Społeczny kandydat na Rzecznika Praw Dziecka 2023

Szanowni Parlamentarzyści i Parlamentarzystki,

14 grudnia br. wygasa kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Sejm RP niebawem zdecyduje, kto obejmie ten urząd na kolejne 5 lat. A będą to lata szczególne, bowiem w obszarze ochrony dzieci stoją przed nami ogromne wyzwania. Czas pandemii wyraźnie pokazał zarówno zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, ale także dotkliwy brak osób i miejsc dających wsparcie dzieciom. Nagłaśniane przez media przypadki przemocy wobec dzieci wskazują na konieczność opracowania i wdrożenia Narodowej Strategii Ochrony Dzieci przed Przemocą, a wojna w Ukrainie na konieczność budowania międzykulturowych programów w placówkach oświatowych.

W imieniu środowiska osob działających w gminnych zespołach interdysycplinarnych ds. przeciwdzialania przemocy domowej oraz organizacji pozarządowych niosących pomoc i wsparcie dzieciom i ich rodzicom rekomendujemy do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Dziecka dr Grzegorza Wronę.

Grzegorz Wrona jest doktorem nauk prawnych, certyfikowanym specjalistą i superwizorem z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, złożył egzamin sędziowski i adwokacki.  Od 20 lat zajmuje się aktywną pracą na rzecz osob doznających przemocy jako konsultant w ośrodkach pomocy spolecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz organizacjach pozarządowych. Pracował w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gdzie m.in. pełnił obowiązki dyrektora zespołu ds. społecznych i prawa administracyjnego. W latach 2016-2020 był członkiem Zespołu ds. alimentów powołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wybitnym wykładowcą w tej dziedzinie. Doktor Grzegorz Wrona posiada nie tylko niekwestionowaną wiedzę w obszarze prawa, ale także niezwykłą wrażliwość dotyczącą psychiki i potrzeb dziecka.

W imieniu dzieci i osób, dla których sprawy dzieci są ważne, rekomendujemy kandydaturę Grzegorza Wrony na funkcję Rzecznika Praw Dziecka.


Renata Durda, kierowniczka "Niebieskiej Linii" IPZ (w latach 2005-2022)    Skontaktuj się z autorem petycji