Praca jednozmianowa w prokuraturze

Szanowny Pan
Bogdan Święczkowski
I Zastępca Prokuratora Generalnego
Prokurator Krajowy

PETYCJA
ws. jednozmianowej organizacji pracy
w powszechnych jednostkach prokuratury

MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury i wszyscy składający podpisy niniejszym składają petycję o utrzymanie w powszechnych jednostkach prokuratury jednozmianowej organizacji pracy.

W swoim piśmie z dnia 11 maja 2020 r. – Znak: PK I BP 024.8.2020 – adresowanym do prokuratorów regionalnych i okręgowych zobowiązał Pan pracodawców do wprowadzenia dwuzmianowego systemu czasu pracy. Swoje polecenie oparł Pan na obostrzeniach związanych z istnieniem zagrożenia epidemicznego, jednocześnie wskazując na konieczność zapewnienia realizacji ustawowych zadań prokuratury oraz stworzenie takiej organizacji pracy, która m.in. wyłącza możliwość bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami wykonującymi pracę na poszczególnych zmianach. 

Powyższe rozwiązanie nie wywołało zamierzonego efektu. W praktyce dochodzi do kontaktu między osobami pracującymi na różnych zmianach, a dodatkowo, przynajmniej w niektórych zakładach pracy, doszło do zmiany organizacji pracy bez skutecznych zmian regulaminu pracy. Ponadto, jak wynika z otrzymanych przez organizację związkową informacji, wprowadzone zmiany wpłynęły negatywnie na wykonywanie zadań prokuratury. Często zdarzają się bowiem sytuacje, że czynności, które dotąd mogły być wykonane od razu, muszą oczekiwać na stawienie się w zakładzie pracy pracownika, który swoje obowiązki wykonuje na innej zmianie.

Wprowadzone rozwiązania nie zapobiegły także uchronieniu się przed zakażeniem przez pracowników prokuratur – czego przykładem jest Prokuratura w Nowym Sączu.

Mając na uwadze powyższe, organizacja związkowa stoi na stanowisku, że wprowadzanie dwuzmianowego systemu pracy mija się z celem, stanowi dodatkowe utrudnienia nie tylko dla pracowników, ale także pełnomocników procesowych oraz interesantów. Zakłóca także prawidłową współpracę sekretariatów prokuratury i sądów powszechnych.

Niniejszą petycję organizacja związkowa wnosi w interesie publicznym oraz reprezentując zbiorowe interesy pracowników – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 t.j.).

Reprezentująca składających petycję wyraża zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, jej danych osobowych.


Edyta Odyjas - MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Edyta Odyjas - MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...