Immediately stop the dry dam project on the Biala Ladecka river in Goszów, Stary Gierałtów i Radochów/ Wstrzymanie projektu budowy tamy na rzece Białej Lądeckiej w miejscowosci Goszów i Stary Gierałtó

To the decisionmakers in the World Bank, the local government of the Klodzko district, the Lower Silesian Voivodship and the Polish Water! In the name of communies of Goszów, Stary i Nowy Gierałtów, Bielice, Radochów and Stronie Śląskie we demand immediate discontinuation of all plans of construction of so-called dry dams on the Biala Ladecka river in the villages of Goszów,  Stary Gierałtów and Radochów, within a project co-financed by the World Bank. Such construction will not only result in destruction of invaluable and rich ecosystem in the Snieznik Landscape Park, including unique habitats of many endangered species, displacement of community of Goszów, Old and New Gierałtów, Bielice and Radochów of 1200+ people, expropriation of all of their property including their homes, some of them built as late as last year, destruction of rich local economy including several dozen of rural tourism outfits providing livelihoods to families and in particular, women, and welcoming several thousand tourists every year and popularizing the region in the country and outside, as well as destruction of rich cultural heritage. Additionally this harmful project will affect negatively the economy of the region by irreversible environmental degradation and diverting tourist flows elsewhere. This ecocidal project is not just harmful for the ecosystem of this region and the local community and thousands of tourists. That it is continued despite negative opinion of the local government is directly opposed to the rules of democracy and the law. Basic democratic and administrative procedures have been violated, the community affected by expropriation plans have not been consulted or informed, the so called "public consultations" have been a farce taking place behind closed doors without anybody concerned knowing about them. We will not hesitate from embracing any means available and necesary to defend our homes and livelihoods and what little is left of nature for our children! We demand immediate and complete cessation of this project which would result in destruction of everything we hold dearest.

Szanowny Starosto Kłodzka, szanowni decydenci Wody Polskiej, Władze Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego! W imieniu społeczności miejscowości Goszów, Stary i Nowy Gierałtów, Bielice, Radochów oraz mieszkańców gminy Stronie Śląskie stanowczo sprzeciwiamy się i żądamy wstrzymania projektu budowy suchej tamy na rzece Białej Lądeckiej w miejscowości Goszów,  Stary Gierałtów i Radochów w ramach projektu finansowanego między innymi przez Bank Światowy. Budowa zbiorników nie tylko spowoduje zniszczenie bezcennego i bogatego ekosystemu na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, w tym unikalnych stanowisk wielu gatunków, wywłaszczenie społeczności miejscowości Goszów, Stary i Nowy Gierałtów, Bielice, Radochów liczącej ponad 1200 osób, zniszczenie dorobku ich życia, w tym nowych domów, na które wydano pozwolenia na budowę w ostatnich latach, ale również zniszczenie prężnej gospodarki lokalnej - w tym kilkudziesięciu gospodarstw agroturystycznych goszczących corocznie tysiące turystów i sławiących region w Polsce i za granicą oraz bogatego dziedzictwa kulturalnego. Ponadto ten szkodliwy projekt negatywnie wpłynie na gospodarkę gminy Stronie Śląskie przez nieodwracalne zniszczenie środowiska i atrakcyjności tych terenów. Uważamy ten projekt za nieodpowiedzialny i niezmiernie szkodliwy zarówno dla cennej przyrody tych terenów jak również społeczności lokalnej i tysięcy turystów. Fakt, że projekt jest kontynuowany mimo negatywnej opinii władz lokalnych, jest bezpośrednio sprzeczny z zasadami demokracji i zasadami państwa prawa. Zostały złamane podstawowe procedury demokratyczne i administracyjne, mieszkańcy zagrożonego wysiedleniem terenu nie zostali należycie poinformowani o planowanym projekcie wywłaszczenia ani o konsultacjach społecznych projektu. Nie będziemy wahać się przed dochodzeniem naszych praw przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Żądamy całkowitego zaprzestania planów nad tym projektem, którego skutkiem będzie nieodwracalne spustoszenie bogato rozwiniętego kulturalnie, turystycznie, gospodarczo, przyrodniczo terenu Kotliny Kłodzkiej.


Krystyna Kacprzyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krystyna Kacprzyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...