osoby związane z Nową Hutą (instytucje, NGOsy), przyrodnicy, autorzy opracowań o użytku ekologicznym Łąki Nowohuckie i radni dzielnic będący przedstawicielami mieszkańców.  Pisząc po raz kolejny do ZZM w temacie odbudowy pomostów dostałam odpowiedź z dnia 19 sierpnia 2022 r. (nr sprawy IM.54.31.22.IZ) Dotyczy: POMOSTÓW NA ŁĄKACH NOWOHUCKICHW: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje jak poniżej. Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji istniejących  pomostów, kładek oraz posadowienia  obiektów małej architektury  przy ścieżce przyrodniczej na Łąkach Nowohuckich realizowanej w ramach umowy nr ZZM/U/II/69/IM/230/2021 odbył się 12.04.2022 r.. Dokumentacja została wykonana  w ramach zadania budżetowego:  „ZZM.O1.53/21 Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk  Nowohuckich  wraz  z zagospodarowaniem”,  które  w 2022  r.  nie ma kontynuacji finansowej oraz nie znalazło się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Krakowa, zatem ze względu na brak środków finansowych tut. Jednostka nie ma możliwości ogłosić zamówienia na wykonanie robót budowlanych w 2022 r. Niezależnie od powyższego, zostaną poczynione starania celem pozyskania środków finansowych na ten cel tak szybko, jak jest to możliwe .Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: Jarosław Tabor Z-ca Dyrektora d/s Inwestycji Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:81728.237191.270593 Z tej krótkiej informacji wynika, że ZZM zlecił zaprojektowanie ścieżki bez wzięcia pod uwagę treści uchwały KDO ds. Środowiska.  

W tym roku przypada zacny jubileusz 20-lecia uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie – z tej okazji prosimy o nowe pomosty. Łąki nie potrzebują nowej ścieżki edukacyjnej, wystarczy tak, która jest. Chcemy jedynie odbudowy dwóch pomostów!  

Historia: Łąki Nowohuckie – obszar łąk znajdujący się w Krakowie pomiędzy centrum Nowej Huty a wiślanym wałem przeciwpowodziowym. W 2003 roku został uznany za użytek ekologiczny. Obszar użytku wynosi 57,17 ha. Łąki Nowohuckie powstały w miejscu dawnego koryta rzeki Wisły, która płynęła tędy jeszcze w XVIII wieku[3]. Po zmianie jej biegu, po jednym z większych wezbrań rzeki, odcięta od głównego nurtu część dawnego koryta utworzyła na obszarze Łąk tzw. starorzecze[2][3]. Powstał wtedy niewielki zbiornik wodny o charakterystycznym „sierpowatym” kształcie odpowiadającym staremu zakolu rzeki[3]. Z biegiem lat zbiornik ten stopniowo zmniejszał się wskutek zarastania roślinnością bagienną. Pozostałością starorzecza jest obecnie małe oczko wodne widoczne od strony wschodniej (od strony szpitala im. Żeromskiego)[3]. Ten podmokły teren stopniowo zarastał roślinnością bagienną, co sprawiało, że powierzchnia zbiornika kurczyła się na korzyść trzcinowiska i lądu stałego. Późniejsze prace melioracyjne zmieniały poziom wód gruntowych, co spowodowało wkraczanie roślinności wymagającej mniejszej wilgotności[2]. W latach 50. XX wieku na obszarze zajmowanym przez Łąki Nowohuckie planowano utworzenie zalewu rekreacyjnego, mającego stanowić integralną część dzisiejszej tzw. Starej Nowej Huty. Plany te nie zostały zrealizowane[2]. W 2001 roku powstała inicjatywa zachowania tego terenu w stanie niezmienionym dla potrzeb edukacji ekologicznej i rekreacji oraz jego ochrony prawnej. Do 2003 roku trwały badania prowadzone przez specjalistów botaników, ornitologów, geologów i hydrologów, które zaowocowały kompleksową inwentaryzacją zasobów przyrodniczych. 7 maja 2003 roku na sesji Rady Miasta Krakowa podjęto uchwałę uznającą Łąki Nowohuckie za użytek ekologiczny, pierwszy tego typu położony w całości na terenie Krakowa obszar podlegający ochronie, w celu zachowania różnorodności biologicznej[3]. Stopniowo zaczął się proces zagospodarowania terenu: powstała ścieżka przyrodnicza, pomosty widokowe, została utwardzona nawierzchnia wału po stronie południowej[2]. W 2011 roku Łąki Nowohuckie zostały też włączone do ogólnoeuropejskiej sieci obszarów Natura 2000 (Obszar Natura 2000 Łąki Nowohuckie PLH120069) chroniących szczególnie cenne i zagrożone w Europie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt   W związku z powyższym, wnosimy jak na wstępie.   


Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz Kraków, 16.05.2023 r.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz Kraków, 16.05.2023 r. do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...