Petycja do Wójta i Rady Gminy Terespol z żądaniem obniżenia stawki opłaty za odpady, przywócenia zwolnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz optymalizacji kosztów gospodarki odpadami.

Gmina Terespol, 16.12.2020

PETYCJA
do Wójta Gminy Terespol i Rady Gminy Terespol
z żądaniem obniżenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, przywrócenia zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz podjęcia skutecznych działań mających na celu maksymalne obniżenie kosztów gospodarki odpadami w naszej gminie.

Podstawa prawna petycji:

 1. art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
 2. art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Adresaci petycji:

 1. Wójt Gminy Terespol, Pan Krzysztof Iwaniuk
 2. Rada Gminy Terespol

 My niżej podpisani, działając w interesie własnym, a przede wszystkim mieszkańców Gminy Terespol, występujemy przeciwko niesprawiedliwemu i drastycznemu podwyższeniu od 1 stycznia 2021 roku opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny (dalej "opłata za odpady selektywne") do wysokości 20 zł miesięcznie od osoby oraz likwidacji zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

 Mając na względzie powyższe nie zgadzamy się na wprowadzenie w życie zapisów Uchwały Nr XI/126/20 Rady Gminy Terespol z 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (dalej "Uchwała Nr XI/126/20") oraz zapisów Uchwały Nr IX/112/20 Rady Gminy Terespol z 23 czerwca 2020 r. uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej "Uchwała Nr IX/112/20").

Żądamy:

 1. obniżenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny przyjętej Uchwałą Nr XI/126/20 do kwoty 16 zł miesięcznie od osoby,
 2. przywrócenia zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny w kwocie 4 zł miesięcznie od osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny,
 3. podjęcia skutecznych działań mających na celu maksymalne obniżenie kosztów gospodarki odpadami w naszej gminie.

 Wejście w życie Uchwały Nr XI/126/20 i Uchwały Nr IX/112/20 spowoduje zwiększenie opłaty za odpady selektywne z 13 zł na 20 zł miesięcznie (wzrost o prawie 54% od osoby), a w przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny z 9 zł na 20 zł miesięcznie (wzrost o prawie 123% od osoby).

 Mając na względzie tak drastyczną podwyżkę należy zauważyć, iż jest ona niewspółmierna do naszych wynagrodzeń i poziomu życia mieszkańców gminy. Co roku w dyskusji nad opłatą za odpady selektywne padają takie same argumenty ze strony Wójta oraz pozostałych urzędników: opłata śmieciowa się nie bilansuje, rosną koszty pracowników, obsługi itp. oraz powstawanie bardzo dużej ilości odpadów zmieszanych wynikającej z prowadzenia niewłaściwej segregacji odpadów i opłata wzrasta.

 Nasuwa się więc wniosek, że nie jest to koniec wzrostu opłat, ponieważ prawdopodobieństwo niebilansowania się opłaty śmieciowej w kolejnych latach jest bardzo duże, a wręcz graniczące z pewnością, ponieważ nikt z samorządu gminy nie podjął skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie takich sytuacji, co w konsekwencji powoduje, że mieszkańcy poprawnie segregujący odpady ponoszą opłaty w podwyższonej kwocie. Stanowczo się temu sprzeciwiamy i jednocześnie żądamy obniżenia miesięcznej wysokości opłaty za odpady selektywne oraz przywrócenia zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

 W sprawie Uchwały Nr XI/126/20 podnoszącej tak drastycznie opłatę za odpady selektywne oraz Uchwały Nr IX/112/20 likwidującej zniżkę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny nie były prowadzone żadne konsultacje społeczne. Radni, jak również mieszkańcy nie otrzymali szczegółowych wyliczeń z podaniem składników kosztów oraz przychodów całej gospodarki odpadami w Gminie Terespol. Wójt przedkładając projekty Uchwały Nr XI/126/20 i Uchwały Nr IX/112/20, a Rada Gminy głosując powyższe uchwały, nie uwzględnili rodzin wielodzietnych, dla których podwyżka może być dylematem: kupić dzieciom jedzenie, czy zapłacić za odbiór odpadów oraz dla osób starszych, których emerytury często nie starczają do przeżycia „od 1-go do 1-go”, na wykup leków i innych niezbędnych do życia wydatków. Należy podkreślić, że nie widzimy, aby nasz samorząd podjął skuteczne działania mające na celu poprawę efektywności i optymalizację kosztów gospodarki odpadami w naszej gminie, co pozwoliłoby na samofinansowanie się systemu lub znaczną jego poprawę.

 Pragniemy zauważyć, że wynagrodzenia nasze nie rosną tak szybko, jak podwyżki opłat i podatków lokalnych w naszej gminie. Zdajemy sobie sprawę, że z uwagi na wzrastające koszty związane z gospodarką odpadami podwyżki są nieuniknione, jednakże patrząc na zatwierdzone stawki w sąsiednich gminach mamy wiele wątpliwości, czy akurat nasze powinny być aż tak wygórowane, zważywszy na fakt, iż gmina jest 100%  udziałowcem w spółce komunalnej EKO-BUG Sp. z o.o., a tym samym ma realny wpływ na optymalizację kosztów usługi i funkcjonowania spółki.

 Mając na względe powyższe, żądamy obniżenia drastycznej podwyżki cen za odpady segregowane oraz przywrócenia zwolnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Wnosimy również o przygotowanie przez Radę Gminy Terespol stosownych uchwał oraz w porozumieniu z Urzędem Gminy Terespol podjęcie skutecznych działań w celu maksymalnego obniżenia kosztów gospodarki odpadami w naszej gminie.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie danych podmiotów wnoszących petycję.

Podpisy osób upoważnionych
do wniesienia petycji

Autorzy petycji:

 1. Łukasz Dragun
  ul. Janowska 105
  Łobaczew Duży
  21-550 Terespol
 2. Gabriel Gryciuk
  ul. Kolejarzy 17/8
  21-540 Małaszewicze
 3. Zenobia Kopeć
  ul. Lipowa 4
  Małaszewicze Duże
  21-540 Małaszewicze
 4. Jarosław Wasil
  Polatycze 42A
  21-550 Terespol

Łukasz Dragun, Gabriel Gryciuk, Zenobia Kopeć, Jarosław Wasil    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Dragun, Gabriel Gryciuk, Zenobia Kopeć, Jarosław Wasil do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...