Petycja do Rady Gminy Lesznowola w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody Alei 200 Dębów Magdaleńskich 

inbound7574329583829995296.jpgNa podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz na podstawie art. 44 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, mieszkańcy Gminy Lesznowola i miłośnicy lesznowolskiej przyrody w celu zachowania i ochrony szczególnych wartości przyrodniczych lokalnej okazów przyrody ożywionej składamy petycję w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody Alei Dębów w sołectwie Magdalenka. Lokalizacja Alei Dębów: działka ewidencyjna 2116 w Sołectwie Magdalenka. 

Uzasadnienie:

Gmina Lesznowola charakteryzuje się bardzo niską lesistością, która wynosi 13,1 proc (gdzie średnia krajowa to około  30 proc., a w okolicznych gminach np. Podkowa Leśna – 78 proc., Piaseczno - 31,9 proc., a warszawski  Ursynów - 20,8 proc.). Mimo to, zasoby leśne Lasów Sękocińskich, także znajdujących się w sołectwie Magdalenka, są poddawane  intensywnym cięciom w ramach Planu Urządzenia Lasu 2018-2027. 

Dęby są w naszej okolicy rzadkością, a Aleje Magdaleńskie zawierają ich co najmniej 200, dlatego chcielibyśmy objąć je szczególną ochroną. Dęby stanowią pierwotny gatunek grądu, czyli drzewostanu wielogatunkowego, typowego dla tego obszaru Polski. Są to lasy wielogatunkowe, wykazujące ogromną żywotność, bogato porośnięte krzewami i runem leśnym. Aleje okalają trójkątną działkę ewidencyjną 2116 i wraz z wewnętrznym drzewostanem stanowi cenny przyrodniczo, naukowo, kulturowo, historycznie i  krajobrazowo obszar. 

Walory przyrodnicze:

Przedmiotowe skupisko drzew charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gatunków. Z uwagi na dużą ilość  martwego drewna, a także liczne drzewa biocenotyczne z dziuplami oraz gniazdami, miejsce to jest siedliskiem wielu gatunków flory i fauny. Podczas  inwentaryzacji drzew zidentyfikowane zostały odgłosy kosa, kowalika, sikorki modraszki, raniuszka, kruka, myszołowa, dzięcioła pstrego, czarnego i sójki, i to w czasie niskiej aktywności ptaków, które nie wróciły jeszcze ze swoich zimowisk.  Unikalny i wartościowy przyrodniczo charakter stanowią przede wszystkim szpalery okazałych dębów. Ze względu na liczne młode dęby wewnątrz omawianego terenu mamy tu również do czynienia z unikatową możliwością odbudowy grądu. Całość, zarówno sosny, jak też dęby, wraz z młodszymi okazami różnych gatunków stanowią ostoję bioróżnorodności, która podlegać powinna szczególnej ochronie, co zauważa również unijny  prawodawca w Europejskiej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030. 

Walory krajobrazowe:

Dęby tworzą dwa długie szpalery  składające się z co najmniej 200 drzew. Ze względu na opisane  powyżej walory przyrodnicze, obszar skupiska stanowi fragment lasu o charakterze bliskim  naturalnemu, który czyni ten obszar niezwykle atrakcyjnym krajobrazowo. Obszar ten trzeba traktować, jak integralną całość. Dlatego niezbędne jest, aby ten fragment lasu w jak najlepszym stanie zachować.


Walory te doceniają okoliczni mieszkańcy, wybierając ten teren na miejsce swoich spacerów i wycieczek rowerowych, czemu sprzyja możliwość przyjaznego dotarcia do Alei Dębów Magdaleńskich wyremontowaną niedawno ulicą Masztową i wybudowanym wzdłuż ulicy ciągiem pieszo-rowerowym. Aleję Dębów Magdaleńskich mogą odwiedzać także przyjezdni, korzystając z bliskości dużego parkingu usytuowanego przy Cmentarzu Południowym, a także znajdującego się tam przystanku autobusowego. Zachodnia odnoga Alei pokrywa się ponadto z trasą rowerową Szlak Głoskówki.

Walory społeczne i kulturowe:

Aleje Dębów położone są w sąsiedztwie miejscowości, które poddane są silnej presji inwestycyjnej, powodującej, że powierzchnia lasu stale się zmniejsza. W pobliżu znajduje się teren umożliwiający dodatkowo budowę osiedla na ok. 2500 mieszkańców, a właśnie nowi mieszkańcy wybierają tę konkretną lokalizację z powodu bliskości lasu, korzystając z niego rekreacyjnie poszukując wyciszenia i regeneracji. Szpaler dębów od strony tego terenu stanie się więc strefą ekotoniczną dla reszty lasu. Natomiast obszar pomiędzy szpalerami strefą buforową pozwalającą dębom zachować się w jak najlepszym stanie. 

Nie bez znaczenia jest również walor edukacyjny tej części lasu. Dęby stanowią pierwotny gatunek grądu, czyli drzewostanu wielogatunkowego, typowego dla tego obszaru Polski. Są to lasy wielogatunkowe, wykazujące ogromną żywotność, bogato porośnięte krzewami i runem leśnym. Obszar ten jest więc doskonałym miejscem, aby krok po kroku, nieinwazyjnie, w dużym stopniu naturalnie doprowadzić do przebudowy drzewostanu. Ten właśnie proces powinien być wzmocniony działalnością edukacyjną mającą na celu promowanie proekologicznej i wielofunkcyjnej roli lasu, kształtowanie świadomości ekologicznej, uczenie szacunku do lasu. Dodatkowym elementem mogłaby być ścieżka edukacyjna.

Składamy tę petycję z nadzieją, że reprezentujący nas radni poprą nasz wspólny postulat i dla dobra naszej lokalnej wspólnoty wykażą się troską o ochronę najcenniejszych okazów lesznowolskiej przyrody. Jako Państwa wyborcy oczekujemy, że zgodnie z wyborczymi deklaracjami uszanujecie głos mieszkańców Gminy Lesznowola. Ustanowienie pomnika przyrody zapewni temu wyjątkowemu terenowi właściwą ochronę i opiekę pielęgnacyjną. Podpisy zostały zebrane w formie tradycyjnej oraz poprzez platformę internetową https://www.petycjeonline.com/


Liliana Alarm dla Klimatu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Liliana Alarm dla Klimatu do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...