UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Występujemy, jako rodzice i mieszkańcy gminy Kędzierzyn-Koźle przeciwko naszym zdaniem nieprawidłowo przeprowadzonemu konkursowi na stanowisko dyrektora Publicznego Przedzkola nr 17 w Kędzierzynie - Koźlu (dzielnica Kłodnica) i domagamy się jego unieważnienia i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia na właściwych i zgodnych z prawem i aspektami moralno - etycznymi zasadach. CZAS DO 19 LIPCA!!!

Poniżej znajduje się podstawa prawna z petycji (fragment strony 1), która ponownie zostanie złożona (pierwszą złożono 4 lipca 2018) do Pani Prezydent Kędzierzyna - Koźla, Rady Miasta oraz Wojewody Opolskiego w celu rozpatrzenia. W złożonej do tej pory dopatrzono się uchybień formalnych. Aby wszystko więc było w jak najlepszym porządku prosimy Państwa jeszcze raz o podpis pod naszą petycją. Musi ona zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby podpisującej w przypadku petycji papierowej oraz imię i nazwisko, miejscowość oraz adres e-mailowy w przypadku petycji elektronicznej. Można się również zalogować za pośrednictwem FB.35665655_2003450683063350_6494334496828030976_n.jpg

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz.1195) wnoszę petycję w przedmiocie unieważnienia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie- Koźlu i wnoszę o zarządzenie ponownego jego przeprowadzenia z uwagi na naruszenie przez organ prowadzący przedszkole tj. Prezydenta Kędzierzyna - Koźla art. 63 ust. 14 ustawy Prawa Oświatowego poprzez powołanie w skłąd komisji konkursowej osób nie będących przedstawicielami organu prowadzącego przedszkole, co stanowi istotne naruszenie prawa, a zarazem podstawę do unieważnienia przedmiotowego konkursu na mocy paragrafu 8 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz tryby pracy komisji konkursowej z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1587).

UZASADNIENIE:

Prezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu. W skład komisji zostałą powołana jako przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole Pani Katarzyna Dysarz. Osoba ta jest Radną Rady Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Nie jest pracownikiem Urzędu Miasta. 

Tymczasem Prezydent nie mógł powołać dowolnej osoby, nie będącej pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu, na członka komisji konkursowej, która miała wybrać dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie - Koźlu.

 

Pełnomocnictwo:

My, niżej podpisani niniejszym upoważniamy Pana Krzysztofa Plonkę, syna Karola i Joanny Plonka, pesel 72071311350, zamieszkałego w Kędzierzynie - Koźlu, 47-206, przy ulicy Grzybowej 17, do reprezentowania nas w sprawach dotyczących petycji w przedmiocie unieważnienia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie - Koźlu i wniesienia o zarządzenie ponownego jego przeprowadzenia z uwagi na naruszenie przez organ prowadzący przedszkole tj. Prezydenta Kędzierzyna - Koźla art. 63 ust. 14 ustawy Prawa Oświatowego poprzez powołanie w skład komisji konkursowej osób nie będących przedstawicielami organu prowadzącego przedszkole, co stanowi istotne naruszenie prawa, a w związku z tym upoważniamy go do reprezentowania nas przed wszelkimi władzami, urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi oraz wszelkimi innymi instytucjami - wszystko na warunkach według uznania pelnomocnika. W zakresie objętym niniejszym umocowaniem pełnomocnik uprawniony jest do składania i odbioru wszelkich dokumentów, składania wniosków i oświadczeń oraz do dokonywania czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do realizacji udzielonego pełnomocnictwa, nawet jeśli nie są one szczegółowo w jego treści wymienione.


Marta Kościukiewicz - Rada Rodziców i rodzice PP17 w K-Koźlu    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook