Petycja z żądaniem podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zwiększenia wyceny świadczeń, ryczałtu oraz zapłaty świadczeń wykonanych ponad limit dla NCM w Nowym Dworze Maz.

 

Pan Michał Dzięgielewski - p.o Dyrektora Mazowieckiego
Oddziału NFZ

  

My, mieszkańcy powiatu nowodworskiego,

mając na względzie sytuację Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz., na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, w związku z art. 7 – 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zwiększenia wyceny świadczeń przy jednoczesnym zwiększeniu ryczałtu oraz wnioskujemy o zapłatę świadczeń wykonanych ponad limit dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uzasadnienie

Nasz szpital, podobnie jak inne szpitale w Polsce, odnotowuje ciągłe straty oraz utratę płynności finansowej. W porównaniu z rokiem 2018, wykonanie w oddziałach szpitalnych NCM zwiększyło się o 17%, co daję kwotę nadwykonań za pierwszy kwartał bieżącego roku w wysokości 672.148, 89 zł. Ponadto, za pierwsze półrocze 2019 r. Nowodworskie Centrum Medyczne osiągnęło stratę w wysokości 1.458.580,95 zł., przy czym nadwykonania wyniosły 1.676.979,61 zł. Istotne jest to, iż do 2016 r. NCM osiągał dodatni wynik finansowy. Jednak wprowadzenie wymaganych podwyżek płac oraz wzrost norm zatrudnienia spowodowały systematyczne pogarszanie się sytuacji nowodworskiej placówki. W związku z wejściem w życie ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NFZ zapewnia jedynie refundację stawki zasadniczej i dodatku stażowego. Inne koszty związane z zatrudnieniem, pochodne, dodatki, wynagrodzenia za dyżury spadły na NCM. Koszty związane z działalnością naszego szpitala wciąż rosną, powodując coraz większą stratę finansową i utratę płynności  finansowej. Sytuacja staje się dramatyczna, zaczyna brakować środków na bieżącą działalność. 

W trosce o bezpieczeństwo i odpowiedni poziom leczenia w NCM w Nowym Dworze Maz. prosimy o podjęcie działań, które poprawią sytuację naszego szpitala.


Anna Maliszewska, Katarzyna Kręźlewicz - radne Powiatu Nowowdworskiego    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook