Tak dla wpisania obszaru międzynarodowej ostoi ptaków IBA - PL164 "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola" do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO).

Ostoja "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola"  leży w obrębie Rowniny Łowicko - Błońskiej. Obejmuje ona dwa nieduże kompleksy stawów rybnych otoczone siedliskami otwartymi, głównie polami uprawnymi. Stawy w Jaktorowie zasilane są rzeką Pisią Tuczną, zaś stawy w Kraśniczej Woli zasila rzeka bez nazwy. Stawy w Jaktorowie są czynnymi stawami hodowlanymi będącymi jednoczenie Rybacką Stacją Doświadczalną Łąki Jaktorowskie SGGW. Stawy w Kraśniczej Woli należą do Nadleśnictwa Chojnów i nie są gospodarczo wykorzystywane - tworzą one teren o dużym stopniu naturalności, mocno zarośnięty trzciną, otoczony z trzech stron niewielkim lasem. Pola i łąki pomiędzy stawami Jaktorów i Kraśniczą Wolą w okresie migracji wiosennych są miejscem odpoczynku i żerowania wielotysięcznych stad gęsi zbożowych, białoczelnych i gęgaw oraz czajek, siewek złotych i żurawi. Obszary te od lutego do kwietnia są podmokłe, przez co ograniczona jest penetracja ludzi. Obszar ten, choć wpisany do międzynarodowej ostoi ptaków IBA - (kod PL164), nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. W ostoi stwierdzono gniazdowanie 13 gatunków ptaków znajdujących się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz 5 spośród wpisanych do "Polskiej czerwonej księgi zwierząt". Gnieżdżą się tu m.in.: bąki, bączki, perkozy dwuczube, perkozy rdzawoszyje, zauszniki i perkozki, gęgawy, błotniaki stawowe, bociany białe, wodniki, zielonki, derkacze, zimorodki, brzegówki, wąsatki i inne. Jest tu także lęgowy bielik. W celu zabezpieczenia obszaru "Stawy Jaktorów i Kraśniczej Woli" - ostoi o niesamowitych, coraz rzadziej spotykanych walorach przyrodniczych, proponujemy wpisanie ww. obszaru "Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola" do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO). Popierasz inicjatywę? - Podpisz Petycję!


Grzegorz Połutrenko    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grzegorz Połutrenko do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...