STOP FERMOM PRZEMYSŁOWYM w Gminie Nurzec-Stacja

plakat_kura1.jpgProsimy o wsparcie protestu: 

Protest - mieszkańców Gminy NURZEC-STACJA oraz osób, którym zależy na życiu w środowisku wolnym od odorów i innych zanieczyszczeń, na bezpiecznym ruchu drogowym, a także na zachowaniu ekstensywnego rolnictwa i ekologicznego charakteru okolicy - przeciwko powstaniu fermy brojlerów na terenie wsi Siemichocze i Augustynka.  

Szanowny Panie Wójcie,

Radni Gminy NURZEC-STACJA  

My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko budowie przemysłowej fermy BROJLERÓW we wsiach Siemichocze i Augustynka, wyrażamy również sprzeciw lokowaniu tak uciążliwych inwestycji na terenie gminy NURZEC-STACJA. Prosimy o zainicjowanie i wsparcie działań zmierzających do zablokowania planowanej inwestycji.

Poniżej przedstawimy istotne argumenty i obawy, które przemawiają za zasadnością naszego protestu, ponieważ zdrowie i życie ludzi powinno być na pierwszym miejscu. Rozumiemy prawo inwestora do rozwijania jego działalności gospodarczej, ale nie wówczas, gdy koszty utajone takich inwestycji ponosimy my – mieszkańcy.

1.       Powstanie ferm w bliskim sąsiedztwie naszych domów i przejazdy wielkotonażowe jedyną droga przez wieś i inne miejscowości na trasie przejazdów,  spowoduje znaczne pogorszenie jakości życia mieszkańców wsi – chodzi o kwestie zdrowotne, bezpieczeństwo drogowe, możliwość prowadzenia zarobkowej działalności rolniczej i ogrodniczej (małe gospodarstwa rodzinne), agroturystycznej oraz usługowej.

2.        Skażenie powietrza uciążliwymi gazami i pyłami (związki chemiczne bioaerozol zawierający wirusy, bakterie i grzyby) dotyczyć może nawet terenów w znacznej odległości od ferm (duża łatwością przenoszenia odorantów przez wiatr). Związki te mogą wywoływać wiele groźnych schorzeń, jak np. migreny, kaszel, katary, problemy skórne i z układem krążenia, reakcje o podłożu zapalnym i uczuleniowym, alergie.

3.       Kolejna fala PTASIEJ GRYPY zagraża hodowli drobiu w rodzinnych gospodarstwach (kury, kaczki, gesi, perliczki) oraz - co potwierdza WHO – zdrowiu ludzi, ponieważ w roku 2021 doszło do transmisji wirusa z drobiu fermowego na ludzi!

4.        Nie godzimy się na przedmiotowe traktowanie zwierząt hodowanych na fermach przemysłowych.  Hodowla intensywna jest niehumanitarna, nieetyczna i wiąże się jedynie z brakiem empatii, materializmem i konsumpcjonizmem. Skutecznie uniemożliwia spełnianie naturalnych potrzeb zwierząt i nie ma nic wspólnego ze współczesną świadomością ekologiczną i postępem cywilizacyjnym.

5.       Nie godzimy się na przemysłowa produkcję taniego, ale niezdrowego mięsa.                              

6.        Jesteśmy świadomi możliwości zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, zwłaszcza związkami azotu i fosforu oraz skażenia wirusami, bakteriami i grzybami. Jesteśmy świadomi szkodliwości hałasu, wibracji, wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów. Nie zgadzamy się, żeby środowisko naturalne, w którym żyjemy było w taki sposób narażane i niszczone.

7.        Porównanie dochodów (podatek rolny) jakie Gmina może uzyskać z tytułu prowadzenia na jej terenie fermy z długofalowymi kosztami i utraconymi korzyściami (ograniczenie powstawania nowych przedsięwzięć, zahamowanie budownictwa mieszkaniowego, remonty nawierzchni itp.), budzi uzasadnione obawy co do opłacalności ekonomicznej i społecznej istnienia tej inwestycji na terenie Gminy NURZEC-STACJA.

8.       Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia wielkości ferm oraz budowy następnych w przyszłości, bądź też rozszerzania działalności o np. spalarnię śmieci czy biogazownię, na co jako społeczność nie wyrażamy zgody. Mieszkamy w znanym w całej Polsce rejonie ZIELONYCH PŁUC POLSKI i to jest nasze bogactwo i dziedzictwo!

9.        SPADNĄ CENY NIERUCHOMOŚCI i GRUNTÓW ROLNYCH w sąsiadujących z fermą miejscowościach. Zaniknie obecnie duże zainteresowanie zakupem siedlisk przez mieszkańców miast – ludzie ci nabywają i odnawiają tradycyjne budynki drewniane Podlasia, dbając o zachowanie lokalnego budownictwa i chroniąc skazane na zniszczenie obiekty architektury drewnianej.

10.   Żądamy ochrony walorów środowiskowych w celu zwiększenia atrakcyjności obszaru gminy dla rozwoju funkcji turystycznej oraz zachowania warunków do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem, na terenach o wysokich walorach przyrodniczych.

11.   Żądamy poszanowania naszych praw obywatelskich płynących z Konstytucji zgodnie, z którą: "Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Władze publiczne powinny wspierać działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska."    

 

SZANOWNY PANIE WÓJCIE,

SZANOWNI RADNI GMINY NURZEC-STACJA,

Prosimy o poważne potraktowanie naszego protestu, przychylenie się do naszych próśb i żądań stosownie do wagi problemu i oczekiwań społeczności lokalnych.

Oczekujemy, aby Radni naszej gminy podjęli decyzję o konieczności niezwłocznego przygotowania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, który nie pozwoli na lokowanie uciążliwych inwestycji przemysłowych i ferm o przemysłowym charakterze.

Wierzymy, że działania podjęte przez Wójta Gminy NURZEC-STACJA i Radę Gminy w zgłaszanej przez nas sprawie, odzwierciedlać będą kwestie środowiskowe zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Wierzymy też, że powołaniem WŁADZ SAMORZĄDOWYCH jest:

-  zapewnienie optymalnych warunków życia mieszkańcom (zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń) w myśl zasad zrównoważonego rozwoju,

- kształtowanie ładu przestrzennego,

- zapewnienie wysokiej jakości funkcjonalno-estetycznej otoczenia,

- dbałość o bezcenne wartości przyrodnicze. 

 

Ufamy, ze wybrani przez nas Radni oraz Wójt słuchają nas - wyborców i działają tylko dla dobra mieszkańców i środowiska naturalnego w jakim wspólnie żyjemy.

- MIESZKAŃCY I WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI  W GMINIE NURZEC-STACJA ORAZ SYMPATYCY PODLASIA I NATURY


Katarzyna Dytkowska, Stowarzyszenie TU ŻYJEMY    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Dytkowska, Stowarzyszenie TU ŻYJEMY do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...