RATUJMY ZAKRZÓWEK! ZIELONY ZAKRZÓWEK DLA POKOLEŃ!

zakrzowek_mapka3.jpg

RATUJMY ZAKRZÓWEK!
ZIELONY ZAKRZÓWEK DLA POKOLEŃ!  

Zakrzówek jest unikalnym i wyjątkowym miejscem na mapie Krakowa,

nie tylko w skali miasta, ale i całego kraju. Należy do siedmiu uznanych „cudów Polski”. Trudno gdzie indziej znaleźć w centrum tak duży,  różnorodny teren parkowo-leśny, ze zbiornikiem  wodnym, z rzadkimi gatunkami fauny i flory (częściowo tylko chronionymi użytkiem ekologicznym), skałkami i ścianami wspinaczkowymi. Zakrzówek to jednocześnie Chorwacja, Central Park i obszar chronionej  przyrody – nasza przestrzeń, nasz wspólny raj.

Niestety, Zakrzówek taki, jakim go znamy, jaki jest obecnie - wkrótce może zniknąć! Zabudowa deweloperska znowu i nieustannie zagraża temu unikatowemu miejscu!  Trudno uwierzyć, że w najbliższej przyszłości zamiast użytku ekologicznego, zamiast łąk, zarośli i drzew mogłyby tu powstać bloki zasłaniające widok na skałki oraz gęsta sieć wybetonowanych dróg osiedlowych, dojazdów i parkingów.

JEŚLI KOCHASZ ZAKRZÓWEK TAKI, JAKIM JEST DZISIAJ, PRZECZYTAJ I PODPISZ TĘ PETYCJĘ! POMÓŻ NAM WALCZYĆ O TO MIEJSCE!

Presja inwestycyjna znowu grozi zniszczeniem tego unikalnego obszaru!

W obecnej sytuacji postępujących zmian klimatycznych ochrona ekosystemu Zakrzówka,  ochrona rzadkich zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku, zachowanie tak dużego obszaru retencji wody - to szansa zatrzymania katastrofy ekologicznej. To ratowanie przed zalewaniem wodą najbliższych osiedli, zachowanie korytarza przewietrzania miasta, to walka z zanieczyszczeniem miasta spalinami i hałasem, to zachowanie natury w jej niezmiennej formie - dla  kolejnych pokoleń. Decyzje dotyczące przyszłości Zakrzówka nie mogą być podejmowane wyłącznie pod wpływem kryteriów ekonomicznych!

Dlatego też my, niżej podpisani, apelujemy do Prezydenta Miasta Krakowa i radnych Rady Miasta Krakowa o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań w celu ochrony Zakrzówka wraz z rezerwą pod kanał ulgi Wisły.

Żądamy od władz Miasta Krakowa:

1.  Zachowania całego Zakrzówka oraz całej rezerwy pod Kanał Ulgi (w tym obszarów wykraczających  poza obręb załączonej mapy) jako ogólnodostępnego terenu zielonego, bez ingerencji deweloperskiej, oraz zagwarantowania tego w przygotowywanym projekcie „planu ogólnego dla miasta Krakowa”.  Na podstawie art. 13i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029) Rada Miasta Krakowa podjęła 17 stycznia 2024 r. uchwałę nr CXXVI/3470/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa. Konsultacje do planu właśnie trwają, a uwagi zbierane są tylko do 26 kwietnia b.r. Plan ogólny jest najważniejszym dokumentem planistycznym w Krakowie, który ma zastąpić dotychczasowe Studium zagospodarowania. Nie może w nim zabraknąć zielonego Zakrzówka ani zielonego terenu rezerwy pod Kanał Ulgi!

2.  Wycofania się z umowy  na budowę drogi do pierwszego bloku na Zakrzówku, zaplanowanego między ul. Wyłom a ul. Twardowskiego i odstąpienia od budowy tej drogi (pkt B na mapie), biegnącej przez środek łąk. Tzw. drogaKDD.7, pozornie dla pożytku publicznego, powstaje obecnie przy pomocy ustawy autostradowej ZRID, ale służyć ma wyłącznie dojazdowi do nowych, komercyjnych bloków mieszkalnych, planowanych w zasięgu występowania wielu gatunków chronionych.

3.  Poszerzenia istniejącego użytku ekologicznego „Zakrzówek” o obszar łąk między ulicami Twardowskiego i Wyłom oraz na zachód od ul. św. Jacka. To teren występowania m.in. traszki grzebieniastej,  kumaka nizinnego, motyli modraszka i czerwończyka, licznych gatunków nietoperzy czy węża gniewosza – objętych ścisłą ochroną i wpisanych do „Czerwonej księgi gatunków zagrożonych wyginięciem”. W tej chwili trwają przygotowania do budowy pierwszego bloku między ul. Twardowskiego a Wyłom (na mapie pkt A), bezpośrednio przy użytku ekologicznym – a tych bloków może powstać więcej! Budowa bloków z garażami podziemnymi w tym miejscu zaburzy naturalne osie widokowe na Zakrzówek oraz przyśpieszy już postępujące obniżanie się poziomu wody, co pociąga za sobą tragiczne skutki dla fauny i flory całego ekosystemu Zakrzówka.

4.  Realizacji zielonego przecięcia ul. św. Jacka, zapisanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Rejon św. Jacka/Twardowskiego” (na mapie nr 1). Ma ono ograniczyć szkodliwy dla środowiska przyrodniczego ruch tranzytowy przez Zakrzówek i stworzyć bezpieczny korytarz ekologiczny dla zwierząt chronionych - pomiędzy rezerwą pod kanał ulgi a użytkiem ekologicznym.

5.  Bezwzględnego zachowania zielonego charakteru obszaru Zakrzówka i kanału ulgi oraz sukcesywnego wykupu tych terenów, obecnie zagrożonych inwestycjami. Ta unikalna zielona enklawa stanowi – poza walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi  - niezwykle ważny korytarz przewietrzania miasta oraz łączy się z europejskim korytarzem ekologicznym doliny Wisły ECONET-PL o znaczeniu międzynarodowym.

Z uwagi na powyższe - my wszyscy, niżej podpisani, kierujemy tę petycję do władz miasta, domagając się ochrony tego unikalnego terenu.

Chcemy parku i użytku ekologicznego, cichych i spokojnych alejek pieszych, natury oraz ochrony siedlisk gatunkowych zagrożonych wyginięciem zwierząt i roślin!

Ratujmy Zakrzówek!

W imieniu mieszkańców i sympatyków Zakrzówka:
Elżbieta Pytlarz, Sylwia Żmudzińska-Rykała i Władysława Adamska-Szostak

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy:
petycja.zakrzowek at gmail.com


Elżbieta Pytlarz, Sylwia Żmudzińska-Rykała i Władysława Adamska-Szostak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Elżbieta Pytlarz, Sylwia Żmudzińska-Rykała i Władysława Adamska-Szostak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...