Utworzenie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska pod Krakowem

Gorąco zachęcamy do poparcia petycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody "Mała Puszcza Kleszczowska" w niezwykle cennych przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie lasach pod Krakowem.  

logo_d.png

Projektowany rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice, pomiędzy miejscowościami: Kochanów, Kleszczów, Nielepice, Rudawa. Powierzchnia: 100,37ha + otulina 26,79ha.

3b2.jpg

2b4.jpg

Pełną treść wniosku o utworzenie rezerwatu można pobrać tutaj.  

Wybrane fragmenty z wniosku:  

[...] Wstępne rozpoznania różnorodności gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz zachowania dziedzictwa geologicznego przeprowadzone w roku 2020 wskazują, że obszar ten stanowi wyjątkowo cenny fragment w Nadleśnictwie Krzeszowice pod względem przyrodniczym i geologicznym.

[...] Objęcie ochroną rezerwatową tego fragmentu lasu ma także wielkie znaczenie społeczno-kulturowe zarówno dla dobra ogólnonarodowego, mieszkańców pobliskiej aglomeracji Krakowa jak i lokalnych mieszkańców. Społeczne zainteresowanie tym terenem i starania o utworzenie tu rezerwatu dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych ma też wymiar symboliczny. W lasach należących do Skarbu Państwa, czyli do wszystkich obywateli, wysłuchanie ich głosów i postulatów wzmacnia związki emocjonalne z tym fragmentem lasu i daje poczucie współuczestniczenia w ocaleniu cennych biologicznie fragmentów lasu.

[...] Mając na uwadze mały udział terenów leśnych z ochroną bierną w Polsce jest w pełni zasadne wnioskowanie o objęcie ochroną prawną 100,37 ha tak wyjątkowego terenu leśnego w formie rezerwatu przyrody.

[...] Rezerwat Mała Puszcza Kleszczowska dobrze uzupełni sieć rezerwatów województwa małopolskiego – szczególnie rezerwatów leśnych służących zachowaniu i spontanicznemu rozwojowi zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym, w tym siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Scharakteryzowane siedliska leśne projektowanego rezerwatu tworzą wyjątkową mozaikę, która warunkuje występowanie bogatej palety gatunków fauny, fungi i flory z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami. Na podkreślenie zasługuje występowanie tu przyrodniczych siedlisk Natura 2000, w tym siedliska priorytetowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność. Są to jaworzyny górskie z języcznikiem (9180- Phyllitido-Aceretum). Ma ono reliktowy charakter i jest unikatowe na Wyżynie Krakowskiej. Nie umniejsza to rangi i bogactwa pozostałych. Rezerwat stworzy więc szansę zachowania tej wyjątkowej bioróżnorodności, jaka ma tutaj miejsce dla obecnych i przyszłych pokoleń.

[...] Zachowanie tych cennych fragmentów przyrody leśnej może stać się wyjątkowym miejscem przeżyć dla wrażliwych na piękno osób, przy unormowaniu ruchu turystycznego. Natomiast brak ochrony tych cennych starych lasów, powoduje wiele konfliktów i napięć społecznych i nie służy wypracowaniu dróg konstruktywnego dialogu między użytkownikami lasów a gospodarzami (którzy administrują majątkiem państwowym, należącym do obywateli). Zatem wobec jasno wyrażonej przez lokalną społeczność potrzeby ochrony tego fragmentu lasu oraz zebranie danych na temat wartości przyrodniczych, tym bardziej zasadne jest objęcie go ochroną prawną w formie rezerwatu.

[...] Uznanie omawianego fragmentu terenu za rezerwat przyrody będzie społecznie odebranym komunikatem, że przyroda jest chroniona, a odpowiedzialny za ochronę przyrody urząd realizuje swoje ustawowe obowiązki. Rezerwaty przyrody są cenne jako sposób identyfikacji miejsca i jego szczególnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Rezerwaty są powszechnie (i nie bez racji) postrzegane jako crème de la crème przyrody. Dla niektórych gmin czy nadleśnictw, posiadanie rezerwatu/rezerwatów przyrody jest powodem do szczególnej dumy i potwierdzeniem wybitnych, unikatowych walorów danego miejsca.  

 

Informacja o projektowanym rezerwacie na naszej stronie, na FB, na Twitterze.

------------------------------------------------------------------------------------

Treść petycji

 

Pan Dyrektor Rafał Rostecki

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

ul. Mogilska 25

31-542 Kraków  

 

PETYCJA W SPRAWIE UTWORZENIA REZERWATU MAŁA PUSZCZA KLESZCZOWSKA ORAZ MORATORIUM NA WYCINKI NA TERENIE PROJEKTOWANEGO REZERWATU  

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

Biorąc pod uwagę przesłanki przedstawione we wniosku o utworzenie rezerwatu przyrody "Mała Puszcza Kleszczowska" złożonego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 29.12.2020 popieramy postulat utworzenia tego rezerwatu.

Równocześnie prosimy o poparcie wniosku z dnia 31.12.2020 do Nadleśnictwa Krzeszowice o zawieszenie wycinek oraz prac przygotowawczych do wycinek na terenie objętym projektowanym rezerwatem.  

Z poważaniem

Anna Treit i Kaja Hołubowska w imieniu inicjatywy „Ratujmy kleszczowskie wąwozy” wraz z załączoną listą sygnatariuszy niniejszej petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Treit do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...