Wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o wydanie decyzji nakazującej MPK Pure Home usunięcie odpadów ze składowiska w STUDZIANKACH

Decyzją nr DOS-II.7222.1.9.2017 z dnia 15 października 2018 r. cofnięto bez odszkodowania MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji wchodzących w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach, w Gminie Wasilków. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Ministra Klimatu (decyzja DZŚ-III.285.52.2018.AT.18 z dnia 5 lutego 2020 r.).
Obecnie na tym terenie nadal zalegają ogromne ilości odpadów, stwarzając zagrożenie pożarowe, ekologiczne i zdrowotne. Wobec powyższego oraz stosownie do art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) domagamy się wydania decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów do niezwłocznego usunięcia odpadów zmagazynowanych na działkach o nr ewid. 59 w obrębie ewid. Studzianki oraz 27/1 w obrębie ewid. Wasilków.

Wyniki wielu kontroli na terenie CIGO wskazują m.in. na fakt, iż gromadzenie odpadów na terenie zakładu odbywa się w sposób nieprawidłowy, co skutkowało licznymi pożarami i stwarza wyraźne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców okolicznych miejscowości.

W myśl art. 47 ust. 5 cytowanej ustawy „Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku [...] w ramach prowadzonej działalności objętej tym zezwoleniem, na własny koszt […]".

Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w przedmiocie swojej działalności dopuściło się wielu uchybień, które zostały wskazane zarówno w decyzji Marszałka Województwa, jak i Ministra Klimatu. Pozytywne rozpatrzenie naszej petycji powstrzyma powodowaną przez posiadacza odpadów dewastację terenu, ochroni środowisko i zdrowie mieszkańców okolicznych miejscowości.


Łukasz Bojanowski, Monika Targońska-Dakowicz, Adam Szmurło, Andrzej Augustynowicz, Janusz Kozłowski, Marek Ignatowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Bojanowski, Monika Targońska-Dakowicz, Adam Szmurło, Andrzej Augustynowicz, Janusz Kozłowski, Marek Ignatowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...