Wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o wydanie decyzji nakazującej MPK Pure Home usunięcie odpadów ze składowiska w STUDZIANKACH

Decyzją nr DOS-II.7222.1.9.2017 z dnia 15 października 2018 r. cofnięto bez odszkodowania MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji wchodzących w skład Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach, w Gminie Wasilków. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Ministra Klimatu (decyzja DZŚ-III.285.52.2018.AT.18 z dnia 5 lutego 2020 r.).
Obecnie na tym terenie nadal zalegają ogromne ilości odpadów, stwarzając zagrożenie pożarowe, ekologiczne i zdrowotne. Wobec powyższego oraz stosownie do art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) domagamy się wydania decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów do niezwłocznego usunięcia odpadów zmagazynowanych na działkach o nr ewid. 59 w obrębie ewid. Studzianki oraz 27/1 w obrębie ewid. Wasilków.

Wyniki wielu kontroli na terenie CIGO wskazują m.in. na fakt, iż gromadzenie odpadów na terenie zakładu odbywa się w sposób nieprawidłowy, co skutkowało licznymi pożarami i stwarza wyraźne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców okolicznych miejscowości.

W myśl art. 47 ust. 5 cytowanej ustawy „Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku [...] w ramach prowadzonej działalności objętej tym zezwoleniem, na własny koszt […]".

Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w przedmiocie swojej działalności dopuściło się wielu uchybień, które zostały wskazane zarówno w decyzji Marszałka Województwa, jak i Ministra Klimatu. Pozytywne rozpatrzenie naszej petycji powstrzyma powodowaną przez posiadacza odpadów dewastację terenu, ochroni środowisko i zdrowie mieszkańców okolicznych miejscowości.


Łukasz Bojanowski, Monika Targońska-Dakowicz, Adam Szmurło, Andrzej Augustynowicz, Janusz Kozłowski, Marek Ignatowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Bojanowski, Monika Targońska-Dakowicz, Adam Szmurło, Andrzej Augustynowicz, Janusz Kozłowski, Marek Ignatowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...