podanie w sprawie fakultetów

Warszawa, dnia 01.09.2011 r.

Do Dziekana Wydziału Psychologii
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
prof. dr hab. Jerzego Karyłowskiego

 

Szanowny Panie Dziekanie, my niżej podpisani 1 studenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie zwracamy się z prośbą o poszerzenie oferty fakultetów na rok akademicki 2011/2012. Swoją prośbę motywujemy chęcią poszerzania wiedzy oraz rozwijania umiejętności praktycznych.
Fundamentalnym prawem każdego studenta jest prawo do nauki i poszerzania swojej wiedzy. Jednakże, tegoroczna oferta fakultetów wielu osobom to uniemożliwia. Przyczynia się do tego brak wielu zajęć wchodzących w skład małych specjalności, przez co wielu studentów, ze starszych roczników, traci bezpowrotnie możliwość ukończenia danej specjalności.
Z przykrością przyjmujemy rezygnację z zajęć warsztatowych na rzecz zwiększenia liczby wykładów. Fakultety te cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród studentów. Umożliwiały im one rozwijanie swoich zdolności i wcielanie wiedzy w praktykę. Żywimy głębokią nadzieje, że hasło SWPS „Z teorią w praktykę” nie stanie się tylko hasłem o znaczeniu marketingowym.
Ponadto od br. akademickiego studenci studiów stacjonarnych nie mają możliwości zapisu na fakultety w trybie weekendowym. Rozumiemy, że pierwszeństwo przy zapisach powinni mieć studenci studiów niestacjonarnych, jednakże gdyby po zakończeniu ich zapisów zostały wolne miejsca na zajęcia studenci studiów stacjonarnych są chętni skorzystać z nich i uczęszczać na zajęcia w weekendy. Oferta studiów niestacjonarnych jest o wiele bogatsza od oferty dla studiów stacjonarnych. Pragniemy, aby oferty były jednakowe, aby każdy student (niezależnie od trybu, w ktorym studiuje) mógł uczęszczać na podobne zajęcia.
Dodatkowo studentom studiów stacjonarnych została odebrana możliwość zapisywania się na fakultety wakacyjne. Jedynie studenci studiów zaocznych mogą korzystać z tej oferty. Pragniemy, aby każdy student (zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych) miał możliwość zapisu na wszystkie fakultety wakacyjne w każdym trybie.

Nasze postulaty to:

  1. Zwiększenie liczby fakultetów związanych z psychologią na rok akademicki 2011/2012.

  2. Zwiększenie liczby zajęć odbywających się w danym roku akademickim wchodzących w skład poszczególnych małych specjalności.

  3. Przywrócenie i poszerzenie oferty fakultetów warsztatowych.

  4. Przywrócenie dawnego systemu zapisów na fakultety. Umożliwiał on zapisanie się w roku akademickim na większą niż obecnie liczbę fakultetów. Był to system korzystny dla wielu studentów.

  5. Przywrócenie studentom studiów stacjonarnych możliwości zapisu na fakultety w trybie niestacjonarnym (po zakończeniu zapisów studentów studiów niestacjonarnych).

  6. Przywrócenie studentom studiów stacjonarnych możliwości zapisu na fakultety wakacyjne.

  7. Ujednolicenie oferty fakultetów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Z wyrazami szacunku,
Studenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

1 Podpisy znajdują się w załączniku do podania