Sprzeciw do Polskich Sieci Elektroenergetycznych wobec budowy linii wysokiego napięcia na terenie Żuław Elbląskich

Do Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych w związku z planowaną budową sieci wysokiego napięcia dwutorowej 400 kV Gdańsk-Błonia – Olsztyn-Mątki wyrażamy sprzeciw wobec tej inwestycji w obrębie terenów żuławskich (powiat elbląski, gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki) z uwagi na liczne zagrożenia dla tego cennego terenu, a w szczególności zachowane dziedzictwo architektoniczne, unikatowe okazy fauny i flory, oryginalny krajobraz historyczny i specyficzną kulturę agrarną.

Planowana trasa miałaby przebiegać w pobliżu południowych brzegów jeziora Druzno, przez wsie o bogatym, zachowanym w niemal niezmienionej formie, krajobrazie historycznym z założeniami hydrotechnicznymi sięgającymi XVI w., nasadzeniami XVII i XVIII-wiecznymi i wybitnie cenną drewnianą architekturą z XVII i XVIII wieku.

Linia elektroenergetyczna widoczna byłaby z terenów przyległych do Kanału Elbląskiego i z większości terenów Żuław powiatu elbląskiego. Wsie takie jak Oleśno, Różany, Krzewsk, Dzierzgonka, Nowe Dolno, Stankowo, Topolno Małe, Jelonki straciłyby bezpowrotnie walory, które z trudem od wielu dekad stara się chronić wiele instytucji i organizacji.

Ponadto sytuowanie sieci słupów i linii wysokiego napięcia w pobliżu jednego z największych rezerwatu ptaków w Europie spowoduje zniszczenie lub co najmniej poważne naruszenie ekosystemu skutkiem zamknięcia szlaków migracyjnych, znacznie już zaburzonych powstałymi niedawno największymi w Polsce farmami wiatrowymi wokół Żuław Elbląskich.

Zadziwia nas lokalizacja tak wielkiej sieci i ważnej z punktu widzenia strategicznego na tak niepewnym gruncie jak tereny podmokłe lub często podtapiane (średnio raz w roku). W przypadku konieczności naprawy sieci dojazd byłby bardzo trudny lub niemożliwy w ciągu ośmiu miesięcy w roku.

Ponadto jez. Druzno i obszar wokół należy do programu Natura 2000, znaczna część terenu wpisana jako strefa chronionego krajobrazu, miejscowości takie jak Tropy Elbląskie lub Jelonki, pobliski Kanał Elbląski są wpisane do rejestru zabytków lub strefy ochrony konserwatorskiej. MPZP gminy Markusy określa również strefy ochrony konserwatorskiej dla większości wsi. W pobliżu planowanej linii znajduje się kilkanaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków, m.in. dom podcieniowy w Dzierzgonce, mosty w Jeziorze i Dzierzgonce, kaplica pomennonicka w Jeziorze. Ponadto z wykonywanej w tym roku analizy zasobu zabytków drewnianych wynika, że w samej gminie Markusy poza obiektami wpisanymi do rejestru znajduje się ok. 300 budynków drewnianych z XVIII i XIX wieku.

Pewnym jest, że konstruowanie tak olbrzymiej budowli skutkować będzie użyciem ciężkiego sprzętu, tysięcy przejazdów samochodów wysokotonażowych, głębokich wykopów, konieczności zmiany systemów hydrotechnicznych, co przyniesie również zgubne skutki dla gospodarki agrarnej regionu. Należy pamiętać, że często przerwanie półmetrowego wału lub zamknięcie jednej śluzy w średniej wielkości rowie na Żuławach powoduje skutki na dziesiątkach hektarów łąk i pól. Delikatne drogi żuławskie na torfowym podłożu, z licznymi przepustami i kamiennymi mostkami, dostatecznie już ucierpiały przez transporty milionów ton piachu, ziemi, sprzętu podczas budowy kombinatów wiatrakowych w sąsiadujących z Żuławami gminach Dzierzgoń i Pasłęk. O ile na potępienie zasługuje niedbałość o dobro wspólne firm z kapitałem zagranicznym budujących farmy wiatrowe, to w przypadku Spółki Skarbu Państwa jaką są Polskie Sieci Elektroenergetyczne jest to niedopuszczalne.

 


Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...