Petycja o zwolnienie z lub obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami w MiG Skawina dla rodzin wielodzietnych

                                                          Rada Miejska w Skawinie

Szanowni Państwo Radni!


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w Mieście i Gminie Skawina, w zakresie zwolnienia z opłat lub obniżenia opłat dla rodzin wielodzietnych o których mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 z późn.zm.), deklarujących zamieszkanie minimum 5 osób w gospodarstwie domowym. 


Cytując treść petycji Związku Dużych Rodzin Trzy Plus:
“Z badań opracowanych przez prof. dra hab. Włodzimierza Urbaniaka z Wydziału Chemii UAM wynika, że ilość śmieci wytwarzanych przez rodzinę wzrasta wraz z wielkością rodziny od 1 do 4-5 osób. Jednak ilość wytwarzanych przez rodzinę śmieci nie jest bezpośrednio proporcjonalna do ilości członków rodziny. Ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańców gospodarstw jednoosobowych jest prawie dwukrotnie większa niż średnia ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców danego regionu. Ilości zbliżone do średniej wytwarzają gospodarstwa czteroosobowe. Im większa rodzina, tym mniejsza jest ilość śmieci wytwarzanych na osobę. W związku z powyższym stawka opłaty za gospodarowanie odpadami - będąca iloczynem liczby członków rodziny i stawki opłaty - nie odzwierciedla rzeczywistej wielkości ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kosztów związanych z wywozem i utylizacją śmieci. Sposób naliczania opłaty w bardzo wysokim i niesprawiedliwym stopniu obciąża duże rodziny, jest niezgodny z podstawowymi zasadami sprawiedliwości społecznej i sprzeczny z budowaniem spójnej polityki rodzinnej, uznającej za priorytetowe i strategiczne działania na rzecz rodzin wychowujących dzieci.”


Ponieważ obecny sposób naliczania opłat nie uwzględnia zasady sprawiedliwego partycypowania w kosztach wnioskujemy o urealnienie obciążeń finansowych
i dostosowanie ich do rzeczywiście generowanej przez dane gospodarstwo domowe ilości odpadów.
Ponadto rodziny wielodzietne, jako zasoby i źródła dobrobytu są siłą napędową społeczności lokalnych. Zwolnienie rodzin wielodzietnych z opłat za wywóz śmieci lub znaczące obniżenie opłat stanowić́ będzie dla nich realną pomoc finansową.


Wiele gmin stosuje elementy polityki prorodzinnej poprzez przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny, ich brak powoduje nierówności społeczne .

Z uszanowaniem, 
Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Gosia Kisiel do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...