Petycja przeciw przymusowi szczepień i globalnej kontroli / Petition against compulsory vaccination and global control

Stop COVID-1984

Petycja do Rządów i Parlamentów wszystkich państw świata 

Pod pretekstem epidemii COVID-19 doszło do naruszeń niezbywalnych praw obywateli na skutek nieproporcjonalnego i nieuzasadnionego ograniczania fundamentalnej wolności na całym świecie, w tym dotyczących przymusowych procedur medycznych. Ponieważ z każdą z nich wiąże się ryzyko, od czasu procesów norymberskich, procedur medycznych nie można przeprowadzać bez zgody i przymuszać do ich przeprowadzenia. 

Jest ryzyko, musi być wybór! 

Nie chcemy “nowej normalności” i totalnej kontroli wprowadzanej na fali wywołanej przez media paniki! 

W związku z tym żądamy:

  1. Respektowania prawa do wolnej i świadomej zgody oraz odmowy zgody na leczenie i szczepienia, a także zakazu jakichkolwiek jawnych lub ukrytych form wymuszania procedur medycznych. 
  2. Zakazu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia przez prywatne podmioty. Przejrzystości kryteriów ogłaszania pandemii przez WHO i jej działania oraz ujawnienia jaka była rola podmiotów ją finansujących i ich faktyczny wpływ na decyzje. 
  3. Wzywamy do dochodzenia w sprawie „Fundacji Billa i Melindy Gatesów”, powiązanych z nią firm i organizacji oraz jej wpływu na WHO, inne organizacje międzynarodowe oraz na rządy i podejmowane decyzje. 
  4. Wycofania obostrzeń prawa wprowadzonych na fali paniki koronawirusowej, w tym mających na celu totalną kontrolę i zmierzających do likwidacji transakcji gotówkowych.
  5. Wprowadzenia zaleceń, a nie obowiązków związanych z sytuacją epidemiologiczną – wzorem Szwecji.
  6. Respektowania wolności słowa i prawa do zgromadzeń publicznych.

Stop COVID-1984

Petition to Governments and Parliaments of All Countries 

Under a pretense of the COVID-19 epidemic, inalienable rights of citizens have been violated, as a result of disproportionate and unjustified restrictions on fundamental freedom worldwide, including those related to coercive medical procedures. As each of them poses a risk, since the Nuremberg trials, medical procedures cannot be performed without consent and one cannot be forced to carry them out.  

if there is a risk, there must be a choice! 

We don’t want „new normality” and total control introduced on the wave of panic caused by the media! 

Therefore, we demand: 

1. Respecting the right to free and informed consent and refusal of treatment and vaccinations, and also prohibiting any overt or covert forms of coercion to medical procedures. 

2. Prohibition of financing of the World Health Organization by private entities. Transparency of the criteria for announcing of pandemics by the WHO and its actions, and disclosure of the role of the financing entities and their factual influence on decisions. 

3. Investigation into the Bill and Melinda Gates Foundation, affiliated firms and organizations, and its influence on the WHO, other international organizations, and on governments and decisions made. 

4. Withdrawal of the restrictions introduced on the wave of coronavirus panic, including those intended to eliminate cash transactions, leading to introduction of total control. 

5. Introduction of recommendations, not obligations, related to the epidemiological situation – modeled after Sweden. 

6.Respecting of freedom of speech and the right to public assembly. 

www.stopcovid1984.pl

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Justyna Socha do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...