NIE TĘDY ASFALT!!! STOP DEGRADACJI KRAJOBRAZOWEJ I PRZYRODNICZEJ LEŚNEJ POLANY!!!  


1_Nie_Tędy_Asfalt!2.jpg      Do:    Burmistrz Miasta i Gminy Tarczyn
                                                                           Pani Barbara Galicz
Starosta Powiatu Piaseczyńskiego
                                                                      Pan Ksawery Gut
Marszałek Województwa Mazowieckiego
                                                                   Pan Adam Struzik

    Leśna Polana to wyjątkowa miejscowość w gminie Tarczyn. Choć dziś administracyjnie jest częścią sołectwa Prace Duże, jeszcze na początku XX w. był tu LAS. To on dał początek nazwie miejscowości. Malownicze krajobrazy, cisza i bliskość wspaniałej przyrody ściągnęły do Leśnej Polany Mieczysława Fogga – legendarnego piosenkarza i wokalistę oraz Jerzego Tepli – dziennikarza i publicystę. Leśna Polana z okazałymi drzewostanami i leśnymi drogami pozostaje unikatem w gminie Tarczyn, jest domem dla ludzi i wielu gatunków roślin i zwierząt.

   My Mieszkańcy, Przyjaciele i Goście Leśnej Polany nie wyrażamy zgody na wykonanie utwardzenia dróg asfaltem w Leśnej Polanie, na ulicach: Aleja W. Lipnickiego Aleja Ks. Pyrki Aleja M. Fogga Aleja Wojciechowa Apelujemy do władz naszego samorządu o zachowanie obecnego charakteru i funkcjonalności tych ulic! Chcemy by pozostały one drogami nieutwardzonymi, o niewielkim natężeniu ruchu, służącymi jedynie jako drogi dojazdowe do położonych przy nich posesji. Obecnie ulice te są drogami o naturalnej nawierzchni, współtworzą leśny krajobraz naszej miejscowości.

CHCEMY BY TAK POZOSTAŁO!!!

   Apelujemy do Samorządu Gminy Tarczyn, w szczególności do Pani Burmistrz Barbary Galicz o działania na rzecz ochrony przyrody na terenie naszej miejscowości oraz na rzecz zachowania wyjątkowych walorów krajobrazowych Leśnej Polany.

GMINO TARCZYN! ASFALTOWANIE NIE OCHRONI PRZYRODY W LEŚNEJ POLANIE!!! ZNISZCZY JEJ UNIKATOWY CHARAKTER !!!

   Nasza miejscowość znajduje się w granicach strefy ochronnej Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Do ochrony przyrody i krajobrazu w naszej miejscowości zobowiązują Gminę Tarczyn:

1) Plan Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
2) Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego ws Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

    Apelujemy by nasze władze samorządowe przestrzegały wytycznych i zaleceń zawartych w tych aktach prawa miejscowego!!! Tarczyński Urząd Gminy przygotował projekt modernizacji ulic: Al. W. Lipnickiego oraz Al. Ks. Pyrki. Objęte projektem ulice, które dziś mają charakter dróg leśnych, mają zostać utwardzone asfaltem (nawierzchnią bitumiczną) oraz poszerzone do 12 metrów. Dodatkowo ma tu powstać ciąg pieszo rowerowy oraz parking. Niestety na żadnym etapie prac nad projektem nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Mieszkańcy Leśnej Polany i sąsiednich miejscowości nie mieli wpływu na rozwiązania, które przyjęto w tym projekcie. Rozwiązania te są szkodliwe dla przyrody, walorów krajobrazowych i zdrowia mieszkańców Leśnej Polany. Ponadto by zrealizować projekt konieczne będzie usunięcie kilkudziesięciu dojrzałych i zdrowych drzew, które kolidują z planowaną infrastrukturą. Realizacja tego fatalnego projektu oznacza zniszczenie wyjątkowego krajobrazu naszej miejscowości. Szerokie asfaltowe ulice i betonowe chodniki oraz parkingi oszpecą Leśną Polanę i zniszczą jej parkowo – leśny charakter. Realizacja tego projektu jest zagrożeniem dla występujących tu gatunków chronionych płazów, gadów, ptaków, nietoperzy i owadów. Leśna Polana obejmuje obszar o wysokim stopniu bioróżnorodności: obserwujemy tu ropuchy szare, jaszczurki zwinki, zaskrońce, padalce, nietoperze, jeże, wiewiórki. Występuje tu polski koliber czyli wyjątkowej urody motyl, fruczak gołąbek oraz dziesiątki gatunków ptaków – w tym dzięcioł czarny. Obecne są tu gatunki zwierząt objęte w Polsce ścisłą ochroną, a niektóre wymagają ochrony czynnej. Wszystkie gatunki płazów i gadów w Polsce są objęte ochroną prawną i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. W sprawie ochrony gatunkowej zwierząt obowiązują w stosunku do nich zakazy:
• niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
• niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor,  legowisk, zimowisk lub innych schronień.

  NIE DLA SZKODLIWEJ ASFALTOZY W LEŚNEJ POLANIE!!!

Nie chcemy w naszej miejscowości:

• dróg asfaltowych i betonowej infrastruktury, która powoduje hałas, zanieczyszczenie powietrza i efekt wysp ciepła. Ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi i powoduje nieodwracalne straty przyrodnicze.
• uciążliwego dla mieszkańców (ludzi i zwierząt), znacznego zwiększenia ruchu samochodowego. Realizacja tego projektu spowoduje, że Leśna Polana stanie się „przelotówką” do ul. Piaseczyńskiej, która ma status drogi wojewódzkiej (876)
• krajobrazowego oszpecenia naszej okolicy asfaltową i betonową infrastrukturą, która jest nieestetyczna i po prostu tu nie pasuje!!!

Oczekujemy, że Samorząd Gminy Tarczyn wraz z Panią Burmistrza Barbarą Galicz:


• odstąpi od realizacji złego i niezgodnego z oczekiwaniami lokalnej społeczności projektu modernizacji ulic: Al. Ks. Pyrki ,Al. W. Lipnickiego, Al. M. Fogga, Al. Wojciechowej.
• rozpocznie dialog z mieszkańcami Leśnej Polany, którzy mają prawo decydować o miejscu, w którym żyją!!! Liczymy, że władze naszej gminy wsłuchają się w głos mieszkańców i wspólnie znajdziemy rozwiązanie, które będzie odpowiedzią na realne potrzeby naszej społeczności.

 

NIE POTRZEBUJEMY WIELKOMIEJSKIEGO ASFALTU I BETONU W LEŚNEJ POLANIE. KOCHAMY TO MIEJSCE ZA TO JAKIM JEST TERAZ !!!

 

1a10.jpg

2b5.jpg

3c.jpg

4d.jpg

5e.jpg

657.jpg

747.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Kawęcki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...