Ochrona korytarza ekologicznego między Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) a Lasem Bemowskim

                                  Do: Wójt Gminy Stare Babice

Zwracamy się z żądaniem zaprzestania ingerowania w korytarz ekologiczny między Lasem Bemowskim a Kampinoskim Parkiem Narodowym, ponieważ „Wzrastająca antropopresja (niszczące oddziaływanie człowieka na środowisko - przyp. mój) prowadzi do pogorszenia drożności korytarzy.”

mapa21.jpg

Władze Gminy Stare Babice chcą odrolniać i zagospodarowywać działki na terenie korytarza ekologicznego. Planowane przez władze gminy inwestycje i odrolnienia zablokują pozbawioną jeszcze zabudowy część korytarza ekologicznego (przebieg korytarza wyznacza kolor żółty).

Planowane jest zagospodarowanie (na zdjęciu czerwona elipsa) działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120 znajdujących się na terenie gminy Stare Babice między Klaudynem a Janowem. Ma tam powstać teren rekreacyjny dla mieszkańców wsi Klaudyn; należy się spodziewać kolejnych inwestycji (właściwie to właśnie jest kolejna inwestycja, ponieważ oprócz boiska są już ławki), w miarę, jak korytarz ekologiczny będzie wskutek zabudowy tracił swoje znaczenie przyrodnicze.

Proponowane inwestycje potrzebne mieszkańcom można z powodzeniem zrealizować na terenie wsi.

Sprzeciwiamy się również odrolnianiu działek przy ul. Izabelińskiej znajdujących się w korytarzu ekologicznym. Na powyższym zdjęciu (kolor czerwony) zaznaczono zaplanowane do odrolnienia działki. W 2018 roku zasypano działkę przy ul. Izabelińskiej (na zdjęciu – kolor fioletowy), na której była podmokła łąka (z zapewne cennymi roślinami). Według urzędników Gminy Stare Babice (podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami w dniu 22 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu), zrobiono to nielegalnie, najprawdopodobniej przygotowując ją do odrolnienia i zabudowy.

Zgodnie z ustawą „o ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku, korytarz ekologiczny to „obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów” (art. 5, pkt 2). „Istnieją dwa sposoby migracji organizmów przez korytarz ekologiczny. Pierwszy z nich polega na powolnym jego zasiedlaniu i stopniowym, z pokolenia na pokolenie, przechodzeniu danej populacji do innych regionów. Tym sposobem „przemieszają się” przeważnie rośliny lub niewielkie zwierzęta. Drugim sposobem jest traktowanie korytarza jak szlaku, przez który pojedyncze osobniki lub ich grupy przechodzą w celu szukania innych korzystnych siedlisk. Warto zauważyć, że oprócz wspomnianych wyżej funkcji korytarzy ekologicznych, czyli sprzyjania bioróżnorodności i tworzenia szlaków komunikacyjnych, pełnią one również wiele innych zadań. Tworzą na przykład ostoje dla wielu gatunków zwierząt, które nie są przystosowane do środowiska otaczającego korytarze. Ponadto wytwarzają one barierę dla części szkodników oraz hamują oddziaływanie wiatru, zwiększają wilgotność i zatrzymują zanieczyszczania powietrza.”, coraz bardziej istotne w obecnym czasie.

Planowane inwestycje stworzą bariery ekologiczne, które są „…przeciwieństwem korytarzy ekologicznych. Rozdzielą one poszczególne środowiska granicami trudnymi do przekroczenia…” lub nie do przekroczenia dla zwierząt, roślin i grzybów. „W przyrodzie bariery takie tworzą łańcuchy górskie, szerokie rzeki lub morza. Jednak nie są one tak niebezpieczne jak te stworzone przez człowieka. Część z tych barier nie stanowi problemu dla jednych zwierząt, dla innych jest to przeszkoda niemal nie do pokonania.” Planowana „…fragmentacja i izolacja środowisk powoduje obniżenie całkowitej liczebności populacji, spadek zmienności genetycznej i obniżenie możliwości przystosowawczych danej populacji…, a w konsekwencji spadek bioróżnorodności. Dlatego też korytarze ekologiczne jako formy łączące obszary cenne przyrodniczo i zapewniające ciągłość ekologiczną mają szczególne znaczenie.”

„Jednym z zadań świadomie prowadzonej polityki przestrzennej w świetle wymagań zrównoważonego rozwoju jest ochrona przyrody. Dziś nie można się ograniczać tylko do ochrony wybranych obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Przyroda to system, w którym tereny cenne przyrodniczo mogą prawidłowo funkcjonować tylko dzięki zachowaniu ciągłości ekologicznej przez korytarze ekologiczne… Ważne jest, aby już na etapie planowania uwzględnić tę koncepcję, unikając w przyszłości konfliktów przestrzennych.”

Zabudowa korytarza ekologicznego w tym miejscu spowoduje utrudnienie a nawet uniemożliwienie przejścia zwierzętom migrującym między KPN a Lasem Bemowskim, bowiem dla zwierząt hałas i stała obecność ludzi oraz towarzyszących im zwierząt (psy), jak również urządzeń infrastrukturalnych spowoduje to, że zwierzęta te, w szczególności dziki, sarny i łosie, a także pojawiające się już w Lesie Bemowskim wilki i rysie, będą bały się migrować i przez to jeszcze bardziej mogą wchodzić na tereny zamieszkałe przez ludzi.

Natomiast o bogactwie cennych gatunków roślin w korytarzu możemy przeczytać na stronie: https://www.researchgate.net/publication/326657813_Endangered_protected_and_rare_vascular_plants_of_the_eastern_part_buffer_zone_of_Kampinos_National_Park?fbclid=IwAR2LUoInSOn2CeTNoJqXzZYDPJCu687pUNQ8srr6ktU1LqQ-Er_LfIIe3yA

Petycja powstała wskutek zaniepokojenia rosnącym dookoła przyzwoleniem na niszczenie środowiska oraz brakiem sprzeciwu Dyrekcji KPN, w którego otulinie znajduje się korytarz ekologiczny. Pisząc tę petycję korzystaliśmy z informacji zamieszczonych na stronach:

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”:

https://kzg.pl/korytarze-i-bariery-ekologiczne/

oraz

http://www.academia.edu/23857303/Koncepcja_korytarzy_ekologicznych_w_planowaniu_przestrzennym_na_szczeblu_wojew%C3%B3dzkim,

https://sjp.pwn.pl/sjp/antropopresja;2550257.html

Do wiadomości

1.      Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego

2.      Minister Środowiska

3.      Wojewoda Mazowiecki

4.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

5.      Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

6.      Wojewódzki Konserwator Przyrody

7.      Starosta Warszawski Zachodni

8.      Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"

9.      Fundacja WWF Polska

10.    Fundacja Greenpeace Polska

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ewa Kaja do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook