Uwagi do projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krzeszowice Leśnictwo Tenczynek sporządzonego na lata 2022– 2032.

Uwagi do projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krzeszowice Leśnictwo Tenczynek sporządzonego na lata 2022– 2032.  

I.                  Postulat dotyczący utworzenia w lasach leśnictwa Tenczynek stref o dominującej funkcji społecznej i przyrodniczej oraz zróżnicowanie sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na ich terenie. Postulujemy o przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej tutejszych lasów we współpracy z lokalną społecznością, w celu wyznaczenia najcenniejszych przyrodniczo fragmentów, o walorach zbliżonych do naturalnego lasu np:   a.     wąwozy zlokalizowane na terenie leśnictwa Tenczynek w wydzieleniu 148, z liczną roślinnością naskalną m. in. chronionym języcznikiem zwyczajnym, licznymi gatunkami mchów, wątrobowców, porostów a także miejscem gniazdowania puszczyka zwyczajnego b.    teren wokół zbiornika wodnego Czarny Staw wraz z ciekiem wodnym – zamieszkanym przez bobry, zimorodki – ze względu na charakter wodochronny tego wydzielenia oraz funkcję społeczną jaką pełni – jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na terenie leśnictwa Tenczynek zarówno  przez lokalną społeczność jak i licznych turystów  - wydzielenie nr 171, 158. c.     teren wokół stanowisk dokumentacyjnych na wzniesieniu Czerwieniec oraz terenu kopalni Krystyna II gdzie prowadzą szlaki turystyczne „Szlak Dawnego Górnictwa”, „Szlak Nordic-walking Las Zwierzyniecki” oraz szlaki rowerowe i turystyczne  - wydzielenie nr 168   Prowadzenie na tych obszarach prac powinno być zaniechane a cięcia powinny być wykonywane wyjątkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Martwe drewno powinno pozostać w lesie do naturalnego rozkładu. Szczególnie dotyczy to w/w wąwozów gdzie usunięcie startych  buków wokół wąwozu, spowoduje zmiany naświetlenia co może skutkować zniszczeniem siedliska cennych gatunków roślin.

  II.              Postulat odstąpienia wykonywania tzw. rębni całkowitej na obszarach  leśnictwa Tenczynek a także pozostałych leśnictw Gminy Krzeszowice   Postulujemy o całkowite zaniechanie wykonywania rębni całkowitych, które są bardzo źle odbierane szczególnie przez lokalną społeczność, powodują ogromne zmiany w krajobrazie na wiele lat, jak również powodują zniszczenie runa leśnego, w tym często chronionych gatunków mchów i wątrobowców,  oraz zmianę stosunków wodnych w glebie.  

III.            Postulat zaniechania cięć w okresie lęgowym ptaków   Postulujemy o całkowite zaniechanie wycinki i zrywki drzew w okresie lęgowym ptaków. Ustawa o Lasach Państwowych zezwala na prowadzenie pod pewnymi warunkami wycinki w tym okresie, ale  często dochodzi do usuwania drzew dziuplastych, niszczenia gniazd, nie tylko na drzewach wycinanych, ale także tych rosnących obok. Takie przypadki były zgłaszane do tutejszego Nadleśnictwa. Wykonanie wycinki w okresie poza - lęgowym pozwoli uniknąć strat w ptasich lęgach, szczególnie dzięciołów  licznie występujących w tutejszych lasach, w tym dzięciołowi czarnemu. Ułatwi to również dokładny przegląd drzewostanu pod kątem występowania dziupli i gniazd (w okresie bezlistnym łatwiej je odszukać w wysokich koronach drzew).  

IV.            Postulat wyznaczenia do ochrony drzew o szczególnej wartości przyrodniczej – o wymiarach pomnikowych lub zbliżonych do pomnikowych. Postulujemy wyznaczenie do ochrony drzewa starsze, szczególnie ważne dla bioróżnorodności, posiadające wymiary pomnikowe lub do nich zbliżone, szczególnie rosnące w pobliżu licznych szlaków turystycznych na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice.  Okazy najcenniejsze powinny zostać zgłoszone jako pomniki przyrody. Wydaje się, że jak podaje na swojej stronie Nadleśnictwo, 4 pomniki przyrody to niewiele jak na tak bogate w lasy  tereny.    

Mieszkańcy Tenczynka oraz okolicznych miejscowości Gminy Krzeszowice


Magdalena Ryszowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Ryszowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...