PETYCJA PRZECIWKO BUDOWIE BIOGAZOWNI W RABIE WYŻNEJ

Na ręce Sz. P. Łukasza Kmity, Wojewody Małopolskiego składamy petycję przeciwko budowie biogazowni w miejscowości Raba Wyżna, woj. małopolskie, powiat nowotarski.

 

Poniżej pełna treść niniejszej petycji:

Sz.P. Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski
Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.u z 2014 r. poz. 1195 z późniejszymi zmianami) żądamy natychmiastowego wstrzymania postępowania oraz wycofania pozwolenia na wykonanie prac na terenie Obręb 121111_2.0005: działka nr 1021/19 określonych jako: „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej w celu poprawy jej stanu technicznego oraz warunków użytkowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony
środowiska poprzez zastąpienie istn. kotłów na paliwo stałe modułem wysokosprawnej kogeneracji o mocy 499kW zasilanym biogazem rolniczym wraz z budową infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania oraz magazynowania” w Rabie Wyżnej, Gmina Raba Wyżna zwanych dalej „budową biogazowni”.

Przeciwko budowie ww. biogazowni opowiadamy się jako Stowarzyszenie „EKO Raba Wyżna” z siedzibą w 34-721 Raba Wyżna 80a. Do naszego wniosku przychylają się także pozostali mieszkańcy Raby Wyżnej, a także innych miejscowości, co potwierdzają swoim podpisem pod niniejszą petycją.

Osoby podpisujące się pod sprzeciwem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781) dla potrzeb niezbędnych do złożenia niniejszego sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba składająca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

UZASADNIENIE

Brak akceptacji społecznej dla budowy biogazowni nie wynika z chęci bojkotowania odnawialnych źródeł energii, ale z uzasadnionych obaw o życie i zdrowie nie tylko nasze, ale i naszych dzieci i wnuków.
Nie możemy przyzwolić na to, aby wnioskowana biogazownia, nazwana przebudową istniejącej kotłowni, powstała w samym centrum naszej wsi. Planowana inwestycja znalazłaby się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, w odległości 420 m w linii prostej od szkoły podstawowej do której uczęszcza 443 uczniów, 555m w linii prostej od przedszkola, 543 m od ośrodka zdrowia, 560 m od kościoła, 720 m od urzędu gminy, 252 m od obiektów sportowych oraz rekreacyjnych, na których odbywają się wszystkie wydarzenia sportowo-kulturalne i które są miejscem codziennych spotkań towarzyskich dzieci i młodzieży z naszej miejscowości. Dodatkowo w odległości 128 m znajduje się
także zabytkowy zespół dworski w skład którego wchodzą dwór, park, oranżeria oraz stodoła.

Planowana inwestycja nie wpisuje się harmonijnie w otoczenie i wzbudza szeroki sprzeciw społeczny. W naszej ocenie uciążliwości powstałe w wyniku działania biogazowni wykroczą daleko poza granice działki, na której miałaby być położona. Infrasktuktura biogazowni znacząco oszpeci ten teren, nie stanie się jego naturalną częścią i z pewnością przyczyni się do pogorszenia walorów estetycznych całej okolicy. Biogazownie to obiekty mogące znacząco i wielotorowo oddziaływać na lokalne środowisko, którego istotnym czynnikiem są LUDZIE.

 

Podstawowe zagrożenia, jakie niesie za sobą biogazownia, wzbudzające nasz największy niepokój to:


1. Zanieczyszczenie powietrza oraz unoszący się uciążliwy fetor, który zniszczy środowisko naturalne. Niestety, substancji odorowych i pochodnych nie da się zatrzymać w jednym miejscu. Będą one przenoszone z każdym podmuchem wiatru na wiele kilometrów. Wobec braku ustawy normującej sposób i zakres badania oraz oddziaływania odorów na środowisko nie możemy liczyć, że w przypadku wystąpienia takich problemów po wybudowaniu biogazowni będziemy w stanie skutecznie wymóc na inwestorze zniwelowanie tych uciążliwości. Działanie tego typu biogazowni może też znacząco wpływać na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w zakresie substancji normowanych (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył, węglowodory aromatyczne) oraz nienormowanych (substancje odorowe – siarkowodór).
Ponadto, odory, jak wykazały prowadzone badania przyczynić mogą się do wielu chorób i
dolegliwości, w tym między innymi: depresji, znużenia, problemów z  oddychaniem, podrażnienia oczu i gardła oraz alergii.

2. Plaga insektów i gryzoni (takich jak karaluchy, muchy, komary, szczury, myszy), które
przyczynić się mogą do roznoszenia chorób. W biogazowni oprócz obornika i gnojówki
przetwarzane mogą być różne inne odpady – przemysłu mleczarskiego, spożywczego, a także odpady z oczyszczalni, odpady poubojowe i sianokiszonka. Wiąże się to z ryzykiem
rozprzestrzenienia się insektów i gryzoni na sąsiednie tereny – tego nie jest w stanie powstrzymać żadna kurtyna.

3. Uciążliwy hałas, pochodzący z ciągu technologicznego i urządzeń towarzyszących, a także generowany przez wzmożony ruch ciężarowy - głównie z substratem i pofermentem.

4. Możliwa kumulacja odoru z planowanej w pobliżu biogazowni fermy bydła (in.westor nie
określa ile sztuk bydła docelowo chce hodować na terenie gospodarstwa).

5. Utrudnienia w ruchu mieszkańców i innych osób poruszających się po okolicznych drogach oraz spadek bezpieczeństwa spowodowane wzmożonym przejazdem pojazdów ciężarowych – jedyną drogę dojazdową na teren biogazowni stanowiłaby droga powiatowa Raba Wyżna – Podwilk (numer 1678K), tzw. „Droga Solidarności”, niezwykle ruchliwa, przebiegająca przez centrum miejscowości - bezpośrednio przy Urzędzie Gminy, szkole i ośrodku zdrowia.

Dodatkowo ciągły transport substratu i pofermentu mogą wpłynąć na znaczne pogorszenie stanu technicznego tych dróg, a także narazić na niebezpieczeństwo skażenia w przypadku naruszenia zasad dotyczących odpowiedniego wyposażenia i stanu technicznego przewożących odpady środków transportu.


6. Zagrożenia dla środowiska naturalnego i sąsiednich obiektów, wynikające bezpośrednio z
działania biogazowni, spowodowane przez:
- pęknięcie ścian lub dachu zbiornika komory fermentacyjnej i wydostanie się biogazu
bezpośrednio do atmosfery,
- wyciek do gruntów lub na tereny utwardzone inwestycji różnego rodzaju odpadów, a w
szczególności substratów oraz pozostałości pofermentacyjnych w czasie ich przeładunku – a tym samym ich zanieczyszczenie,
- niesprawność pochodni do awaryjnego spalania biogazu,
- awarię instalacji do odwadniania i odsiarczania biogazu,
- niesprawność i nieumiejętna obsługa urządzeń do higienizacji odpadów (np. poubojowych)
- nie stosowanie się do wytycznych w zakresie stosowania uzyskanego w wyniku fermentacji nawozu, co może spowodować zanieczyszczenie ujęcia wód. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat sposobu ochrony wód gruntowych i podziemnych. Pola należące do gospodarstwa położone są w pobliżu gminnego ujęcia wody Kosiczne, służącego większej części mieszkańców Raby Wyżnej).


7. Budowa biogazowni spowoduje znaczną utratę wartości nieruchomości w związku z
utrudnieniami i uciążliwościami wynikającymi z działania tego typu obiektu. Rażąco narusza to zasady współżycia społecznego i wzmaga poczucie niesprawiedliwości i bezsilności
mieszkańców, a także właścicieli działek na przyległych terenach.


8. Utrata walorów turystycznych miejscowości spowodowana przez zmianę na niekorzyść
krajobrazu terenów wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, a także zagrożenie fetorem i wzmożony ruch ciężarowy. Raba Wyżna położona malowniczo u stóp Pasma Orawsko-Podhalańskiego daje możliwości do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej dzięki obecności licznych szlaków. Powstałe tu w ostatnich latach gospodarstwa agroturystyczne upadną w wyniku działania biogazowni, ponieważ z uwagi na wspomniane już uciążliwości tereny te staną się dla turystów nieatrakcyjne.

 

Należy również zaznaczyć, że dla samych mieszkańców stanowić to będzie także duży problem, ponieważ droga przebiegająca bezpośrednio w sąsiedztwie planowanej inwestycji jest tłumnie uczęszczana przez młodzież oraz rodziny z dziećmi, którzy wędrują od centrum w stronę stadionu Orkan Raba Wyżna, i następnie dalej – leśną drogą w kierunku „Trzech Kamieni”.

Reasumując, tak poważne przedsięwzięcie, jakim jest budowa biogazowni rolniczej powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi, a także przeanalizowane przez niezależnych ekspertów, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i oddziaływania na lokalną społeczność.


W świetle przedstawionych obaw, docierających do nas różnych sprzecznych informacji na temat tego jak inwestycja ta ma wyglądać, a także sytuacji, w której budowa biogazowni już na etapie starań o pozwolenie na budowę nie była w żaden sposób konsultowana z mieszkańcami, wyrażamy jeszcze raz swój głośny sprzeciw wobec zamiaru realizacji tej inwestycji.

 


Stowarzyszenie "EKO Raba Wyżna", 34-721 Raba Wyżna 80a    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie "EKO Raba Wyżna", 34-721 Raba Wyżna 80a do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...