Petycja w sprawie obniżenia opłaty stałej w przedszkolu Oxford w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała dn. 05.04.2020.

 

Rodzice podopiecznych

Anglojęzycznego Przedszkola
Montessori Oxford Pre-School.



Do Dyrekcji Anglojęzycznego Przedszkola
Montessori Oxford Pre-School 

ul. Krakowska 30 

4
3-300 Bielsko-Biała

 

Szanowna Pani Dyrektor,

My, rodzice dzieci uczęszczających do Anglojęzycznego Przedszkola Montessori Oxford Pre-School, w związku z panującą obecnie pandemią oraz wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie usług świadczonych przez placówki oświatowe wnosimy o obniżenie opłaty za czesne. Zgodnie z umową czesne naliczane jest z tytułu świadczenia usługi opieki nad dzieckiem oraz edukacji. Na chwilę obecną Przedszkole zapewnia jedynie 30 minut z 3h edukacji w zakresie języka angielskiego. Inne zajęcia nie odbywają się wcale, lub mają formę szczątkową. Zdajemy sobie sprawę iż dzieci w tym wieku nie są w stanie wysiedzieć przed komputerem 3h dziennie, ponadto żadne media nie są w stanie zastąpić kontaktu nauczyciel – dziecko. Jako iż Przedszkole nie wywiązuje się z części umowy (w zakresie opieki) wnosimy o obniżenie czesnego do 50% wartości tj. 320 zł.

Łącząca Nas umowa jest umową wzajemną, na podstawie której obie strony są zobowiązane do konkretnych świadczeń. Jak wiemy, z przyczyn niezależnych od Nas, Pani świadczenie obecnie w znacznej mierze jest niemożliwe do spełnienia. Zgodnie z treścią przepisu z art. 495 § 2 k.c., jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że strona, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe, jest zwolniona od niego w takim zakresie, w jakim jest ono objęte niemożliwością następczą i może żądać tylko odpowiedniej części świadczenia wzajemnego – żądanie całości świadczenia wzajemnego poczytuje się za niedopuszczalne i stanowiące bezpodstawne wzbogacenie w myśl przepisu z art. 409 k.c. (zob. G. Stojek [w:] M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), Komentarz do art. 495, LEX 2020). Z publicznie dostępnych informacji medialnych wiemy, iż zarówno państwo jak i samorządy (a z całą pewnością Miasto Bielsko-Biała) oferują pakiety wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, z uwagi na panującą epidemię – jest to okoliczność, która również powinna przemawiać za choćby częściowym obniżeniem czesnego. Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z treścią przepisu z art. 494 § 2 zd. 2 mamy prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla Nas znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony cel umowy.

Rozumiemy Państwa trudną sytuacje, jednak prosimy o zrozumienie naszej pozycji. Pragniemy dojść do porozumienia akceptowalnego dla obydwu stron, dlatego nie prosimy o całkowite zwolnienie z opłat czesnego do czasu zakończenia stanu epidemii, ale o obniżenie opłaty o 50% (z naszej wiedzy wynika, że na podobny krok zdecydowały się inne placówki niepubliczne w Bielsku a także placówki wymienione przez Panią w wiadomości na mobi dzienniku). Sądzimy, iż jest to sprawiedliwy kompromis pozwalający obydwu stronom przetrwać ten trudny czas. Na chwilę obecną nikt nie jest w stanie przewidzieć jak długo potrwa zaistniała sytuacja i kiedy dzieci będą mogły wrócić do normalnego trybu nauki.

Mamy nadzieję na zawarcie proponowanego kompromisu ponieważ nie są nam świadczone usługi opiekuńcze i przedszkole jest zamknięte - wszyscy rodzice bez wyjątku muszą przejąć rolę opiekunów i nauczycieli. Wiąże się to ze znaczną redukcją naszych dochodów, nieraz znacznie przekraczającą wysokość miesięcznego czesnego. Obecnie panująca sytuacja gospodarczo-ekonomiczna dotyczy wszystkich rodziców, niezależnie od tego czy pracujemy na etatach czy też prowadzimy własne działalności. Wielu z nas musiało udać się na urlopy, zmuszeni jesteśmy zawieszać prace naszych firm. W tych ciężkich czasach borykamy się z wieloma problemami. Chcieliśmy również zaznaczyć, że koszty eksploatacyjne Przedszkola w obecnej sytuacji są dużo niższe, a zatrudniony personel może korzystać z rozwiązań rządowych wprowadzonych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Pragniemy także zauważyć, iż dotacje wypłacane z Urzędu Miasta za każdego podopiecznego przedszkola nie zostały wstrzymane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c.

Bardzo cenimy Pani placówkę i wszystkich Nauczycieli. Każdy z nas chciałby, aby nasze dzieci wróciły jak najszybciej do przedszkola. Wszyscy pragniemy powrotu do normalności. Nie chcemy konfliktów, które mogłyby prowadzić do zaostrzenia i tak już niezmiernie trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Zależy nam jedynie na uczciwym i akceptowalnym dla obydwu stron kompromisie. Uważamy, iż obniżenie czesnego o 50% jest sprawiedliwe i w pełni uzasadnione.

Dziękujemy i liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Z poważaniem
Rodzice podopiecznych 
Anglojęzycznego Przedszkola Montessori Oxford Pre-School.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Katarzyna do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook