STOP FERMOM PRZEMYSŁOWYM w Gminie Nurzec-Stacja

plakat_kura1.jpgProsimy o wsparcie protestu: 

Protest - mieszkańców Gminy NURZEC-STACJA oraz osób, którym zależy na życiu w środowisku wolnym od odorów i innych zanieczyszczeń, na bezpiecznym ruchu drogowym, a także na zachowaniu ekstensywnego rolnictwa i ekologicznego charakteru okolicy - przeciwko powstaniu fermy brojlerów na terenie wsi Siemichocze i Augustynka.  

Szanowny Panie Wójcie,

Radni Gminy NURZEC-STACJA  

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko budowie przemysłowej fermy BROJLERÓW we wsiach Siemichocze i Augustynka, wyrażamy również sprzeciw lokowaniu tak uciążliwych inwestycji na terenie gminy NURZEC-STACJA. Prosimy o zainicjowanie i wsparcie działań zmierzających do zablokowania planowanej inwestycji.

Poniżej przedstawimy istotne argumenty i obawy, które przemawiają za zasadnością naszego protestu, ponieważ zdrowie i życie ludzi powinno być na pierwszym miejscu. Rozumiemy prawo inwestora do rozwijania jego działalności gospodarczej, ale nie wówczas, gdy koszty utajone takich inwestycji ponosimy my – mieszkańcy.

1.       Powstanie ferm w bliskim sąsiedztwie naszych domów i przejazdy wielkotonażowe jedyną droga przez wieś i inne miejscowości na trasie przejazdów,  spowoduje znaczne pogorszenie jakości życia mieszkańców wsi – chodzi o kwestie zdrowotne, bezpieczeństwo drogowe, możliwość prowadzenia zarobkowej działalności rolniczej i ogrodniczej (małe gospodarstwa rodzinne), agroturystycznej oraz usługowej.

2.        Skażenie powietrza uciążliwymi gazami i pyłami (związki chemiczne bioaerozol zawierający wirusy, bakterie i grzyby) dotyczyć może nawet terenów w znacznej odległości od ferm (duża łatwością przenoszenia odorantów przez wiatr). Związki te mogą wywoływać wiele groźnych schorzeń, jak np. migreny, kaszel, katary, problemy skórne i z układem krążenia, reakcje o podłożu zapalnym i uczuleniowym, alergie.

3.       Kolejna fala PTASIEJ GRYPY zagraża hodowli drobiu w rodzinnych gospodarstwach (kury, kaczki, gesi, perliczki) oraz - co potwierdza WHO – zdrowiu ludzi, ponieważ w roku 2021 doszło do transmisji wirusa z drobiu fermowego na ludzi!

4.        Nie godzimy się na przedmiotowe traktowanie zwierząt hodowanych na fermach przemysłowych.  Hodowla intensywna jest niehumanitarna, nieetyczna i wiąże się jedynie z brakiem empatii, materializmem i konsumpcjonizmem. Skutecznie uniemożliwia spełnianie naturalnych potrzeb zwierząt i nie ma nic wspólnego ze współczesną świadomością ekologiczną i postępem cywilizacyjnym.

5.       Nie godzimy się na przemysłowa produkcję taniego, ale niezdrowego mięsa.                              

6.        Jesteśmy świadomi możliwości zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, zwłaszcza związkami azotu i fosforu oraz skażenia wirusami, bakteriami i grzybami. Jesteśmy świadomi szkodliwości hałasu, wibracji, wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów. Nie zgadzamy się, żeby środowisko naturalne, w którym żyjemy było w taki sposób narażane i niszczone.

7.        Porównanie dochodów (podatek rolny) jakie Gmina może uzyskać z tytułu prowadzenia na jej terenie fermy z długofalowymi kosztami i utraconymi korzyściami (ograniczenie powstawania nowych przedsięwzięć, zahamowanie budownictwa mieszkaniowego, remonty nawierzchni itp.), budzi uzasadnione obawy co do opłacalności ekonomicznej i społecznej istnienia tej inwestycji na terenie Gminy NURZEC-STACJA.

8.       Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia wielkości ferm oraz budowy następnych w przyszłości, bądź też rozszerzania działalności o np. spalarnię śmieci czy biogazownię, na co jako społeczność nie wyrażamy zgody. Mieszkamy w znanym w całej Polsce rejonie ZIELONYCH PŁUC POLSKI i to jest nasze bogactwo i dziedzictwo!

9.        SPADNĄ CENY NIERUCHOMOŚCI i GRUNTÓW ROLNYCH w sąsiadujących z fermą miejscowościach. Zaniknie obecnie duże zainteresowanie zakupem siedlisk przez mieszkańców miast – ludzie ci nabywają i odnawiają tradycyjne budynki drewniane Podlasia, dbając o zachowanie lokalnego budownictwa i chroniąc skazane na zniszczenie obiekty architektury drewnianej.

10.   Żądamy ochrony walorów środowiskowych w celu zwiększenia atrakcyjności obszaru gminy dla rozwoju funkcji turystycznej oraz zachowania warunków do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem, na terenach o wysokich walorach przyrodniczych.

11.   Żądamy poszanowania naszych praw obywatelskich płynących z Konstytucji zgodnie, z którą: "Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Władze publiczne powinny wspierać działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska."    

 

SZANOWNY PANIE WÓJCIE,

SZANOWNI RADNI GMINY NURZEC-STACJA,

Prosimy o poważne potraktowanie naszego protestu, przychylenie się do naszych próśb i żądań stosownie do wagi problemu i oczekiwań społeczności lokalnych.

Oczekujemy, aby Radni naszej gminy podjęli decyzję o konieczności niezwłocznego przygotowania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, który nie pozwoli na lokowanie uciążliwych inwestycji przemysłowych i ferm o przemysłowym charakterze.

Wierzymy, że działania podjęte przez Wójta Gminy NURZEC-STACJA i Radę Gminy w zgłaszanej przez nas sprawie, odzwierciedlać będą kwestie środowiskowe zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Wierzymy też, że powołaniem WŁADZ SAMORZĄDOWYCH jest:

-  zapewnienie optymalnych warunków życia mieszkańcom (zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń) w myśl zasad zrównoważonego rozwoju,

- kształtowanie ładu przestrzennego,

- zapewnienie wysokiej jakości funkcjonalno-estetycznej otoczenia,

- dbałość o bezcenne wartości przyrodnicze. 

 

Ufamy, ze wybrani przez nas Radni oraz Wójt słuchają nas - wyborców i działają tylko dla dobra mieszkańców i środowiska naturalnego w jakim wspólnie żyjemy.

- MIESZKAŃCY I WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI  W GMINIE NURZEC-STACJA ORAZ SYMPATYCY PODLASIA I NATURY


Katarzyna Dytkowska, Stowarzyszenie TU ŻYJEMY    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Katarzyna Dytkowska, Stowarzyszenie TU ŻYJEMY będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...