Protest środowiska akademickiego przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych oraz naukę języka regionalnego

Stanowisko ludzi nauki i badaczy problematyki mniejszościowej dotyczące obcięcia przez parlament RP subwencji na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022  

17 grudnia 2021 r.  

Jako przedstawiciele środowiska akademickiego:

- naukowcy wywodzący się ze środowisk mniejszościowych,

- badacze zajmujący się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych

- oraz akademicy, którym sprawy mniejszościowe są bliskie z powodów obywatelskich i etycznych

z oburzeniem przyjęliśmy fakt decyzji Sejmu RP z dn. 17 grudnia 2021 r. o obniżeniu o niemal 40 mln PLN w budżecie państwa na rok 2022 subwencji przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w Polsce. 

Przyjęta w budżecie państwa na 2022 r. poprawka Klubu PiS (pierwotnie zgłoszona jako poprawka posła Janusza Kowalskiego), wsparta przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu RP, bez wątpienia negatywnie wpłynie na realizację zadań mających na celu podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej obywateli polskich, należących do mniejszości oraz poskutkuje radykalnym ograniczeniem możliwości realizowania praw przyznanych grupom wymienionym w Ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w Europejskiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych i w pozostałych aktach prawnych, dotyczących kwestii mniejszościowych, praw człowieka i praw obywatelskich, podpisanych przez rząd RP po przełomie demokratycznym 1989/90.

Nasz szczególny niepokój budzi mechanizm rozstrzygania w powyższej sprawie z zastosowaniem zasady divide et impera, który wzbudza wątpliwości natury prawno-politycznej i etycznej, a także ugruntowuje negatywne stereotypy i uprzedzenia narodowościowe.

Sprzeciwiamy się działaniom dyskryminacyjnym, zmierzającym do instrumentalizowania i ograniczenia ustawowych praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Kaszubów) w Polsce. Działania te, naszym zdaniem, świadczą o nieposzanowaniu przez rząd RP i większość parlamentarną zasad demokratycznego dialogu i praw obywatelskich, przysługujących każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także należącemu lub przyznającemu się do ww. mniejszości.

Ze szczególnym oburzeniem przyjmujemy fakt, iż podejmowane decyzje uderzają w najmłodszych – dzieci i młodzież ze środowisk mniejszościowych, którym ogranicza się prawa do pielęgnowania własnej kultury i języka.

Jako ludzie nauki oraz badacze problematyki narodowościowej i etnicznej doskonale zdajemy sobie sprawę z dalekosiężnych negatywnych konsekwencji stygmatyzowania którejkolwiek z mniejszości, także z potencjalnych konfliktów o charakterze narodowym i etnicznym. Przeciwko takim praktykom zdecydowanie protestujemy i oczekujemy zaprzestania działań dyskryminacyjnych.

 

Die Position von Wissenschaftlern und Forschern von Minderheitenfragen in Bezug auf die Kürzung der Subventionen für Bildung im Bereich der Sprachen nationaler und ethnischer Minderheiten und der Regionalsprache durch das polnische Parlament im Haushalt für das Jahr 2022                

Am Freitag, den 17. Dezember 2021 

Als Vertreter der akademischen Gemeinschaft: - Wissenschaftler aus Minderheitenkreisen, - Forscher, die sich mit Fragen nationaler und ethnischer Minderheiten befassen - und Akademiker, denen die Minderheitenfragen aus staatsbürgerlichen und ethischen Gründen nahe stehen, haben wir mit Empörung von der Entscheidung des Sejms der Republik Polen vom 17. Dezember 2021 erfahren, die Subvention für den Unterricht von Minderheiten- und Regionalsprachen in Polen im Staatshaushalt für das Jahr 2022 um fast 40 Millionen PLN zu kürzen.

Die im Staatshaushalt für 2022 angenommene Änderung der PiS-Fraktion (ursprünglich als Änderungsantrag des Abgeordneten Janusz Kowalski eingereicht), die vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft unterstützt und vom Ausschuss für öffentliche Finanzen des Sejms der Republik Polen positiv bewertet wurde, wird sich zweifellos negativ auf die Umsetzung der Aufgaben auswirken, die darauf abzielen, die nationale, ethnische und sprachliche Identität der polnischen Bürger, die Minderheiten angehören, zu wahren, und wird zu einer radikalen Einschränkung der Möglichkeit führen, die in mehreren Gesetzen gewährten Rechte dieser Gruppen auszuüben: im Gesetz vom 6. Januar 2005 über nationale und ethnische Minderheiten und die Regionalsprache, in der Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997, in der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen und in anderen Rechtsakten über Minderheitenfragen, Menschenrechte und Bürgerrechte, die von der Regierung der Republik Polen nach dem demokratischen Durchbruch von 1989/90 unterzeichnet wurden.

Wir sind besonders über den Mechanismus zur Beilegung des oben genannten Falls besorgt, der des Grundsatzes divide et impera entsprechend erfolgt, welcher rechtliche, politische und ethische Zweifel aufwirft und negative Stereotypen und nationale Vorurteile verstärkt. Wir lehnen diskriminierende Maßnahmen ab, die darauf abzielen, die gesetzlichen Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten und der Gemeinschaft, die die Regionalsprache (Kaschubisch) in Polen verwendet, zu instrumentalisieren und einzuschränken. Diese Handlungen zeugen unserer Meinung nach von der mangelnden Achtung der polnischen Regierung und der parlamentarischen Mehrheit auf die Grundsätze des demokratischen Dialogs und der Bürgerrechte, worauf alle Bürger der Republik Polen, einschließlich diejenigen, die den oben genannten Minderheiten angehören, Anspruch haben.

Wir sind besonders über die Tatsache empört, dass die getroffenen Entscheidungen die Jüngsten treffen – Kinder und Jugendliche aus Minderheitenkreisen, die in ihrem Recht, ihre eigene Kultur und Sprache zu kultivieren, eingeschränkt werden.

Als Wissenschaftler und Forscher nationaler und ethnischer Fragen sind wir uns der weitreichenden negativen Folgen der Stigmatisierung jeglicher Minderheit sowie potenzieller Konflikte nationaler und ethnischer Natur bewusst. Daher protestieren wir entschieden gegen solche Verfahren und erwarten die Einstellung diskriminierender Aktivitäten.


Cezary Obracht-Prondzyński    Skontaktuj się z autorem petycji