STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)1.png

 

 

 

 

Prezydent RP,

Premier RP,

Minister Zdrowia,

Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP

 

W Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy zapisano:

Zgodnie z projektem ustawy wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji). Rozwiązanie takie wiąże więc de facto najniższe wynagrodzenie w danej grupie z zakresem obowiązków, które wykonywane są na określonym stanowisku”.

Natomiast w ustawie ogłoszonej w dniu 1 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473) zrównano najniższe wynagrodzenie zasadnicze:

1. pielęgniarki/położnej,

2. pielęgniarki/położnej z tytułem licencjata,

3. pielęgniarki/położnej z tytułem magistra pielęgniarstwa/położnictwa,

4. opiekuna medycznego.

Wobec powyższego podstawowe założenie ustawy, a mianowicie uzależnienie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego „od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, posiadanie specjalizacji)”, nie zostało zrealizowane.

Zwracamy się z żądaniem szybkiego naprawienia oczywistej niesprawiedliwości, którą odbieramy jako deprecjację zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce.

Pielęgniarki i położne

użytkownicy Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

www.pielegniarki.info.pl

Więcej szczegółowych informacji:

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.  

Deprecjacja zawodu pielęgniarki w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych.

Korespondencja do wiceministra zdrowia (pielęgniarki).

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)2.png


Mariusz Mielcarek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mariusz Mielcarek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...