STOP dla naglosnienia w Planeta Zalesie

STOP dla nagłośnienia w ośrodka Planeta Zalesie (dawny OW „Wisła”) 

Szanowni Państwo! W związku z uporczywym hałasem, powodowanym przez nagłośnienie w ośrodku Planeta Zalesie działającym na terenie dawnego ośrodka rekreacji i wypoczynku „Wisła” w Zalesiu Górnym, my - mieszkańcy Zalesia Górnego i okolic - zwracamy się do właściciela terenu, Powiatu Piaseczyńskiego, z prośbą o podjęcie stosownych kroków w stosunku do najemcy tego obiektu i wyegzekwowanie wynikającego z przepisów zakazu używania nagłośnienia. Teren Planety Zalesie jest otoczony lasami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, nie jest własnością prywatną i jako taki jest chroniony prawnie przed działaniem podmiotów, które prowadzą działalność, szkodząc naturalnemu środowisku. Jednym z bardziej szkodliwych czynników zanieczyszczających środowisko jest hałas i jako taki powinien podlegać wszelkim możliwym ograniczeniom. Szkodliwość hałasu jest faktem naukowym, niepodlegającym dyskusji – w Europie. Tymczasem poziom nagłośnienia w Planecie Zalesie niemal dwukrotnie przekracza dopuszczalne prawem normy (patrz - podstawy prawne poniżej) i szkodzi całemu ekosystemowi wokół stawów, jest też słyszalny i dokuczliwy na dużym obszarze poza ośrodkiem. Szkodzi również bawiącym się tam dzieciom oraz uniemożliwia normalną rekreację i wypoczynek ludziom, którzy korzystają z terenów wokół stawów w inny sposób (bieganie, pływanie na kajakach, spacery itp.). Wbrew pozorom, nie jest to uciążliwość błaha. Według Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency, EEA) w Europie hałas każdego roku odpowiada za 10 tys. przedwczesnych zgonów, 43 tys. hospitalizacji i 900 tys. przypadków nadciśnienia tętniczego.  Tereny wokół stawów w Zalesiu Górnym otoczone Lasami Chojnowskimi są bezcenną enklawą przyrodniczą na skalę całej aglomeracji warszawskiej. To nasze wspólne dobro, dające wytchnienie wszystkim mieszkańcom okolicznych miejscowości i będące siedliskiem wielu gatunków ptaków i innych zwierząt, które powinniśmy chronić przed działaniami bezmyślnymi i szkodliwymi. Rozrywka i korzystanie z Planety Zalesie nie musi się wiązać z ciągłym nadawaniem muzyki na takim poziomie głośności. Dlatego domagamy się przywrócenia przyjaznych wszystkim warunków do wypoczynku i rekreacji na tym wyjątkowym obszarze i wprowadzenia zakazu lub przynajmniej ograniczenia używania nagłośnienia na terenie Planety Zalesie tak, by spełniało ono normy wynikające z przepisów prawa.  

Nasza petycja ma liczne podstawy prawne i argumenty naukowe, które podajemy poniżej. Mamy nadzieję, że będą one wystarczające, by umożliwić realne wyegzekwowanie naszego postulatu i wprowadzenie należytej ochrony przed hałasem na terenie dawnego OW Wisła (obecnie Planeta Zalesie) i obszarze z nim graniczącym.  

- Kwestie ochrony środowiska przed hałasem emitowanym przez instalacje i urządzenia nagłaśniające reguluje przepis art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), który jednoznacznie stanowi, że zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Natomiast zgodnie z treścią art. 343 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, określony w art. 156ust. 1, podlega karze grzywny. 

- Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska przekazanego w dniu 19 czerwca 2012 r. w formie odpowiedzi na interpelację poselską nr 5304 w sprawie działań związanych z ochroną przed hałasem - „(…) każdy z następujących podmiotów: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda, policja, straż miejska, po stwierdzeniu naruszenia przepisu art. 156 ust. 1, powinien wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o ukaranie winnego tego naruszenia.” 

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalny poziom hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 50dB w dzień i 40 dB w nocy, natomiast na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych 50 db w dzień i 45 dB w nocy. Tymczasem na terenie OW Wisła (gł. basen i Wake Park) emitowany jest hałas (muzyka, dj) o poziomie hałasu ok. 80-120 dB w godzinach ok. 10:00-18:00 oraz w przypadku imprez min.  100-120 dB także w godzinach nocnych. 

- Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” eksploatacja instalacji powodująca […] emisję hałasu […] nie powinna […] powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Oznacza to, że emisja hałasu na OW nie może wykraczać poza jego granice i wpływać na tereny będące w posiadaniu mieszkańców Zalesia Górnego lub na tereny objęte ochroną, a graniczące bezpośrednio z OW Wisła (Rezerwat przyrody Uroczysko Stephana, Obszar Natura 2000, Park Krajobrazowy Lasów Chojnowskich). 

- Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w rezerwatach przyrody (Rezerwat przyrody Uroczysko Stephana, przylegający do OW) zabrania się zakłócania ciszy, więc emisja dB na OW Wisła na ww. poziomie tej ochrony prawnej na terenie ww. rezerwatu nie respektuje. Podobnie nie jest respektowana norma hałasu dozwolona na Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, a wyrażona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami (w zakresie niezmienionym kolejnymi rozporządzeniami) tj. odpowiednio 45dB w dzień, 30dB w nocy i 65dB jako maksymalny krótkotrwały poziom dźwięku. Lasy Chojnowskie zamieszkane są przez gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą, w tym ptaki i płazy, dla których emisja hałasu jest realnym zagrożeniem wpływającym na ich preferencje bytowania oraz możliwości reprodukcji. 

- Art. 144 KC: Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Dodatkowo, zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

- Art. 157. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” mówi, że Rada gminy może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. 

- Art. 118b. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, mówi, że Rada powiatu może, w drodze uchwały, wyznaczyć obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie. 

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025: „ocenia się, że w Polsce około 35% ogółu mieszkańców kraju narażonych jest na ponadnormatywny poziom hałasu w porze dnia oraz w nocy. Hałas przyczynia się do pogorszenia jakości środowiska przyrodniczego, co powoduje: utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest cisza, zmniejszenie wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych, zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt, zmianę siedlisk lub zmniejszenie liczby składanych jaj”. Według Programu istotnym elementem działań w zakresie ochrony przed hałasem są działania edukacyjne, a drogi i kolej mają być modernizowane celem poprawy komfortu akustycznego. Jednocześnie jednak wydaje się zgody, pozwolenia na inwestycje, które finalnie kończą się emisją do środowiska zbędnego, niczym nie uzasadnionego i przekraczającego wszelkie normy hałasu.  

- Według WHO zanieczyszczenie hałasem jest drugim po zanieczyszczeniu powietrza zagrożeniem dla zdrowia publicznego, a zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, osiągnięcie wysokiego poziomu zdrowia i ochrony środowiska jest częścią polityki wspólnotowej, i ochrona przed hałasem znajduje się wśród przyjętych celów. W zielonej księdze w sprawie przyszłej polityki dotyczącej hałasu Komisja Europejska zajęła się hałasem w środowisku jako jednym z głównych problemów środowiskowych w Europie. Już osiem lat temu WHO oszacowała, że co roku tracimy tylko w Europie 1,6 mln zdrowych lat życia z powodu hałasu płynącego z otoczenia. Według Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency, EEA) w Europie hałas każdego roku odpowiada za 10 tys. przedwczesnych zgonów, 43 tys. hospitalizacji i 900 tys. przypadków nadciśnienia tętniczego. Dlatego ostoje ciszy jaką jest m.in. las powinny być chronione dla zdrowia ludzi. 


Magdalena Romańska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Romańska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...