Petycja do Wojewody Województwa Podlaskiego oraz Marszałka i Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego o uruchomienie SOR oraz poradni specjalistycznych w Łomży.

Petycja mieszkańców Łomży i Powiatu Łomżyńskiego

do

Wojewody Województwa Podlaskiego Sz.P. B. Paszkowskiego

oraz Marszałka Województwa Podlaskiego: Sz.P. A. Kosickiego,

i Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 

My mieszkańcy Łomży i powiatu łomżyńskiego,

zwracamy się o przywrócenie nam pełnego prawa do opieki medycznej, które zostało nam odebrane poprzez przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala w Łomży w szpital jednoimienny.
Jako pełnoprawni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy przywrócenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Poradni specjalistycznych i innych niezbędnych świadczeń w celu ratowania zdrowia i życia chorych.

Zgodnie z art.68 Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.( Dz.U.1997.78.483)

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 marca 1999 r. (sygn. K. 2/98) potwierdził, że ,,…z tego przepisu należy wywieść podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmowania przez władze publiczne takich działań, które są konieczne dla należytej ochrony i realizacji tego prawa.”
Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności:
1. tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
2. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany;
3. promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu;
4. finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej.
Uszczegółowienie tych zadań i przypisanie ich konkretnym jednostkom samorządu terytorialnego i administracji rządowej zawierają przepisy art. 7-11 u.ś.o.z.

W dniu 13 marca 2020r. zostaliśmy pozbawieni opieki medycznej świadczonej przez Szpital Wojewódzki w Łomży.

Zostały ODEBRANE nasze prawa Konstytucyjne, zostaliśmy pozbawieni Oddziału Ratunkowego, który jest niezbędny do ratowania zdrowia i życia mieszkańców miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.

Pochopne decyzje doprowadziły i w dalszym ciągu prowadzą do tragicznych skutków dla mieszkańców Łomży i powiatu łomzyńskiego ulegających różnym chorobom lub pogorszeniu już istniejących. Chorzy nie mają opieki medycznej świadczonej w odpowiednim czasie i zakresie by ratować ich zdrowie i życie.

Zwracamy się więc do natychmiastowych działań w celu przywrócenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz poradni specjalitycznych w Łomży.

Żądamy podjęcia formalnych decyzji i skutecznych działań w celu spełnienia powyższych postulatów.

W przypadku braku podjęcia realnych kroków prawnych i technicznych, będziemy zmuszeni, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić na drogę sądową i prawną w celu dochodzenia naszych praw Konstytucyjnych.

 

Mieszkańcy miasta Łomża oraz mieszkańcy Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Barbara Dolecka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...